ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาเว็บไซต์ ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการองค์ความรู้

หน่วยงาน วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาเว็บไซต์ ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการองค์ความรู้
นักวิจัย : ปณิธาน ทาปลูก
คำค้น : การวิจัยและพัฒนา (The Research and Development) การวิจัยและพัฒนา การจัดการความรู้ Web Application
หน่วยงาน : วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2556
อ้างอิง : : เป็นลักษณะหนึ่งของการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) ที่ใช้กระบวนการศึกษาค้นคว้าอย่างเป็นระบบ มุ่งพัฒนาทางเลือก หรือวิธีการใหม่ๆ เพื่อใช้ในการยกระดับคุณภาพหรือคุณภาพชีวิต : เป็นการวิจัยเชิงทดลอง โดยมีการพัฒนาต้นแบบนวัตกรรม (หมายถึง สื่อ/สิ่งประดิษฐ์ หรือวิธีการ) แล้วมีการทดลองใช้ เพื่อตรวจสอบคุณภาพในเชิงประจักษ์ ทั้งนี้ นวัตกรรมที่นำมาทดลอง คือ ปฏิบัติการ (Treatment) หรือตัวรต้น โดยมี ดัชนีคุณภาพ ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งเป็นตัวแปรตาม : หมายถึง การรวบรวม การจัดระบบการจัดเก็บ และการเข้าถึงข้อมูลเพื่อสร้างเป็นความรู้ เทคโนโลยี สารสนเทศและคอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือช่วยเพิ่มพลังในการจัดการความรู้ แต่เทคโนโลยีสารสนเทศ และคอมพิวเตอร์โดยตัวของมันเองไม่ใช่การจัดการความรู้ : โปรแกรมประยุกต์ที่เข้าถึงด้วยโปรแกรมค้นดูเว็บผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ อย่างอินเทอร์เน็ตหรืออินทราเน็ต เว็บแอบพลิเคชั้นเป็นที่นิยมเนื่องจากความสามารถในการอัพเดทและดูแล โดยไม่ต้องแจกจ่าย และติดตั้งซอฟต์แวร์บนเครื่องผู้ใช้ ตัวอย่างเว็บแอพพลิเคชั้น ได้แก่ เว็บเมล์ การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การประมูลออนไลน์ กระดานสนทนา บล็อก วิกิ เป็นต้น
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาเรื่อง การพัฒนาเว็บไซต์ ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการองค์ความรู้ (Web Application Knowledge Management System) สำหรับ คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง มีจุดมุ่งหมาย เพื่อศึกษาและพัฒนาเว็บไซต์ ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการองค์ความรู้ (Web Application Knowledge Management System) ให้เป็นเครื่องมือในการช่วยแก้ไขปัญหาองค์ความรู้สูญหายติตามตัวผู้ที่ลาออก และบูรณาการการเรียนการสอนและการเผยแพร่ข่าวสาร ของคณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง โดยมีผู้เดี่ยวข้องในระบบดังนี้ ผู้ใช้ระบบที่เป็นอาจารย์ภายในคณะบริหารธุรกิจ จำนวน 7 ท่าน ผู้ดูแลระบบ และคณบดี คณะบริหารธุรกิจ เป็นกลุ่มเป้าหมายในการศึกษา เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ 1. แบบสัมภาษณ์ 2. แบบสอบถามความต้องการของผู้ใช้ระบบ แบบมาตราส่วนประมาณค่า 3. เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาระบบ วิธีการที่ดำเนินการศึกษา ผู้ศึกษาเก็บรวบรวมข้อมูลจาก แบบสัมภาษณ์และแบบสอบถามความต้องการของกลุ่มตัวอย่าง นำมาวิเคราะห์ระบบงานเดิม และประมวลผล โดยใช้ทฤษฎีแผนภาพบริบท และแผนภาพกระแสการไหลของข้อมูลในการออกแบบระบบงานใหม่ พร้อมทั้งใช้ทฤษฎีการออกแบบฐานข้อมูลเขิงสัมพันธ์ในการออกแบบฐานข้อมูล เพื่อนำมาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาเว็บไซต์ ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการองค์ความรู้ (Web Application Knowledge Management System) คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง ผลของการศึกษาพัฒนาระบบปรากฏว่าผู้ที่ได้ทดลองใช้ระบบ มีความพึงพอใจในเรื่องความถูกต้องของระบบ ที่มีความแม่นยำมากขึ้น รวมถึงการออกแบบที่สวยงาม และในเรื่ององค์ความรู้ที่สามารถเป็นแหล่งในการเผยแพร่ แลกเปลี่ยน และนำไปช่วยแก้ไขปัญหาได้ดีมากขึ้น

บรรณานุกรม :
ปณิธาน ทาปลูก . (2556). การพัฒนาเว็บไซต์ ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการองค์ความรู้.
    ลำปาง : วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง.
ปณิธาน ทาปลูก . 2556. "การพัฒนาเว็บไซต์ ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการองค์ความรู้".
    ลำปาง : วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง.
ปณิธาน ทาปลูก . "การพัฒนาเว็บไซต์ ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการองค์ความรู้."
    ลำปาง : วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง, 2556. Print.
ปณิธาน ทาปลูก . การพัฒนาเว็บไซต์ ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการองค์ความรู้. ลำปาง : วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง; 2556.