ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตร เพื่อส่งเสริมการประกอบอาชีพตามศักยภาพของพื้นที่จังหวัดแพร่

หน่วยงาน วิทยาลัยชุมชนแพร่

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตร เพื่อส่งเสริมการประกอบอาชีพตามศักยภาพของพื้นที่จังหวัดแพร่
นักวิจัย : มนัส จันทร์พวง
คำค้น : การพัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตร , ส่งเสริมการประกอบอาชีพ , ตามศักยภาพ , จังหวัดแพร่
หน่วยงาน : วิทยาลัยชุมชนแพร่
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2556
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ประเมินศักยภาพของวิทยาลัยชุมชนแพร่ ด้านการจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรเพื่อส่งเสริมการประกอบอาชีพ ตามศักยภาพของพื้นที่จังหวัดแพร่ 2) ศึกษาความต้องการในการจัดการศึกษาเพื่อส่งเสริมการประกอบอาชีพ ตามศักยภาพของพื้นที่จังหวัดแพร่ 3) พัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตร เพื่อส่งเสริมการประกอบอาชีพ ตามศักยภาพของพื้นที่จังหวัดแพร่ ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการใช้แบบ ประเมิน ประเด็นสนทนากลุ่ม แบบตรวจสอบความสอดคล้องของหลักสูตรของผู้เชี่ยวชาญ จากลุ่มตัวอย่าง 90 คน ประกอบด้วย ผู้ประกอบการ วิทยากร เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐและเอกชน และประชาชนผู้สนใจ ผลการวิจัยพบว่า 1) วิทยาลัยชุมชนแพร่ มีศักยภาพค่อนข้างสูง สำหรับการจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร ทางด้านอาหาร ผ้าหม้อห้อม ไม้สัก เนื่องจากได้มีการดำเนินโครงการจัดการความรู้โดยใช้ทุนทางวัฒนธรรม มีองค์ความรู้และสื่อที่ได้รวบรวมไว้ มีความพร้อมด้านกายภาพศูนย์การเรียนรู้ และบุคลากร 2) กลุ่มตัวอย่าง ร้อยละ 72 มีความต้องการที่จะพัฒนาทางด้านการศึกษา เพื่อการเป็นผู้ประกอบการในชุมชนเกี่ยวกับอาชีพที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดแพร่ และมุ่งเน้นให้จัดการเรียนรู้ฝึกทักษะปฏิบัติ และ การเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงในพื้นที่ และการวัดประเมินผลตามสภาพจริง 3) หลักสูตรประกาศนียบัตรทั้ง 3 หลักสูตรที่พัฒนาขึ้น ได้แก่ หลักสูตรการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม หลักสูตรผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ไม้ หลักสูตรผู้ประกอบการร้านอาหาร ความมีสอดคล้องเหมาะสมในทุกประเด็น มีความคิดเห็นมีค่าเท่ากับ 1.00 เพื่อให้ความสมบูรณ์สำหรับการพัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตรของวิทยาลัยชุมชนแพร่ ที่จะนำไปทดลองใช้จัดการศึกษาและมีการประเมินหลักสูตรต่อไปในอนาคต

บรรณานุกรม :
มนัส จันทร์พวง . (2556). การพัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตร เพื่อส่งเสริมการประกอบอาชีพตามศักยภาพของพื้นที่จังหวัดแพร่.
    แพร่ : วิทยาลัยชุมชนแพร่.
มนัส จันทร์พวง . 2556. "การพัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตร เพื่อส่งเสริมการประกอบอาชีพตามศักยภาพของพื้นที่จังหวัดแพร่".
    แพร่ : วิทยาลัยชุมชนแพร่.
มนัส จันทร์พวง . "การพัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตร เพื่อส่งเสริมการประกอบอาชีพตามศักยภาพของพื้นที่จังหวัดแพร่."
    แพร่ : วิทยาลัยชุมชนแพร่, 2556. Print.
มนัส จันทร์พวง . การพัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตร เพื่อส่งเสริมการประกอบอาชีพตามศักยภาพของพื้นที่จังหวัดแพร่. แพร่ : วิทยาลัยชุมชนแพร่; 2556.