ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

กระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อการอนุรักษ์ สืบสานศิลปวัฒนธรรมพื้นถิ่นน่าน : กรณีศึกษาตําบลดู่ใต้ อําเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

หน่วยงาน วิทยาลัยชุมชนน่าน

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : กระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อการอนุรักษ์ สืบสานศิลปวัฒนธรรมพื้นถิ่นน่าน : กรณีศึกษาตําบลดู่ใต้ อําเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน
นักวิจัย : ปวีณา ผาแสง , ขนิษฐา นครประสาท
คำค้น : กระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อการอนุรักษ์ สืบสานศิลปวัฒนธรรม พื้นถิ่นน่าน
หน่วยงาน : วิทยาลัยชุมชนน่าน
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2558
อ้างอิง : http://www.nancc.ac.th/nancc/research/s04_1.pdf
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

กระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อการอนุรักษ์ สืบสานศิลปวัฒนธรรมพื้นถิ่น น่าน : กรณีศึกษา ตําบลดู่ใต้ อําเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน มีวัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังนี้ (1) สร้ าง กระบวนการเรียนรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ สืบสานศิลปวัฒนธรรมพื้นถิ่นน่าน โดยการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ ด้านการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมพื้นถิ่นน่านในตําบลดู่ใต้ และ (2) พัฒนากลไกในด้านการการอนุรักษ์ สืบสานศิลปวัฒนธรรมพื้นถิ่นน่านของตําบลดู่ใต้ อําเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน โดยคนในชุมชนมีส่วน ร่วมในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม เป็นการวิจัยคุณภาพเชิงสํารวจ เพื่อศึกษาศิลปวัฒนธรรมพื้นถิ่นน่าน ในประเด็นเรื่องการฟ้ อนเจิง สู่การพัฒนาหลักสูตร รวมทั้งการถ่ายทอดองค์ความรู้ เพื่อหาแนวทางการ อนุรักษ์ สืบสานศิลปวัฒนธรรมพื้นถิ่นน่าน ตําบลดู่ใต้ อําเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน และการนําไปสู่การ เพิ่มมูลค่าของศิลปวัฒนธรรม โดยใช้กระบวนการศึกษาจากเอกสารทุติยภูมิ สัมภาษณ์แบบไม่เป็น ทางการ บันทึกภาพ บันทึกเสียง และสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วมกับกลุ่มตัวอย่าง ผลการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ พบว่า ผู้วิจัยได้ข้อมูลทางศิลปวัฒนธรรมพื้นถิ่นน่าน ในประเด็นเรื่อง การฟ้อนเจิง ในทางประวัติศาสตร์ การฟ้อนเชิงมีบทบาทที่สําคัญต่อสังคมชาวล้านนา ซึ่งใช้ทั้งในยาม สงบและยามศึกสงครามถือได้ว่าเป็นศิลปะการป้องกันตัวที่ผสมผสานกับยุทธลีลาอันอ่อนช้อย มีการ ถ่ายทอดองค์ความรู้ จากรุ่นสู่รุ่น เน้นที่การฝึกปฏิบัติแบบตัวต่อตัวกับผู้สอน ดังนั้นผู้วิจัยได้ทําการ รวบรวมองค์ความรู้ด้านการฟ้อนเชิงออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรผ่านการจัดพิมพ์เป็นหนังสือ สําหรับ การเผยแพร่สู่สาธารณะ และในขณะเดียวกันกลุ่มครูภูมิปัญญาด้านการฟ้อนเชิง ได้มีการรวบรวม ประวัติกลุ่มครูภูมิปัญญาด้านการฟ้ อนเจิงของจังหวัดน่าน สําหรับทําเป็ นฐานข้อมูลเครือข่ายครูภูมิ ปัญญาในแต่ละด้านต่อไป แต่อย่างไรก็ตาม ในการอนุรักษ์ สืบสานศิลปวัฒนธรรมให้เกิดความต่อเนื่อง ควรที่จะให้กลุ่มเครือข่ายครูภูมิปัญญาด้านการฟ้อนเชิง มีกิจกรรมในการขับเคลื่อนกระบวนการอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมด้านการฟ้ อนเชิงในพื้นที่ โดยถ่ายทอดให้กับกลุ่มเด็กและเยาวชน หรือผู้ที่มีความสนใจ ในศิลปวัฒนธรรมแขนงนี้อไป

บรรณานุกรม :
ปวีณา ผาแสง , ขนิษฐา นครประสาท . (2558). กระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อการอนุรักษ์ สืบสานศิลปวัฒนธรรมพื้นถิ่นน่าน : กรณีศึกษาตําบลดู่ใต้ อําเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน.
    น่าน : วิทยาลัยชุมชนน่าน.
ปวีณา ผาแสง , ขนิษฐา นครประสาท . 2558. "กระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อการอนุรักษ์ สืบสานศิลปวัฒนธรรมพื้นถิ่นน่าน : กรณีศึกษาตําบลดู่ใต้ อําเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน".
    น่าน : วิทยาลัยชุมชนน่าน.
ปวีณา ผาแสง , ขนิษฐา นครประสาท . "กระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อการอนุรักษ์ สืบสานศิลปวัฒนธรรมพื้นถิ่นน่าน : กรณีศึกษาตําบลดู่ใต้ อําเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน."
    น่าน : วิทยาลัยชุมชนน่าน, 2558. Print.
ปวีณา ผาแสง , ขนิษฐา นครประสาท . กระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อการอนุรักษ์ สืบสานศิลปวัฒนธรรมพื้นถิ่นน่าน : กรณีศึกษาตําบลดู่ใต้ อําเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน. น่าน : วิทยาลัยชุมชนน่าน; 2558.