ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ2 ของนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเขตพื้นที่พิษณุโลก

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ2 ของนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเขตพื้นที่พิษณุโลก , A comparison of achievements in english 2 between taking formative and summative evaluation of the first year students at rajamangala university of technology lanna phitsanulok
นักวิจัย : ประทุมโทน, กรรณิการ์ , ทองงามขำ, ต้องหทัย
คำค้น : นักศึกษา , ภาษาอังกฤษ
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2559
อ้างอิง : http://repository.rmutl.ac.th/handle/123456789/176
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การศึกษาการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายภาษาอังกฤษ2 ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เขตพื้นที่พิษณุโลก ด้วยวิธีทดสอบย่อยเมื่อจบบทเรียนกับวิธีทดสอบรวมตอนปลายภาคเรียน มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ 2 ของนักศึกษาด้วยวิธีการทดสอบย่อยเมื่อจบบทเรียนกับวิธีทดสอบรวมตอนปลายภาคเรียน กลุ่มตัวอย่างได้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาการจัดการและสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร จำนวน 41 คน โดยการสุ่มตัวอย่างง่าย นักศึกษา ผลการศึกษาสรุปได้ดังนี้ ผลการวิจัยพบว่ากลุ่มนักศึกษาที่มีการทดสอบย่อยเมื่อจบบทเรียนและกลุ่มนักศึษาที่สอบรวมตอนปลายภาคเรียน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ 2 แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยพบว่ากลุ่มนักศึกษาที่มีการทดสอบย่อยเมื่อจบบทเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ 2 (ค่าเฉลี่ย = 37.33) สูงกว่ากลุ่มนักศึกษาที่สอบรวมตอนปลายภาคเรียน (ค่าเฉลี่ย = 32.85)

บรรณานุกรม :
ประทุมโทน, กรรณิการ์ , ทองงามขำ, ต้องหทัย . (2559). การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ2 ของนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเขตพื้นที่พิษณุโลก.
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา .
ประทุมโทน, กรรณิการ์ , ทองงามขำ, ต้องหทัย . 2559. "การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ2 ของนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเขตพื้นที่พิษณุโลก".
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา .
ประทุมโทน, กรรณิการ์ , ทองงามขำ, ต้องหทัย . "การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ2 ของนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเขตพื้นที่พิษณุโลก."
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา , 2559. Print.
ประทุมโทน, กรรณิการ์ , ทองงามขำ, ต้องหทัย . การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ2 ของนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเขตพื้นที่พิษณุโลก. เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ; 2559.