ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจทำบัญชีครัวเรือนบ้านศรีปงชัย ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

หน่วยงาน วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจทำบัญชีครัวเรือนบ้านศรีปงชัย ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
นักวิจัย : ทรายทอง เลิศเปียง
คำค้น : -
หน่วยงาน : วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2558
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาระดับปัจจัยด้านเศรษฐกิจ ด้านการสนับสนุนส่งเสริมจากภาครัฐ ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจทำบัญชีครัวเรือน รวมถึงปัญหาและอุปสรรคในการจัดทำบัญชีครัวเรือนบ้านศรีปงชัย ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง เป็นการวิจัยเชิงสำรวจ จากกลุ่มตัวอย่างจำนวน 127 คน เครื่องมือคือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติอนุมานวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเทคนิคการถดถอยพหุคูณ ผลการวิจัยพบว่าระดับปัจจัยด้านเศรษฐกิจและด้านการสนับสนุนส่งเสริมจากภาครัฐมีผลต่อการทำบัญชีครัวเรือน อยู่ในระดับมาก ปัจจัยด้านเศรษฐกิจและด้านการสนับสนุนส่งเสริมจากภาครัฐมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจทำบัญชีครัวเรือน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 0.05 ส่วนปัญหาและอุปสรรคในการทำบัญชีครัวเรือน คือขาดความรู้ ความเข้าใจในการทำบัญชี อ่านหนังสือไม่ออก เขียนหนังสือไม่ค่อยได้ ไม่มีการบันทึกต่อเนื่อง ไม่มีเวลาและขาดประสบการณ์ในการทำบัญชีครัวเรือน

บรรณานุกรม :
ทรายทอง เลิศเปียง . (2558). ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจทำบัญชีครัวเรือนบ้านศรีปงชัย ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง.
    ลำปาง : วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง.
ทรายทอง เลิศเปียง . 2558. "ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจทำบัญชีครัวเรือนบ้านศรีปงชัย ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง".
    ลำปาง : วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง.
ทรายทอง เลิศเปียง . "ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจทำบัญชีครัวเรือนบ้านศรีปงชัย ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง."
    ลำปาง : วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง, 2558. Print.
ทรายทอง เลิศเปียง . ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจทำบัญชีครัวเรือนบ้านศรีปงชัย ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง. ลำปาง : วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง; 2558.