ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การเปิดรับข่าวสาร ทัศนคติ และความพึงพอใจ เกี่ยวกับการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การเปิดรับข่าวสาร ทัศนคติ และความพึงพอใจ เกี่ยวกับการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
นักวิจัย : สุวดี ยาป่าคาย
คำค้น : การเรียนการสอนผ่านเว็บ , อินเทอร์เน็ตในการศึกษา , Web-based instruction , Internet in education
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะนิเทศศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/52919
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (นศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551

การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาผสมผสานระหว่างการวิจัยเชิงคุณภาพและการวิจัยเชิงปริมาณวัตถุประสงค์การวิจัยเพื่อศึกษา การเปิดรับข่าวสาร ทัศนคติ และความพึงพอใจ ของกลุ่มตัวอย่างต่อการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต และเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของการเปิดรับข่าวสาร ทัศนคติ และความพึงพอใจ ของกลุ่มตัวอย่างต่อการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาได้แก่ นักเรียน นักศึกษา ข้าราชการและบุคคลทั่วไปที่ลงทะเบียนยืนยันและรับสิทธิในการใช้บริการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ตของ10 เว็บไซต์ที่ให้บริการ E-Learning ผลการวิจัยพบว่า สมาชิกผู้ใช้บริการมีการเปิดรับข่าวสาร เกี่ยวกับการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต จากสื่อมวลชน,สื่อบุคคลและการร่วมกิจกรรมในระดับปานกลาง สมาชิกผู้ใช้บริการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ตมีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต เพราะเห็นว่าข้อมูลที่ได้รับจากการศึกษามีประโยชน์ต่องานที่ทำอยู่ สะดวกในการเรียนรู้โดยไม่จำกัดเวลาในการศึกษาหาข้อมูล และ สามารถหาข้อมูลเพื่อนำมาใช้งานได้ทันที ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง สมาชิกผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจและใช้บริการการเรียนการสอนผ่านทางอินเทอร์เน็ตในระดับมาก เพราะได้รับประโยชน์จากการใช้บริการเกี่ยวกับการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ตเรื่องการได้รับความรู้ในเรื่องที่ตนเองสนใจเพิ่มมากขึ้น จึงไม่คิดที่จะเลิกเป็นสมาชิกหรือเลิกใช้บริการเกี่ยวกับการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต ผลการวิจัยพบว่า ความสัมพันธ์ของการเปิดรับข่าวสาร ทัศนคติ และความพึงพอใจ ของสมาชิกผู้ใช้บริการต่อการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ตมีความสัมพันธ์กัน

บรรณานุกรม :
สุวดี ยาป่าคาย . (2551). การเปิดรับข่าวสาร ทัศนคติ และความพึงพอใจ เกี่ยวกับการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุวดี ยาป่าคาย . 2551. "การเปิดรับข่าวสาร ทัศนคติ และความพึงพอใจ เกี่ยวกับการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุวดี ยาป่าคาย . "การเปิดรับข่าวสาร ทัศนคติ และความพึงพอใจ เกี่ยวกับการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551. Print.
สุวดี ยาป่าคาย . การเปิดรับข่าวสาร ทัศนคติ และความพึงพอใจ เกี่ยวกับการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2551.