ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปัญหาการจัดทำบัญชีสิ่งแวดล้อมของสถานประกอบการภาค อุตสาหกรรมในเขต ภาคเหนือ

หน่วยงาน วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ปัญหาการจัดทำบัญชีสิ่งแวดล้อมของสถานประกอบการภาค อุตสาหกรรมในเขต ภาคเหนือ
นักวิจัย : อนงค์วรรณ อุประดิษฐ์
คำค้น : บัญชีสิ่งแวดล้อม
หน่วยงาน : วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงปัญหาการจัดทำบัญชีสิ่งแวดล้อมของสถานประกอบการภาคอุตสาหกรรมในจังหวัดลำปาง โดยใช้แนวคิดทฤษฎีแนวคิดเกี่ยวกับบัญชีสิ่งแวดล้อมแผนกการพัฒนาอย่างยั่งยืนแห่งองค์การสหประชาชาติ(UN Division of Sustainable Development: UN DSD ) และ สมาพันธ์นักการบัญชีนานาชาติ ( IFAC) และ แนวคิดเกี่ยวกับบัญชีสิ่งแวดล้อมของบริษัทบางจากปีโตเลียม จำกัด (มหาชน) เก็บรวมรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามกลุ่มเจ้าของกิจการหรือผู้บริหารหรือวิศวกรหรือผู้ที่เกี่ยวข้องโรงงานละ 1 คน รวม 118 คน และ เจ้าหน้าที่บัญชีโรงงานละ 1 คน รวม 118 คน ของอุตสาหกรรมในจังหวัดลำปาง 10 กลุ่ม คืออุตสาหกรรมเซรามิค เฟอร์นิเจอร์และเครื่องเรือน เคมีและผลิตภัณฑ์จากครั่ง เครื่องดื่ม อาหาร สิ่งก่อสร้าง กระดาษและผลิตภัณฑ์จากกระดาษ เครื่องจักรกลและโลหะ เหมืองแร่ และอุตสาหกรรมอื่นๆ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) ได้แก่ ร้อยละ (Percentage) และความถี่ (Frequency)

บรรณานุกรม :
อนงค์วรรณ อุประดิษฐ์ . (2554). ปัญหาการจัดทำบัญชีสิ่งแวดล้อมของสถานประกอบการภาค อุตสาหกรรมในเขต ภาคเหนือ.
    ลำปาง : วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง.
อนงค์วรรณ อุประดิษฐ์ . 2554. "ปัญหาการจัดทำบัญชีสิ่งแวดล้อมของสถานประกอบการภาค อุตสาหกรรมในเขต ภาคเหนือ".
    ลำปาง : วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง.
อนงค์วรรณ อุประดิษฐ์ . "ปัญหาการจัดทำบัญชีสิ่งแวดล้อมของสถานประกอบการภาค อุตสาหกรรมในเขต ภาคเหนือ."
    ลำปาง : วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง, 2554. Print.
อนงค์วรรณ อุประดิษฐ์ . ปัญหาการจัดทำบัญชีสิ่งแวดล้อมของสถานประกอบการภาค อุตสาหกรรมในเขต ภาคเหนือ. ลำปาง : วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง; 2554.