ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาข้อผิดพลาดทางด้านไวยากรณ์ในการเขียนบันทึกประจำวันภาษาอังกฤษของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเขตพื้นที่พิษณุโลก

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาข้อผิดพลาดทางด้านไวยากรณ์ในการเขียนบันทึกประจำวันภาษาอังกฤษของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเขตพื้นที่พิษณุโลก , Grammatical errors in english journal writing of students at rajamangala university of technology lanna phitsanulok
นักวิจัย : ทองงามขำ, ต้องหทัย , ประทุมโทน, กรรณิการ์
คำค้น : ข้อผิดพลาดทางด้านไวยากรณ์
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2559
อ้างอิง : http://repository.rmutl.ac.th/handle/123456789/178
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาข้อผิดพลาดทางด้านไวยากรณ์ในการเขียนบันทึกประจำวันภาษาอังกฤษของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เขตพื้นที่พิษณุโลก และนำผลที่ได้ไปบูรณาการสอนทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ กลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงในการวิจัยครั้งนี้คือ นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล ชั้นปีที่ 3 จำนวน 10 คน ในภาคการเรียนที่ 2/2551 โดยเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ บันทึกประจำวันภาษาอังกฤษจำนวน 5 สัปดาห์ เขียนสัปดาห์ละ 1 ครั้ง โดยไม่กำหนดหัวข้อในการเขียน ผู้วิจัยให้ผลการตอบกลับ (feedback) และให้นักศึกษาไปศึกษาเพิ่มเติม ข้อมูลที่รวบรวมได้ถูกนำมาวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติเพื่อหา ค่าร้อยละ และค่าเฉลี่ย ผลการศึกษาพบข้อผิดพลาดทั้งหมด 729 จุด ซึ่งข้อผิดพลาดที่พบบ่อย 3 อันดับแรก ได้แก่ verb tense, wrong word form และ spelling โดยมีค่าร้อยละเป็น 15.36,12.89 และ 12.62 ตามลำดับ ส่วนข้อผิดพลาดในหัวข้อ run-on, capitalization และ article พบข้อผิดพลาดเท่ากัน โดยมีค่าร้อยละเท่ากับ 2.33 ซึ่งผลที่ได้จากการวิจัยครั้งนี้จะช่วยให้ผู้สอนสามารถปรับกระบวนการเรียนการสอน และสื่อการเรียนการสอนให้เข้ากับปัญหาของผู้เรียน อีกทั้งสามารถนำไปปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ ในรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับทักษะการเขียน และวิชาโครงสร้างภาษาอังกฤษได้

บรรณานุกรม :
ทองงามขำ, ต้องหทัย , ประทุมโทน, กรรณิการ์ . (2559). การศึกษาข้อผิดพลาดทางด้านไวยากรณ์ในการเขียนบันทึกประจำวันภาษาอังกฤษของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเขตพื้นที่พิษณุโลก.
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา .
ทองงามขำ, ต้องหทัย , ประทุมโทน, กรรณิการ์ . 2559. "การศึกษาข้อผิดพลาดทางด้านไวยากรณ์ในการเขียนบันทึกประจำวันภาษาอังกฤษของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเขตพื้นที่พิษณุโลก".
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา .
ทองงามขำ, ต้องหทัย , ประทุมโทน, กรรณิการ์ . "การศึกษาข้อผิดพลาดทางด้านไวยากรณ์ในการเขียนบันทึกประจำวันภาษาอังกฤษของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเขตพื้นที่พิษณุโลก."
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา , 2559. Print.
ทองงามขำ, ต้องหทัย , ประทุมโทน, กรรณิการ์ . การศึกษาข้อผิดพลาดทางด้านไวยากรณ์ในการเขียนบันทึกประจำวันภาษาอังกฤษของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเขตพื้นที่พิษณุโลก. เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ; 2559.