ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

บทบาทของอาจารย์ที่ปรึกษาตามความคิดเห็นของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เขตพื้นที่พิษณุโลก

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : บทบาทของอาจารย์ที่ปรึกษาตามความคิดเห็นของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เขตพื้นที่พิษณุโลก , Role of advisors as perceived by students of rajamangala university of technology lanna phitsanulok campus
นักวิจัย : ไซเออร์ส, กัญญกาญจน์
คำค้น : นักศึกษา , บทบาทอาจารย์ที่ปรึกษา
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2559
อ้างอิง : http://repository.rmutl.ac.th/handle/123456789/177
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การศึกษาบทบาทของอาจารย์ที่ปรึกษาตามความคิดเห็นของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เขตพื้นที่พิษณุโลก มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาบทบาทของอาจารย์ที่ปรึกษาตามความคิดเห็นของนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เขตพื้นที่พิษณุโลก ในบทบาทของอาจารย์ที่ปรึกษา 3 ด้าน คือ ด้านวิชาการ ด้านคุณธรรม จริยธรรม และด้านมนุษยสัมพันธ์ โดยวิธีสุ่มแบบแบ่งชั้นภูมิ และแบบสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย จำนวน 627 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม การวิเคราะห์ข้อมูลโดยการแจกแจงความถี่ ใช้สถิติร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และการวิเคราะห์ด้ายการหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน ผลการศึกษาพบว่า บทบาทของอาจารย์ที่ปรึกษาตามความคิดเห็นของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เขตพื้นที่พิษณุโลก ทั้ง 3 ด้าน พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านมนุษย์สัมพันธ์ มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมา ได้แก่ ด้านคุณธรรม จริยธรรม และด้านวิชาการมีค่าเฉลี่ยต่ำสุด ความคิดเห็นของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เขตพื้นที่พิษณุโลก ชายและหญิงในภาพรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านที่ความคิดเห็นของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เขตพื้นที่พิษณุโลก แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 คือ ด้านคุณธรรม จริยธรรม ส่วนด้านอื่นพบว่าไม่แตกต่างกัน ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างบทบาทของอาจารย์ที่ปรึกษาตามความคิดเห็นของนักศึกษา จำแนกตาม ระดับการศึกษา ทั้ง 3 ระดับ พบว่า ทุกด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างบทบาทของอาจารย์ที่ปรึกษาตามความคิดเห็นของนักศึกษา จำแนกตาม ชั้นปี ทั้ง 4 ชั้นปี พบว่า ไม่แตกต่างกัน ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างบทบาทของอาจารย์ที่ปรึกษาตามความคิดเห็นของนักศึกษาจำแนกตาม คณะวิชาทั้ง 3 คณะวิชา ในภาพรวมพบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และในด้านวิชาการ แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิตที่ระดับ .05

บรรณานุกรม :
ไซเออร์ส, กัญญกาญจน์ . (2559). บทบาทของอาจารย์ที่ปรึกษาตามความคิดเห็นของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เขตพื้นที่พิษณุโลก.
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา .
ไซเออร์ส, กัญญกาญจน์ . 2559. "บทบาทของอาจารย์ที่ปรึกษาตามความคิดเห็นของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เขตพื้นที่พิษณุโลก".
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา .
ไซเออร์ส, กัญญกาญจน์ . "บทบาทของอาจารย์ที่ปรึกษาตามความคิดเห็นของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เขตพื้นที่พิษณุโลก."
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา , 2559. Print.
ไซเออร์ส, กัญญกาญจน์ . บทบาทของอาจารย์ที่ปรึกษาตามความคิดเห็นของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เขตพื้นที่พิษณุโลก. เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ; 2559.