ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบล ในจังหวัด

หน่วยงาน วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบล ในจังหวัด
นักวิจัย : อนงค์วรรณ อุประดิษฐ์
คำค้น : ปัจจัยที่มีผลกระทบ การจัดเก็บรายได้ องค์การบริหารงานส่วนตำบล
หน่วยงาน : วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2557
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ การบริหารงบประมาณ การบริหารงานทั่วไป การบริหารวัสดุอุปกรณ์ การบริหารคุณธรรม/จริยธรรมของบุคลากรในหน่วยงาน การบริหารตลาดหรือประชาชนผู้รับบริการและการบริหารข้อมูลข่าวสาร ตลอดจนศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลจังหวัดลำปาง เป็นการวิจัยเชิงสำรวจ ประชากร คือ กลุ่มผู้อำนวยการกองคลัง และกลุ่มนักวิชาการจัดเก็บรายได้หรือเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 122 คน เครื่องมือที่ใช้ คือ แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา หาค่าร้อยละ ค่าความถี่ ค่าเฉลี่ย และสถิติอนุมานวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเทคนิคการถดถอยพหุคูณ

บรรณานุกรม :
อนงค์วรรณ อุประดิษฐ์ . (2557). ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบล ในจังหวัด.
    ลำปาง : วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง.
อนงค์วรรณ อุประดิษฐ์ . 2557. "ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบล ในจังหวัด".
    ลำปาง : วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง.
อนงค์วรรณ อุประดิษฐ์ . "ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบล ในจังหวัด."
    ลำปาง : วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง, 2557. Print.
อนงค์วรรณ อุประดิษฐ์ . ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบล ในจังหวัด. ลำปาง : วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง; 2557.