ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การฟื้นฟูและอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่นที่โดดเด่นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวอำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

หน่วยงาน วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การฟื้นฟูและอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่นที่โดดเด่นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวอำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
นักวิจัย : กันทนา แก้วศรี , สุรินทร์ มหาวรรณ์ , สมพงษ์ บุญเลิศ , ประพันธ์ วิริยะภาพ , อินทร นันทสมบูรณ์
คำค้น : -
หน่วยงาน : วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

บทคัดย่อ การวิจัยเรื่อง การฟื้นฟูและอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่นที่โดดเด่นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของเมืองยวมใต้ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาบริบทศักยภาพอนุรักษ์และฟื้นฟูประเพณีที่โดดเด่นในการส่งเสริมการท่องเที่ยว รวมทั้งหารูปแบบกิจกรรมในการส่งเสริมการท่องเที่ยวของอำเภอแม่สะเรียง โดยใช้ประเพณีท้องถิ่นเดิม อำเภอแม่สะเรียง เป็นอำเภอที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวทั้งจากทุนเดิมจากประเพรีท้องถิ่น สถานที่ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ และแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ แต่เนื่องจากความเปลี่ยนแปลของสภาพสังคมทำให้การจัดกิจกรรมประเพณีต่างๆ ที่เป็นประเพรีที่โดดนเด่นกลับลบเลือนไป ใช้กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (PAR) โดยมีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกิจกรรมวิจัย 8 กิจกรรม คือ 1.กิจกรรมชุมชน 2.กิจกรรมผู้นำ 3.ประชุมกลุ่มย่อยในประเด็นประเพณีที่โดดเด่น 4.ศึกษาประวัติความเป็นมา ความสำคัญ และองค์ประกอบของประเพณีที่โดดเด่น 5.ประชุมกลุ่มย่อยเพื่อออกแบบรูปแบบกิจกรรม 6.ทดลองจัดกิจกรรมตามรูปแบบที่กำหนด7.ประชุมกลุ่มย่อยเพื่อวิเคราะห์ผลการจัดกิจกรรมและรูปแบบการจัดกิจกรรมที่จะดำเนินการต่อไป8.ประชุมเพื่อนำเสนอผลการวิจัยต่อชุมชนและหาแนวทางร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม โดยผลการวิจัยพบว่า ประเพณีที่โดดเด่นของอำเภอแม่สะเรียงและควรค่าแก่การส่งเสริมให้เป็นการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม คือ ประเพณีออกหว่า และประเพณีแห่เทียนเหงประเพณีออกหว่า เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่พุทธศาสนิกชนแสดงความศรัทธาในพระพุทธศาสนาของชาวแม่สะเรียง ไม่ว่าจะเป็นชนเผ่าใดเมื่อถึงเวลาของชาวงประเพณีออกหว่า เทสกาลออกพรราา ประเพณีแห่เทียนเหงเป็นประเพณีที่ถวายเพื่อเป็นพุทธบูชารับการสืบทอดจากไทยใหญ่สู่อำเภอแม่สะเรียงเพียงแห่งเดียว โดยมีการถวายเทียนพันเล่ม และแห่ด้วยขบวนไฟจากแสงเทียนโดยโคมองค์ประกอบต่างๆ ของการเดินทางในขบวนประกอบด้วย องค์ความรู้และความละเมียดละไมของศิลปวัฒนธรรมอันทรงคุณค่า ประเพณีออกหว่าและประเพณีแห่เทียนเหงเป็นประเพณีที่จัดในช่วงเวลาใกล้เคียงกันและอาจเรียกได้ว่าเป็นช่วงเวลาเดียวกัน องค์ประกอบของเครื่องสักการะในปรพเพณีออกหว่า ถือว่าเป็นของสูง จะต้องใช้ความพยามในการประดิษฐ์เป็นอย่างมาก งานส่วนใหญ่จะอาศัยความศรัทธาเป็นสิ่งสำคัญที่สุด ความเคารพในสิ่งที่ตนเองนับถืออย่างรุนแรงกล้าเป็นสิ่งที่ผลักดันให้เกิดงานศิลปกรรมที่เกี่ยวกับเครื่องสักการะขึ้นมา เครื่องสักการะในล้านนาใช้บูชาเบื้องสูง มีพระพุทธเจ้า ครูอาจารย์ ผู้มีพระคุณ ใช้ประกอบพิธีกรรมต่างๆ มากมาย เช่น ต่อมก๊อม สวยดอก ควักข้าวพระเจ้า ต้นผึ้ง ตุง หมากเบง โกม ราชวัติ และต้นเกี๊ยะ ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ 1.ลานกาดมั่ว ครัวแลง ให้มีการนำผลิตภัณฑ์ (เน้นความงามดั้งเดิม) อาหาร และสินค้าในชุมชนแมาแสดงและจำหน่ายให้กับนักท่องเที่ยวและผู้ที่สนใจเข้าร่วมงาน 2.ลานการแสดง มีการนำการแาดงของชนเผ่าต่างๆที่หาพบได้ยาก เช่น จะกรึ(กระเหรี่ยงกระทบไม้) การฟ้อนนกและการตีกลองมองเซิง 3.ลานนิทรรศการ นำเสนอข้อมูลของงานประเพณีออกหว่า ความเป็นมาและความสำคัญการแสดงถึงประเพณีอันทรงคุณค่าของประเพณีออกหว่า และประเพณีแห่เทียนเหง นอกจากนั้นยังมีปัจจัยที่เป็นปัจจัยสนับสนุนให้มีความเหมาะสมในการส่งเสริมการท่องเที่ยวมากขึ้น ได้แก่ การจัดประเพณีเป็นช่วงงานวันออกพรรษา ซึ่งเป็นวันหยุดราชการ ทัศนียภาพของอำเภอแม่สะเรียงสวยงามจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างยิ่งเพราะเป็นช่วงปลายฝนต้นหนาว การดำเนินโครงการวิจัยดังกล่าวเป็นการกระตุ้นให้ประชาชนในอำเภอแม่สะเเรียงเกิดความตระหนักในการอนุรักษ์ประเพณีที่โดดเด่น วิถีและวัฒนธรรมของประเพณีออกหว่าเทศกาลออกพรรษา และประเพณีแห่เทียนเหง ควรอนุรักษ์วัฒนธรรมแบบดั้งเดิมไว้และยังสามารถส่งเสริมให้มีการท่องเที่ยวในงานประเพณี งานเทศกาล โดยควรมีการถ่ายทอดวัฒนธรรมและการเปิดโอกาสการเข้าถึงองค์ความรู้ต่างๆ ให้คนต่างถิ่น

