ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

กระบวนการพัฒนาคนและพัฒนาสินค้าสู่ตลาดสินค้าปลอดภัย กรณีศึกษา บ้านดอนมูลพัฒนาหมู่ 13 ต.ดู่ใต้ อ.เมือง จ.น่าน

หน่วยงาน วิทยาลัยชุมชนน่าน

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : กระบวนการพัฒนาคนและพัฒนาสินค้าสู่ตลาดสินค้าปลอดภัย กรณีศึกษา บ้านดอนมูลพัฒนาหมู่ 13 ต.ดู่ใต้ อ.เมือง จ.น่าน
นักวิจัย : กรกนก ปานอำพันธ์
คำค้น : -
หน่วยงาน : วิทยาลัยชุมชนน่าน
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2558
อ้างอิง : http://www.nancc.ac.th/nancc/research/s04_2.pdf
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การศึกษาต่อเนื่องจากการศึกษาบริบทชุมชนตำบลดู่ใต้ พบว่า ชุมชนตำบลดู่ใต้เมื่อแบ่งตามสภาพ ภูมิศาสตร์แล้วเกิดความแตกต่างด้านการประกอบอาชีพได้ 3 โซน ได้แก่ โซนการค้าและธุรกิจ โซน การเกษตรพืชใกล้แม่น้ำและโซนปศุสัตว์ไกลจากแม่น้ำเมื่อศึกษาประเด็นการพัฒนาพบว่ากลุ่มเป้าหมายที่มี ศักยภาพและมีความต้องการที่จะพัฒนาการผลิต คือกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกผักปลอดสารพิษบ้านดอนมูลหมู่ 13 ตำบลดู่ใต้ อำเภอเมือง จังหวัดน่าน ในปีนี จึงมีการวางแผนงานเพื่อการพัฒนาโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วม ระหว่างผู้วิจัยและเกษตรกรกลุ่มเป้าหมาย กำหนดกิจกรรมเป็นการพัฒนาคุณภาพของผลผลิตและพัฒนาตัว เกษตรกรให้มีความรู้ ทักษะและความมั่นใจในการผลิตผักปลอดสารพิษเพื่อจำหน่ายให้สามารถเข้าถึงได้ง่าย และสร้างความเป็นเอกลักษณ์ให้คนในจังหวัดสามารถจดจำได้ โดยยังคงยึดกระบวนการผลิตตามความชำนาญ ของแต่ละคน โดยไม่เปลี่ยนแปลงวิถีเดิมมากนัก ไม่เปลี่ยนไปเป็นการปลูกพืชตามกระแสหรือพืชเชิงเดี่ยว แต่ เน้นการเพิ่มคุณภาพและมีการขอใบรับรองมาตรฐาน รวมทั้งเริ่มพัฒนาบรรจุภัณฑ์และการรับคณะผู้สนใจเข้า มาศึกษาดูงานในบ้านของคณะกรรมการกลุ่มมากขึ้น ทำให้เกิดการตื่นตัวในกลุ่มแม่บ้านที่จะพัฒนาชุดของว่าง และผลิตภัณฑ์แปรรูปเพื่อรองรับนักท่องเที่ยว ได้มีการศึกษาดูงานการแปรรูปกล้วย ซึ่งสมาชิกในกลุ่มบางคน เคยมีการรวมกลุ่มกันผลิต และมีการตอบรับของผู้บริโภคค่อนข้างดี คณะผู้วิจัยจึงได้วางแผนกิจกรรมเพื่อ พัฒนาเกษตรกรและผลิตภัณฑ์ที่ครบวงจรเพื่อส่งเสริมการผลิตด้วยดั้งเดิมและมีรูปแบบการจำหน่ายที่ พัฒนามากขึ้น โดยผลพลอยได้จากการวิจัยนี้ นอกเหนือจากเกษตรกรกลุ่มเป้าหมายจะได้รับประโยชน์แล้ว ยัง เป็นการกระตุ้นความสนใจให้แก่คนอื่นๆในชุมชนหันมาเห็นประโยชน์ของการปลูกพืชปลอดสารพิษเพื่อรักษา สิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงเกษตรได้อีกด้วย

บรรณานุกรม :
กรกนก ปานอำพันธ์ . (2558). กระบวนการพัฒนาคนและพัฒนาสินค้าสู่ตลาดสินค้าปลอดภัย กรณีศึกษา บ้านดอนมูลพัฒนาหมู่ 13 ต.ดู่ใต้ อ.เมือง จ.น่าน.
    น่าน : วิทยาลัยชุมชนน่าน.
กรกนก ปานอำพันธ์ . 2558. "กระบวนการพัฒนาคนและพัฒนาสินค้าสู่ตลาดสินค้าปลอดภัย กรณีศึกษา บ้านดอนมูลพัฒนาหมู่ 13 ต.ดู่ใต้ อ.เมือง จ.น่าน".
    น่าน : วิทยาลัยชุมชนน่าน.
กรกนก ปานอำพันธ์ . "กระบวนการพัฒนาคนและพัฒนาสินค้าสู่ตลาดสินค้าปลอดภัย กรณีศึกษา บ้านดอนมูลพัฒนาหมู่ 13 ต.ดู่ใต้ อ.เมือง จ.น่าน."
    น่าน : วิทยาลัยชุมชนน่าน, 2558. Print.
กรกนก ปานอำพันธ์ . กระบวนการพัฒนาคนและพัฒนาสินค้าสู่ตลาดสินค้าปลอดภัย กรณีศึกษา บ้านดอนมูลพัฒนาหมู่ 13 ต.ดู่ใต้ อ.เมือง จ.น่าน. น่าน : วิทยาลัยชุมชนน่าน; 2558.