ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ข้อกำหนดการรับรองคุณภาพของสำนักงานบัญชีที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการ

หน่วยงาน วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ข้อกำหนดการรับรองคุณภาพของสำนักงานบัญชีที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการ
นักวิจัย : อนงค์วรรณ อุประดิษฐ์
คำค้น : ข้อกำหนดการรับรองคุณภาพของสำนักงานบัญชี การรับรองคุณภาพ สำนักงานบัญชี
หน่วยงาน : วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2558
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพปัจจุบันของสำนักงานบัญชีในจังหวัดลำปางที่มีต่อความพร้อมและความต้องการในการรับรองคุณภาพของสำนักงานบัญชี และ 2) ข้อกำหนดการรับรองคุณภาพของสำนักงานบัญชีที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการรับรองคุณภาพของสำนักงานบัญชีในจังหวัดลำปาง ประชากรคือหัวหน้าสำนักงานบัญชี จำนวน 31 คน และผู้ช่วยผู้ทำบัญชีของสำนักงานบัญชีแห่งละ 1 คน รวมทั้งสิ้น 62 คน เครื่องมือที่ใช้ คือ แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา หาค่าร้อยละ ความถี่ ค่าเฉลี่ย และสถิติอนุมานวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเทคนิคการถดถอยพหุคูณ

บรรณานุกรม :
อนงค์วรรณ อุประดิษฐ์ . (2558). ข้อกำหนดการรับรองคุณภาพของสำนักงานบัญชีที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการ.
    ลำปาง : วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง.
อนงค์วรรณ อุประดิษฐ์ . 2558. "ข้อกำหนดการรับรองคุณภาพของสำนักงานบัญชีที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการ".
    ลำปาง : วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง.
อนงค์วรรณ อุประดิษฐ์ . "ข้อกำหนดการรับรองคุณภาพของสำนักงานบัญชีที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการ."
    ลำปาง : วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง, 2558. Print.
อนงค์วรรณ อุประดิษฐ์ . ข้อกำหนดการรับรองคุณภาพของสำนักงานบัญชีที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการ. ลำปาง : วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง; 2558.