บรรณานุกรม :
กันทนา แก้วศรี , สุรินทร์ มหาวรรณ์ , สมพงษ์ บุญเลิศ , ประพันธ์ วิริยะภาพ , อินทร นันทสมบูรณ์ . (2551). การฟื้นฟูและอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่นที่โดดเด่นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวอำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน.
    แม่ฮ่องสอน : วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน.
กันทนา แก้วศรี , สุรินทร์ มหาวรรณ์ , สมพงษ์ บุญเลิศ , ประพันธ์ วิริยะภาพ , อินทร นันทสมบูรณ์ . 2551. "การฟื้นฟูและอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่นที่โดดเด่นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวอำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน".
    แม่ฮ่องสอน : วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน.
กันทนา แก้วศรี , สุรินทร์ มหาวรรณ์ , สมพงษ์ บุญเลิศ , ประพันธ์ วิริยะภาพ , อินทร นันทสมบูรณ์ . "การฟื้นฟูและอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่นที่โดดเด่นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวอำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน."
    แม่ฮ่องสอน : วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน, 2551. Print.
กันทนา แก้วศรี , สุรินทร์ มหาวรรณ์ , สมพงษ์ บุญเลิศ , ประพันธ์ วิริยะภาพ , อินทร นันทสมบูรณ์ . การฟื้นฟูและอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่นที่โดดเด่นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวอำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน. แม่ฮ่องสอน : วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน; 2551.