ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เจตคติที่นักศึกษามีต่อบทเรียนเสริมทักษะภาษาอังกฤษออนไลน์ กรณีศึกษา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เขตพื้นที่พิษณุโลก

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : เจตคติที่นักศึกษามีต่อบทเรียนเสริมทักษะภาษาอังกฤษออนไลน์ กรณีศึกษา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เขตพื้นที่พิษณุโลก , Students' attitude toward online english learning package case study : rajamangala university of technology lanna phitsanulok campus
นักวิจัย : ใหญ่สง่า, สุรีย์พร
คำค้น : บทเรียนเสริมทักษะภาษาอังฤษออนไลน์
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2559
อ้างอิง : http://repository.rmutl.ac.th/handle/123456789/175
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์สำคัญ คือ เพื่อสำรวจเจตคติที่นักศึกษามีต่อชุดบทเรียนเสริมทักษะภาษาอังกฤษออนไลน์ Quartet Scholar ของนักศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี ทุกสาขาวิชาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก โดยใช้แบบสำรวจที่ผู้วิจัยจัดทำขึ้น สำหรับรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มประชากร ที่เป็นนักศึกษาในชั้นปีที่ 2 ของหลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี ทุกสาขาวิชาเอก ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก โดยมีกลุ่มตัวอย่างจำนวน 114 ราย ข้อมูลที่รวบรวมได้ถูกนำมาวิเคราะห์ทางสถิติเพื่อหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และการแจกแจงความถี่ ผลการศึกษาพบว่า โดยภาพรวม นักศึกษาที่ตอบแบบสำรวจ มีการใช้งานชุดบทเรียนออนไลนประมาณ 1-2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์หรือน้อยกว่านักศึกษาส่วนใหญ่มีเจตคติเชิงบวกต่อชุดบทเรียนออนไลน Quartet Scholar และเห็นว่าชุดบทเรียนมีผลให้มีความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษ และมีความสนใจที่จะเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเองมากขึ้น ผลการศึกษาดังกล่าว สามารถนำไปใช้ในการดำเนินงานเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษของนักศึกษาได้ต่อไป

บรรณานุกรม :
ใหญ่สง่า, สุรีย์พร . (2559). เจตคติที่นักศึกษามีต่อบทเรียนเสริมทักษะภาษาอังกฤษออนไลน์ กรณีศึกษา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เขตพื้นที่พิษณุโลก.
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา .
ใหญ่สง่า, สุรีย์พร . 2559. "เจตคติที่นักศึกษามีต่อบทเรียนเสริมทักษะภาษาอังกฤษออนไลน์ กรณีศึกษา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เขตพื้นที่พิษณุโลก".
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา .
ใหญ่สง่า, สุรีย์พร . "เจตคติที่นักศึกษามีต่อบทเรียนเสริมทักษะภาษาอังกฤษออนไลน์ กรณีศึกษา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เขตพื้นที่พิษณุโลก."
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา , 2559. Print.
ใหญ่สง่า, สุรีย์พร . เจตคติที่นักศึกษามีต่อบทเรียนเสริมทักษะภาษาอังกฤษออนไลน์ กรณีศึกษา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เขตพื้นที่พิษณุโลก. เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ; 2559.