ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความสัมพันธ์ของบุคลิกภาพแบบหลงตนเองกับการรับรู้ตนเองและการรับรู้ของผู้อื่นเกี่ยวกับความเป็นผู้นำ พฤติกรรมการทำงานตามบทบาทและพฤติกรรมนอกเหนือบทบาท

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความสัมพันธ์ของบุคลิกภาพแบบหลงตนเองกับการรับรู้ตนเองและการรับรู้ของผู้อื่นเกี่ยวกับความเป็นผู้นำ พฤติกรรมการทำงานตามบทบาทและพฤติกรรมนอกเหนือบทบาท
นักวิจัย : นุชารัตน์ มุงคุณ
คำค้น : บุคลิกภาพ , การรับรู้ตนเอง , วัฒนธรรมองค์การ , การหลงตนเอง , ภาวะผู้นำ , Personality , Self-perception , Corporate culture , Narcissism , Leadership
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : คัคนางค์ มณีศรี , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/52475
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบความสัมพันธ์ของบุคลิกภาพแบบหลงตนเองการรับรู้ตนเอง และการรับรู้ของผู้อื่นเกี่ยวกับความเป็นผู้นำ พฤติกรรมการทำงานตามบทบาทและพฤติกรรมนอกเหนือบทบาท ผู้บังคับบัญชาจำนวน 100 คน ตอบมาตรวัดบุคลิกภาพแบบหลงตนเองและประเมินตนเองในด้านความเป็นผู้นำ พฤติกรรมการทำงานตามบทบาทและนอกเหนือบทบาท ผู้ใต้บังคับบัญชา 300 คน ประเมินผู้บังคับบัญชา (อัตราส่วน คือ ผู้ใต้บังคับบัญชา 3 คน ประเมินผู้บังคับบัญชา 1 คน) ในด้านความเป็นผู้นำ พฤติกรรมการทำงานตามบทบาทและนอกเหนือบทบาท ผลการศึกษาพบว่าบุคลิกภาพแบบหลงตนเองของผู้บังคับบัญชามีสหสัมพันธ์เชิงเส้นตรงทางบวกกับการประเมินตนเองด้านความเป็นผู้นำ พฤติกรรมการทำงานตามบทบาทและนอกเหนือบทบาทอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ในทางตรงข้ามบุคลิกภาพแบบหลงตนเองของผู้บังคับบัญชามีสหสัมพันธ์เชิงเส้นตรงทางลบกับการประเมินผู้บังคับบัญชาโดยผู้ใต้บังคับบัญชาด้านความเป็นผู้นำ พฤติกรรมการทำงานตามบทบาทและนอกเหนือบทบาทอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 นอกจากนี้บุคลิกภาพแบบหลงตนเองสามารถทำนายความเป็นผู้นำ พฤติกรรมการทำงานตามบทบาทและนอกเหนือบทบาทได้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .001

บรรณานุกรม :
นุชารัตน์ มุงคุณ . (2550). ความสัมพันธ์ของบุคลิกภาพแบบหลงตนเองกับการรับรู้ตนเองและการรับรู้ของผู้อื่นเกี่ยวกับความเป็นผู้นำ พฤติกรรมการทำงานตามบทบาทและพฤติกรรมนอกเหนือบทบาท.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
นุชารัตน์ มุงคุณ . 2550. "ความสัมพันธ์ของบุคลิกภาพแบบหลงตนเองกับการรับรู้ตนเองและการรับรู้ของผู้อื่นเกี่ยวกับความเป็นผู้นำ พฤติกรรมการทำงานตามบทบาทและพฤติกรรมนอกเหนือบทบาท".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
นุชารัตน์ มุงคุณ . "ความสัมพันธ์ของบุคลิกภาพแบบหลงตนเองกับการรับรู้ตนเองและการรับรู้ของผู้อื่นเกี่ยวกับความเป็นผู้นำ พฤติกรรมการทำงานตามบทบาทและพฤติกรรมนอกเหนือบทบาท."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550. Print.
นุชารัตน์ มุงคุณ . ความสัมพันธ์ของบุคลิกภาพแบบหลงตนเองกับการรับรู้ตนเองและการรับรู้ของผู้อื่นเกี่ยวกับความเป็นผู้นำ พฤติกรรมการทำงานตามบทบาทและพฤติกรรมนอกเหนือบทบาท. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2550.