ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาเว็บไซต์เพื่อการจัดการเอกสารกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา มคอ1- มคอ7 (Web site management for Thai quality framework )

หน่วยงาน วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาเว็บไซต์เพื่อการจัดการเอกสารกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา มคอ1- มคอ7 (Web site management for Thai quality framework )
นักวิจัย : ปณิธาน ทาปลูก
คำค้น : การวิจัยและพัฒนา (The Research and Development) การวิจัยและพัฒนา Web Application มคอ.
หน่วยงาน : วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2558
อ้างอิง : : เป็นลักษณะหนึ่งของการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) ที่ใช้กระบวนการศึกษาค้นคว้าอย่างเป็นระบบ มุ่งพัฒนาทางเลือก หรือวิธีการใหม่ๆ เพื่อใช้ในการยกระดับคุณภาพหรือคุณภาพชีวิต : เป็นการวิจัยเชิงทดลอง โดยมีการพัฒนาต้นแบบนวัตกรรม (หมายถึง สื่อ/สิ่งประดิษฐ์ หรือวิธีการ) แล้วมีการทดลองใช้ เพื่อตรวจสอบคุณภาพในเชิงประจักษ์ ทั้งนี้ นวัตกรรมที่นำมาทดลอง คือ ปฏิบัติการ (Treatment) หรือตัวแปรต้น โดยมี ดัชนีคุณภาพ ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งเป็นตัวแปรตาม : โปรแกรมประยุกต์ที่เข้าถึงด้วยโปรแกรมค้นดูเว็บผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ อย่างอินเทอร์เน็ตหรืออินทราเน็ต เว็บแอบพลิเคชั้นเป็นที่นิยมเนื่องจากความสามารถในการอัพเดทและดูแล โดยไม่ต้องแจกจ่าย และติดตั้งซอฟต์แวร์บนเครื่องผู้ใช้ ตัวอย่างเว็บแอพพลิเคชั้น ได้แก่ เว็บเมล์ การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การประมูลออนไลน์ กระดานสนทนา บล็อก วิกิ เป็นต้น : กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (Thai quality framework)หรือ มคอ. เป็นนโยบายที่พยายามให้การศึกษาดีขึ้นและสามารถเปรียบเทียบคุณภาพระหว่างสถาบันการศึกษาต่างๆ นโยบายเน้นเป้าหมายและการประเมิน ส่วนเป้าหมายมี ๕ ข้อ ได้แก่ คุณธรรมจริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ นอกจากนี้นโยบายให้คำนิยามคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาให้ชัดเจน ซึ่งจำนวนของมคอ.มีทั้งหมด 1-7 ประกอบด้วย - มคอ.1 กรอบมาตรฐานจากสภาวิชาชีพของศาสตร์นั้นๆ - มคอ.2 รายละเอียดของหลักสูตร (Programme Specification) - มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา (Course Specification) - มคอ.4 รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (Field Experience Specification) - มคอ.5 รายงานผลการดำเนินการของรายวิชา (Course Report) - มคอ.6 รายงานผลการดำเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (Field Experience Report) - มคอ.7 รายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร (Programme Report)
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาเรื่อง การพัฒนาเว็บไซต์สารสนเทศเพื่อการจัดการเอกสารกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา มคอ1-มคอ7 (Web site management information for Thai quality framework ) สำหรับวิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง มีจุดมุ่งหมาย เพื่อศึกษาและพัฒนาเว็บไซต์ เพื่อจัดการเอกสารกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ให้เป็นเครื่องมือในการช่วยแก้ไขปัญหาเอกสารศูนย์หาย ค้นหาเอกสารไม่พบ ตรวจสอบได้ยาก เอกสารไม่เป็นปัจจุบัน โดยมีกลุ่มประชากรในการศึกษาประกอบด้วย คณบดีจำนวน 4 ท่าน และอาจารย์จำนวน 53 ท่าน จากคณะบริหารธุรกิจ คณะบัญชี คณะศิลปะศาสตร์ และคณะวิศวะกรรมศาสตร์ เป็นกลุ่มเป้าหมายในการศึกษา

บรรณานุกรม :
ปณิธาน ทาปลูก . (2558). การพัฒนาเว็บไซต์เพื่อการจัดการเอกสารกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา มคอ1- มคอ7 (Web site management for Thai quality framework ).
    ลำปาง : วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง.
ปณิธาน ทาปลูก . 2558. "การพัฒนาเว็บไซต์เพื่อการจัดการเอกสารกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา มคอ1- มคอ7 (Web site management for Thai quality framework )".
    ลำปาง : วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง.
ปณิธาน ทาปลูก . "การพัฒนาเว็บไซต์เพื่อการจัดการเอกสารกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา มคอ1- มคอ7 (Web site management for Thai quality framework )."
    ลำปาง : วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง, 2558. Print.
ปณิธาน ทาปลูก . การพัฒนาเว็บไซต์เพื่อการจัดการเอกสารกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา มคอ1- มคอ7 (Web site management for Thai quality framework ). ลำปาง : วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง; 2558.