ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสำนักงานบัญชีของบริษัทจำกัด ในจังหวัดลำปาง

หน่วยงาน วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสำนักงานบัญชีของบริษัทจำกัด ในจังหวัดลำปาง
นักวิจัย : ทรายทอง เลิศเปียง
คำค้น : -
หน่วยงาน : วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2559
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสำนักงานบัญชีของบริษัทจำกัดในจังหวัดลำปาง เป็นการวิจัยเชิงสำรวจ จากกลุ่มตัวอย่างจำนวน 160 คน เครื่องมือคือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติอนุมานวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเทคนิคการถดถอยพหุคูณ และทดสอบสมมติฐาน ณ ระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 จากผลการวิจัยปัจจัยด้านอื่น ๆ มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสำนักงานบัญชีของบริษัทจำกัดมากที่สุด ดังนั้นผู้สอบบัญชีและทีมงานควรมีการให้คำแนะนำและให้บริการอื่นนอกเหนือจากงานสอบบัญชี สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ทันท่วงที ค่าธรรมเนียมมีความเหมาะสมและมีหลักเกณฑ์ในการคิดอย่างชัดเจนผลการวิจัยพบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสำนักงานบัญชีของบริษัทจำกัดภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นปัจจัยโดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยดังนี้ ปัจจัยด้านอื่น ๆ คือการให้บริการอื่นที่เกี่ยวข้องนอกเหนือจากงานสอบบัญชี การให้คำแนะนำและให้บริการอื่น ภายหลังจาการปฏิบัติงานสอบบัญชี สามารถตอบสนองความต้องการของบริษัททันเวลา สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ทันท่วงที ค่าธรรมเนียมมีความเหมาะสมและมีหลักเกณฑ์ในการคิดอย่างชัดเจน ปัจจัยด้านการยอมรับของสำนักงานบัญชี ปัจจัยด้านการติดต่อสื่อสาร ปัจจัยด้านความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ปัจจัยด้านที่ตั้งของสำนักงานสอบบัญชี ปัจจัยด้านคุณภาพของงานสอบบัญชี ปัจจัยด้านมรรยาทของผู้สอบบัญชี และปัจจัยด้านความรู้ความสามารถของผู้สอบบัญชี มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสำนักงานบัญชีของบริษัทจำกัด อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

บรรณานุกรม :
ทรายทอง เลิศเปียง . (2559). ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสำนักงานบัญชีของบริษัทจำกัด ในจังหวัดลำปาง.
    ลำปาง : วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง.
ทรายทอง เลิศเปียง . 2559. "ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสำนักงานบัญชีของบริษัทจำกัด ในจังหวัดลำปาง".
    ลำปาง : วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง.
ทรายทอง เลิศเปียง . "ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสำนักงานบัญชีของบริษัทจำกัด ในจังหวัดลำปาง."
    ลำปาง : วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง, 2559. Print.
ทรายทอง เลิศเปียง . ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสำนักงานบัญชีของบริษัทจำกัด ในจังหวัดลำปาง. ลำปาง : วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง; 2559.