ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การประเมินผลเฉลยต่าง ๆ ของเกมในการควบคุมกำลังสำหรับโครงข่ายวิทยุรับรู้ฝั่งขาลง

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การประเมินผลเฉลยต่าง ๆ ของเกมในการควบคุมกำลังสำหรับโครงข่ายวิทยุรับรู้ฝั่งขาลง
นักวิจัย : กตัญญ์ วัฒนวิบูลย์
คำค้น : ระบบสื่อสารไร้สาย , ระบบโทรคมนาคม , สัญญาณ , ทฤษฎีเกม , Wireless communication systems , Telecommunication systems , Signals and signaling , Game theory
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : เชาวน์ดิศ อัศวกุล , ภัทรชาติ โกมลกิติ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2556
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/52784
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2556

การส่งสัญญาณในโครงข่ายไร้สาย หากเครื่องส่งสัญญาณใช้กำลังต่ำ สัญญาณที่เครื่องรับสัญญาณรับได้อาจถูกลดทอนโดยสัญญาณรบกวน ส่งผลให้ได้รับความจุของแชนนอนที่มีค่าต่ำ แต่หากใช้กำลังสูง กำลังของสัญญาณรบกวนที่เครื่องรับสัญญาณอื่น ๆ ได้รับอาจมีค่าสูง ส่งผลให้เครื่องรับสัญญาณเหล่านั้นได้รับความจุของแชนนอนที่มีค่าต่ำเช่นกัน วิทยานิพนธ์ฉบับนี้จึงได้จัดการปัญหาดังกล่าวโดยการนำทฤษฎีเกมมาประยุกต์ใช้เพื่อควบคุมกำลังส่งในโครงข่ายไร้สาย และได้ศึกษาถึงผลลัพธ์ในแง่ของความจุของแชนนอนและความยุติธรรมในโครงข่าย จากการนิยามผลประโยชน์ของเกมในสามรูปแบบ โดยได้วิเคราะห์โครงข่ายไร้สายที่ประกอบไปด้วยเครื่องส่งสัญญาณสองเครื่องซึ่งแต่ละเครื่องส่งสัญญาณให้กับเครื่องรับสัญญาณสองเครื่อง และสร้างแบบจำลองเกมเป็นเกมที่มีผู้เล่นสองคน วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ได้เสนอวิธีการควบคุมกำลังส่งในโครงข่ายวิทยุรับรู้ซึ่งเป็นโครงข่ายไร้สายที่มีการแบ่งผู้ใช้งานเป็นสองประเภท คือ ผู้ใช้ปฐมภูมิซึ่งจะต้องได้รับคุณภาพการให้บริการไม่ต่ำกว่าค่าที่ต้องการเสมอ และผู้ใช้ทุติยภูมิซึ่งเข้ามาใช้งานในโครงข่ายโดยไม่ได้รับการรับประกันใด ๆ โดยได้สร้างแบบจำลองเกมในสามรูปแบบ คือ เกมที่ผู้เล่นร่วมมือกันเพื่อผลรวมของค่าผลประโยชน์ เกมที่ผู้เล่นร่วมมือกันเพื่อผลคูณของค่าผลประโยชน์ และเกมที่ไม่มีการร่วมมือกัน การทดลองในวิทยานิพนธ์ได้แสดงการควบคุมกำลังส่งในโครงข่ายวิทยุรับรู้ฝั่งขาลงด้วยวิธีที่เสนอไว้ และได้วิเคราะห์ถึงผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งของผู้ใช้ การเปลี่ยนจำนวนของผู้ใช้ และการใช้การแบ่งเวลาในเกมที่มีการร่วมมือกัน รวมถึงแสดงการควบคุมกำลังส่งในโครงข่ายที่มีความซับซ้อนมากขึ้นด้วยเกมที่ไม่มีการร่วมมือกัน ซึ่งพบว่าในทุกกรณีของการทดลอง การควบคุมกำลังที่เสนอในวิทยานิพนธ์นี้ สามารถให้คุณภาพการให้บริการแก่ผู้ใช้ปฐมภูมิที่มีค่าไม่ต่ำไปกว่าค่าที่ผู้ใช้ปฐมภูมินั้นต้องการ

บรรณานุกรม :
กตัญญ์ วัฒนวิบูลย์ . (2556). การประเมินผลเฉลยต่าง ๆ ของเกมในการควบคุมกำลังสำหรับโครงข่ายวิทยุรับรู้ฝั่งขาลง.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
กตัญญ์ วัฒนวิบูลย์ . 2556. "การประเมินผลเฉลยต่าง ๆ ของเกมในการควบคุมกำลังสำหรับโครงข่ายวิทยุรับรู้ฝั่งขาลง".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
กตัญญ์ วัฒนวิบูลย์ . "การประเมินผลเฉลยต่าง ๆ ของเกมในการควบคุมกำลังสำหรับโครงข่ายวิทยุรับรู้ฝั่งขาลง."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2556. Print.
กตัญญ์ วัฒนวิบูลย์ . การประเมินผลเฉลยต่าง ๆ ของเกมในการควบคุมกำลังสำหรับโครงข่ายวิทยุรับรู้ฝั่งขาลง. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2556.