ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

กลวิธีการอ่านภาษาอังกฤษออนไลน์ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เขตพื้นที่พิษณุโลก

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : กลวิธีการอ่านภาษาอังกฤษออนไลน์ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เขตพื้นที่พิษณุโลก , Online reading strategies used by undergraduate students of rajamangala university of technology lanna,phitsanulok campus
นักวิจัย : ใหญ่สง่า, สุรีย์พร
คำค้น : ภาษาอังกฤษออนไลน์
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2559
อ้างอิง : http://repository.rmutl.ac.th/handle/123456789/181
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์สำคัญ 2 ประการ คือ เพื่อสำรวจกลวิธีการอ่านภาษาอังกฤษออนไลน์ ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เขตพื้นที่พิษณุโลก และนักศึกษาเปรียบเทียบกลวิธีการอ่านออนไลน์ ของนักศึกษาสายวิทยาศาสตร์กับสายสังคมศาสตร์ โดยใช้แบบสำรวจที่ผู้วิจัยจัดทำขึ้น สำหรับรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มประชากร ที่เป็นนักศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรี 4 ปีของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ยกเว้นหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสากล โดยมีกลุ่มตัวอย่างจำนวน 287 ราย ข้อมูลที่รวบรวมได้ถูกนำมาวิเคราะห์ทางสถิติ เพื่อหาร้อยละ ค่าเฉลี่ย การแจกแจงความถี่ และเปรียบเทียบความแตกต่างของตัวแปรโดยใช้ค่า t-test ผลการศึกษาพบว่า โดยภาพรวม นักศึกษาที่ตอบแบบสำรวจให้กลวิธีต่าง ๆ ในการอ่านข้อมูลเชิงวิชาการออนไลน์ที่เป็นภาษาอังกฤษในระดับมาก 2 กลุ่มกลวิธี คือ กลวิธีแบบองค์รวมและกลวิธีแก้ไขปัญหา และใช้กลวิธีกลุ่มสนับสนุนในระดับปานกลาง เมื่อเปรียบเทียบความแตกต่างในการใช้กลวิธีการอ่าน ระหว่างนักศึกษาสายวิทยาศาสตร์ กับสายสังคมศาสตร์ พบว่านักศึกษาสายสังคมศาสตร์ มีการใช้กลวิธีการอ่านต่าง ๆ มากกว่านักศึกษาสายวิทยาศาสตร์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ทั้งในภาพรวม และแยกกลุ่มตามชนิดของกลวิธี ซึ่งควรมีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อพัฒนาศักยภาพในการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ ให้กับนักศึกษาต่อไป

บรรณานุกรม :
ใหญ่สง่า, สุรีย์พร . (2559). กลวิธีการอ่านภาษาอังกฤษออนไลน์ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เขตพื้นที่พิษณุโลก.
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา .
ใหญ่สง่า, สุรีย์พร . 2559. "กลวิธีการอ่านภาษาอังกฤษออนไลน์ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เขตพื้นที่พิษณุโลก".
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา .
ใหญ่สง่า, สุรีย์พร . "กลวิธีการอ่านภาษาอังกฤษออนไลน์ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เขตพื้นที่พิษณุโลก."
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา , 2559. Print.
ใหญ่สง่า, สุรีย์พร . กลวิธีการอ่านภาษาอังกฤษออนไลน์ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เขตพื้นที่พิษณุโลก. เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ; 2559.