ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ศึกษาพฤติกรรมการบริหารของผู้บริหารกับสภาพขวัญในการปฏิบัติงานบุคลากรในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ศึกษาพฤติกรรมการบริหารของผู้บริหารกับสภาพขวัญในการปฏิบัติงานบุคลากรในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา , A study of the work behavior of the administrators and the morale of personnel working in rajamangala university of technology lanna
นักวิจัย : นุ่มนิ่ม, อารยา
คำค้น : พฤติกรรมการบริหาร
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2559
อ้างอิง : http://repository.rmutl.ac.th/handle/123456789/171
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับพฤติกรรมการบริหารของผู้บริหาร ระดับขวัญในการปฏิบัติงานของบุคลากร และความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการบริหารของผู้บริหารกับขวัญในการปฏิบัติงานบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โดยกลุ่มตัวอย่างได้แก่บุคลากรที่ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา กำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของเครจซีและมอร์แกน (Krejeie and Morgan) ที่ระดับความเชื่อมั่น ร้อยละ 95 ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างจำนวน 330 คน โดยการสุ่มอย่างง่าย และเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ส่วนความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการบริหารของผู้บริหารกับขวัญในการปฏิบัติงานของบุคลากร วิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน ผลการศึกษาพบว่าระดับพฤติกรรมการบริหารของผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา อยู่ในระดับปานกลางทุกด้านของการบริหารได้แก่ แรงจูงใจ การเป็นผู้นำ การติดต่อสื่อสาร การตัดสินใจ การกำหนดเป้าหมายของผู้บริหาร และการควบคุมบังคับบัญชาระดับขวัญในการปฏิบัติงานของบุคลากรเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีระดับขวัญอยู่ในระดับมาก 3 ด้าน เรียงตามลำดับค่าเฉลี่ยคือ การยอมรับความสามารถของตนเอง ความรู้สึกสัมฤทธิ์ผลในการทำงาน ความรู้สึกเป็นเจ้าของ ระดับขวัญอยู่ในระดับปานกลางมี 5 ด้าน เรียงตามลำดับค่าเฉลี่ย คือ ความรู้สึกตนเองมีความสำคัญ ความพึงพอใจในสภาพงาน การมีส่วนร่วมกำหนดนโยบาย การได้รับความยุติธรรม และด้านความมั่นคงปลอดภัย ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการบริหารของผู้บริหารกับระดับขวัญในการปฏิบัติงานบุคลากรทุกด้านมีความสัมพันธ์กันในทางบวกอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยพฤติกรรมการบริหารของผู้บริหารที่มีความสัมพันธ์กับสภาพขวัญในการปฏิบัติงานของบุคลากรสูงสุดและอยู่ในระดับสูง คือ การตัดสินใจ ส่วนพฤติกรรมการบริหารของผู้บริหารด้านอื่นเรียงตามค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ดังนี้ การเป็นผู้นำ การติดต่อสื่อสาร การควบคุมบัญชา และการกำหนดเป้าหมายและการจูงใจ การให้ความสำคัญต่อการบริหารด้านแรงจูงใจ การเป็นผู้นำ การกำหนดเป้าหมาย ความมั่นคงปลอดภัย และการตัดสินใจ จะทำให้การบริหารงานบรรลุวัตถุประสงค์และบุคลากรมีการปฏิบัติงานในสภาพขวัญระดับสูง

บรรณานุกรม :
นุ่มนิ่ม, อารยา . (2559). ศึกษาพฤติกรรมการบริหารของผู้บริหารกับสภาพขวัญในการปฏิบัติงานบุคลากรในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา.
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา .
นุ่มนิ่ม, อารยา . 2559. "ศึกษาพฤติกรรมการบริหารของผู้บริหารกับสภาพขวัญในการปฏิบัติงานบุคลากรในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา".
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา .
นุ่มนิ่ม, อารยา . "ศึกษาพฤติกรรมการบริหารของผู้บริหารกับสภาพขวัญในการปฏิบัติงานบุคลากรในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา."
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา , 2559. Print.
นุ่มนิ่ม, อารยา . ศึกษาพฤติกรรมการบริหารของผู้บริหารกับสภาพขวัญในการปฏิบัติงานบุคลากรในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา. เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ; 2559.