ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รายงานฉบับที่ วพ.304 การใช้วัสดุใยสังเคราะห์เสริมกำลังโครงสร้างทางลาดยางเพื่อต้านทานการเกิดร่องล้อ

หน่วยงาน กรมทางหลวง สำนักวิจัยและพัฒนางานทาง

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : รายงานฉบับที่ วพ.304 การใช้วัสดุใยสังเคราะห์เสริมกำลังโครงสร้างทางลาดยางเพื่อต้านทานการเกิดร่องล้อ
นักวิจัย : มนตรี เดชาสกุลสม , เศกชัย อนุเวชศิริเกียรติ , ปกรณ์ มิลินทะเลข , อัคคพัฒน์ สว่างสุรีย์ , นวพล พรหมจารีย์ , อภิชัย อิสริยานุกูล
คำค้น : -
หน่วยงาน : กรมทางหลวง สำนักวิจัยและพัฒนางานทาง
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2557
อ้างอิง : http://km.doh.go.th/doh/preview.php?tableName=TB_KNOWLEDGE&tableId=21626&fieldName_show=KNOWLEDGE_NAME&id_text=KNOWLEDGE_ID
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

กรมทางหลวงได้ศึกษาการนำวัสดุใยสังเคราะห์มาใช้เสริมกำลังโครงสร้างทางลาดยางเพื่อแก้ไขปัญหาการเกิดร่องล้อ ซึ่งเป็นความเสียหายที่พบมากที่สุดบนทางลาดยางในประเทศไทย โดยจากการศึกษาในต่างประเทศพบว่าทางลาดยางที่เสริมกำลังด้วยวัสดุใยสังเคราะห์ สามารถลดแรงเค้นที่เกิดขึ้นในชั้นทาง และมีความแข็งแรงทนทานต่อการเกิดร่องล้อ กรมทางหลวงจึงได้ทำการทดลองก่อสร้างแปลงทดสอบทางโครงสร้างทางลาดยางแบบเสริมกำลังด้วยวัสดุใยสังเคราะห์ 3 รูปแบบ และโครงสร้างทางลาดยางแบบปกติ บนทางหลวงหมายเลข 11 จังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมทั้งติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัดทางเทคนิคต่างๆ เพื่อติดตามพฤติกรรมการใช้งานของทางลาดยางแบบ เสริมกำลังด้วยวัสดุใยสังเคราะห์เปรียบเทียบกับทางลาดยางปกติ ผลการศึกษาพบว่าวัสดุใยสังเคราะห์แบบ Geotextile และแบบ Geogrid สามารถลดความเค้นที่เกิดขึ้นบนชั้นทางได้ โดยตำแหน่งการติดตั้งวัสดุใยสังเคราะห์แบบ Geotextile ที่อยู่ในระดับที่ต่ำกว่า จะช่วยลดความเค้นที่เกิดขึ้นบนชั้น Subbase ได้มากยิ่งขึ้น นอกจากนี้จากการทดสอบความแข็งแรงด้วยเครื่อง Falling Weight Deflectometer พบว่าแปลงทดสอบที่เสริมกำลังด้วยวัสดุใยสังเคราะห์มีความแข็งแรงกว่าแปลงทดสอบที่ไม่ได้เสริมกำลังด้วยวัสดุใยสังเคราะห์ อย่างไรก็ตามจากผลการตรวจวัดความลึกร่องล้อหลังจากเปิดใช้งานแปลงทดสอบ 6 เดือน ยังไม่สามารถสรุปได้แน่ชัดว่าแปลงทดสอบ?เสริมกำลังด้วยวัสดุใยสังเคราะห์มีความต้านทานการเกิดร่องล้อดีกว่าแปลงทดสอบที่ไม่มีการเสริมกำลังด้วยวัสดุใยสังเคราะห์ จึงควรมีการติดตามพฤติกรรมการใช้งานของแปลงทดสอบในระยะยาวเพื่อให้ได้ข้อสรุปที่ชัดเจนยิ่งขึ้น ผลการศึกษาครั้งนี้ถูกนำไปพัฒนาเป็นร่างคู่มือแนวทางปรับปรุงการลดปัญหาการเกิดร่องล้อบนโครงสร้างถนนลาดยางเสริมกำลังด้วยวัสดุใยสังเคราะห์ โดยสำนักวิจัยและพัฒนางานทาง กรมทางหลวง เพื่อเป็นแนวทางการประยุกต์ใช้วัสดุใยสังเคราะห์เพื่อเพิ่มความมั่นคงของถนนลาดยางและลดการเกิดความเสียหายก่อนเวลาอันควร

บรรณานุกรม :
มนตรี เดชาสกุลสม , เศกชัย อนุเวชศิริเกียรติ , ปกรณ์ มิลินทะเลข , อัคคพัฒน์ สว่างสุรีย์ , นวพล พรหมจารีย์ , อภิชัย อิสริยานุกูล . (2557). รายงานฉบับที่ วพ.304 การใช้วัสดุใยสังเคราะห์เสริมกำลังโครงสร้างทางลาดยางเพื่อต้านทานการเกิดร่องล้อ.
    กรุงเทพมหานคร : กรมทางหลวง สำนักวิจัยและพัฒนางานทาง.
มนตรี เดชาสกุลสม , เศกชัย อนุเวชศิริเกียรติ , ปกรณ์ มิลินทะเลข , อัคคพัฒน์ สว่างสุรีย์ , นวพล พรหมจารีย์ , อภิชัย อิสริยานุกูล . 2557. "รายงานฉบับที่ วพ.304 การใช้วัสดุใยสังเคราะห์เสริมกำลังโครงสร้างทางลาดยางเพื่อต้านทานการเกิดร่องล้อ".
    กรุงเทพมหานคร : กรมทางหลวง สำนักวิจัยและพัฒนางานทาง.
มนตรี เดชาสกุลสม , เศกชัย อนุเวชศิริเกียรติ , ปกรณ์ มิลินทะเลข , อัคคพัฒน์ สว่างสุรีย์ , นวพล พรหมจารีย์ , อภิชัย อิสริยานุกูล . "รายงานฉบับที่ วพ.304 การใช้วัสดุใยสังเคราะห์เสริมกำลังโครงสร้างทางลาดยางเพื่อต้านทานการเกิดร่องล้อ."
    กรุงเทพมหานคร : กรมทางหลวง สำนักวิจัยและพัฒนางานทาง, 2557. Print.
มนตรี เดชาสกุลสม , เศกชัย อนุเวชศิริเกียรติ , ปกรณ์ มิลินทะเลข , อัคคพัฒน์ สว่างสุรีย์ , นวพล พรหมจารีย์ , อภิชัย อิสริยานุกูล . รายงานฉบับที่ วพ.304 การใช้วัสดุใยสังเคราะห์เสริมกำลังโครงสร้างทางลาดยางเพื่อต้านทานการเกิดร่องล้อ. กรุงเทพมหานคร : กรมทางหลวง สำนักวิจัยและพัฒนางานทาง; 2557.