ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปัจจัยที่มีผลต่อความพร้อมในการรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของสำนักงานรับจัดทำบัญชี จังหวัดลำปาง

หน่วยงาน วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ปัจจัยที่มีผลต่อความพร้อมในการรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของสำนักงานรับจัดทำบัญชี จังหวัดลำปาง
นักวิจัย : ทรายทอง เลิศเปียง
คำค้น : -
หน่วยงาน : วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2557
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาระดับการรับรู้และความเข้าใจ เกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และความพร้อมของสำนักงานรับจัดทำบัญชี และศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความพร้อมในการรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของสำนักงานรับจัดทำบัญชี จังหวัดลำปาง เป็นการวิจัยเชิงสำรวจ จากกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 62 คน เครื่องมือคือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติอนุมานวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเทคนิคการถดถอยพหุคูณ ผลการวิจัยพบว่า ระดับการรับรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน อยู่ในระดับปานกลาง และความพร้อมในการรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน อยู่ในระดับปานกลาง แบ่งออกเป็น 4 ด้าน โดยเรียงจากมากไปหาน้อย คือมีความพร้อมด้านวิชาชีพบัญชี ด้านกฎหมาย ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และด้านภาษา ตามลำดับ ปัจจัยการรับรู้และความเข้าใจมีผลต่อความพร้อมในการรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของสำนักงานรับจัดทำบัญชี จังหวัดลำปาง อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 0.01

บรรณานุกรม :
ทรายทอง เลิศเปียง . (2557). ปัจจัยที่มีผลต่อความพร้อมในการรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของสำนักงานรับจัดทำบัญชี จังหวัดลำปาง.
    ลำปาง : วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง.
ทรายทอง เลิศเปียง . 2557. "ปัจจัยที่มีผลต่อความพร้อมในการรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของสำนักงานรับจัดทำบัญชี จังหวัดลำปาง".
    ลำปาง : วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง.
ทรายทอง เลิศเปียง . "ปัจจัยที่มีผลต่อความพร้อมในการรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของสำนักงานรับจัดทำบัญชี จังหวัดลำปาง."
    ลำปาง : วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง, 2557. Print.
ทรายทอง เลิศเปียง . ปัจจัยที่มีผลต่อความพร้อมในการรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของสำนักงานรับจัดทำบัญชี จังหวัดลำปาง. ลำปาง : วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง; 2557.