ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วมในชุมชนตำบลดู่ใต้ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

หน่วยงาน วิทยาลัยชุมชนน่าน

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วมในชุมชนตำบลดู่ใต้ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน
นักวิจัย : กิตติกรณ์ สมยศ , ราชาวดี สุขภิรมย์ , สไบทิพย์ อินไสย
คำค้น : พื้นที่ตำบลดู่ใต้,เส้นทางท่องเที่ยว,หลักสูตรการท่องเที่ยว
หน่วยงาน : วิทยาลัยชุมชนน่าน
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2558
อ้างอิง : http://www.nancc.ac.th/nancc/research/s04_3.pdf
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วมในชุมชนตำบลดู่ใต้อำเภอ เมืองน่าน จังหวัดน่าน มีวัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังนี้ (1) เพื่อจัดทำเส้นทางการท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ อย่างมีส่วนร่วมพื้นที่ตำบลดู่ใต้และชุมชนใกล้เคียง (2) เพื่อประเมินเส้นทางการท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้อย่างมี ส่วนร่วมพื้นที่ตำบลดู่ใต้และชุมชนใกล้เคียง (3) ถ่ายทอดองค์ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการท่องเที่ยวโดย ชุมชน เพื่อนำไปสู่การจัดศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชนและสร้างอาชีพที่ยั่งยืน ในตำบลดู่ใต้ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ที่เน้นการพัฒนาและเส้นทางการ ท่องเที่ยวโดยชุมชนมีส่วนร่วม เพื่อพัฒนาสู่การเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน มีกลุ่มตัวอย่างใน การศึกษา คือ ประชาชนที่ตั้งบ้านเรือนอยู่ในตำบลดู่ใต้ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ครั้งนี้ คือ การเก็บรวบรวมข้อมูล ทั้งที่เป็นข้อมูลปฐมภูมิ การสังเกต การสัมภาษณ์ บันทึกจากเวทีสนทนา และข้อมูลทุติยภูมิ การศึกษาเอกสาร ตำราวิชาการ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง จากนั้นประมวลผลและสังเคราะห์ ข้อมูล ผลการวิจัยครั้งนี้ พบว่า ผลลัพธ์ในเชิงปริมาณ มีเส้นทางการท่องเที่ยวในชุมชนตำบลดู่ใต้ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน จำนวน 3 เส้นทาง มีเครือข่ายด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่ชุมชนตำบลดู่ใต้ จำนวน 9 กลุ่ม สำหรับผลลัพธ์ในเชิงคุณภาพ เครือข่ายด้านการท่องเที่ยวเกิดการตื่นตัว วางแผนกิจกรรม และ ผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวในแต่ละสถานที่ท่องเที่ยว ตลอดจนตระหนักถึง ความสำคัญของการถ่ายทอดองค์ความรู้สู่เยาวชนในพื้นที่ รวมไปถึงนักท่องเที่ยว มีการพัฒนาศักยภาพด้าน การบริหารจัดการท่องเที่ยว เตรียมพร้อมสำหรับการต้อนรับนักท่องเที่ยวที่เป็นหมู่คณะ นอกจากนี้ยังเป็นการ กระจายรายได้ สร้างอาชีพ รวมทั้งยังเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การรวมกลุ่ม และการจัดการสิ่งแวดล้อมใน ชุมชนเพิ่มขึ้น และวางแผนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของชุมชนให้มีความเชื่อมโยงกับวัฒนธรรม ภูมิปัญญาใน ท้องถิ่น เพื่อสร้างความเป็นเอกลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวชุมชนให้เกิดขึ้นต่อไป

บรรณานุกรม :
กิตติกรณ์ สมยศ , ราชาวดี สุขภิรมย์ , สไบทิพย์ อินไสย . (2558). การพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วมในชุมชนตำบลดู่ใต้ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน.
    น่าน : วิทยาลัยชุมชนน่าน.
กิตติกรณ์ สมยศ , ราชาวดี สุขภิรมย์ , สไบทิพย์ อินไสย . 2558. "การพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วมในชุมชนตำบลดู่ใต้ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน".
    น่าน : วิทยาลัยชุมชนน่าน.
กิตติกรณ์ สมยศ , ราชาวดี สุขภิรมย์ , สไบทิพย์ อินไสย . "การพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วมในชุมชนตำบลดู่ใต้ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน."
    น่าน : วิทยาลัยชุมชนน่าน, 2558. Print.
กิตติกรณ์ สมยศ , ราชาวดี สุขภิรมย์ , สไบทิพย์ อินไสย . การพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วมในชุมชนตำบลดู่ใต้ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน. น่าน : วิทยาลัยชุมชนน่าน; 2558.