ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ผลกระทบของการรวมกลุ่มเศรษฐกิจและการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษต่อการส่งออกและการจ้างงานในพื้นที่ชายแดน : กรณีศึกษาประเทศไทย กัมพูชา และเวียดนาม

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ผลกระทบของการรวมกลุ่มเศรษฐกิจและการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษต่อการส่งออกและการจ้างงานในพื้นที่ชายแดน : กรณีศึกษาประเทศไทย กัมพูชา และเวียดนาม
นักวิจัย : Tam Bui Thi Minh
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2559
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
Tam Bui Thi Minh . (2559). ผลกระทบของการรวมกลุ่มเศรษฐกิจและการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษต่อการส่งออกและการจ้างงานในพื้นที่ชายแดน : กรณีศึกษาประเทศไทย กัมพูชา และเวียดนาม.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
Tam Bui Thi Minh . 2559. "ผลกระทบของการรวมกลุ่มเศรษฐกิจและการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษต่อการส่งออกและการจ้างงานในพื้นที่ชายแดน : กรณีศึกษาประเทศไทย กัมพูชา และเวียดนาม".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
Tam Bui Thi Minh . "ผลกระทบของการรวมกลุ่มเศรษฐกิจและการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษต่อการส่งออกและการจ้างงานในพื้นที่ชายแดน : กรณีศึกษาประเทศไทย กัมพูชา และเวียดนาม."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2559. Print.
Tam Bui Thi Minh . ผลกระทบของการรวมกลุ่มเศรษฐกิจและการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษต่อการส่งออกและการจ้างงานในพื้นที่ชายแดน : กรณีศึกษาประเทศไทย กัมพูชา และเวียดนาม. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ; 2559.