ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนารูปแบบการทำการเกษตรที่เหมาะสมกับพื้นที่ต้น้ำ กรณีศึกษาบ้านงอบ ตำบลงอบ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน

หน่วยงาน วิทยาลัยชุมชนน่าน

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนารูปแบบการทำการเกษตรที่เหมาะสมกับพื้นที่ต้น้ำ กรณีศึกษาบ้านงอบ ตำบลงอบ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน
นักวิจัย : ฌัชชภัทร พานิช , สวรส พืชหมอ , ทิพธิญา ภาวะพรหม , สมชาย สิทธิกา
คำค้น : รูปแบบ,การเกษตร,พื้นที่ต้นน้ำ
หน่วยงาน : วิทยาลัยชุมชนน่าน
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2560
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การพัฒนารูปแบบการทำการเกษตรบนพื้นที่ต้นน้ำ กรณีศึกษาบ้านงอบ ตำบลงอบ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน เป็นการวิจัยพัฒนา เพื่อค้นหารูปแบบการทำการเกษตรที่เหมาะสมกับพื้นที่ต้นน้ำ โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ที่มุ่งเน้นให้เกษตรกรร่วมศึกษา วิเคราะห์และสังเคราะห์วิธีทำการเกษตรที่มีความเหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ ทั้งประเภทของพืช ระดับความสูงชันของพื้นที่ ปริมาณน้ำ และสภาพภูมิอากาศ ที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของพืชแต่ละประเภท

บรรณานุกรม :
ฌัชชภัทร พานิช , สวรส พืชหมอ , ทิพธิญา ภาวะพรหม , สมชาย สิทธิกา . (2560). การพัฒนารูปแบบการทำการเกษตรที่เหมาะสมกับพื้นที่ต้น้ำ กรณีศึกษาบ้านงอบ ตำบลงอบ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน.
    น่าน : วิทยาลัยชุมชนน่าน.
ฌัชชภัทร พานิช , สวรส พืชหมอ , ทิพธิญา ภาวะพรหม , สมชาย สิทธิกา . 2560. "การพัฒนารูปแบบการทำการเกษตรที่เหมาะสมกับพื้นที่ต้น้ำ กรณีศึกษาบ้านงอบ ตำบลงอบ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน".
    น่าน : วิทยาลัยชุมชนน่าน.
ฌัชชภัทร พานิช , สวรส พืชหมอ , ทิพธิญา ภาวะพรหม , สมชาย สิทธิกา . "การพัฒนารูปแบบการทำการเกษตรที่เหมาะสมกับพื้นที่ต้น้ำ กรณีศึกษาบ้านงอบ ตำบลงอบ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน."
    น่าน : วิทยาลัยชุมชนน่าน, 2560. Print.
ฌัชชภัทร พานิช , สวรส พืชหมอ , ทิพธิญา ภาวะพรหม , สมชาย สิทธิกา . การพัฒนารูปแบบการทำการเกษตรที่เหมาะสมกับพื้นที่ต้น้ำ กรณีศึกษาบ้านงอบ ตำบลงอบ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน. น่าน : วิทยาลัยชุมชนน่าน; 2560.