ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตเครื่องประดับ กรณีศึกษา: กลุ่มผู้ผลิตเครื่องประดับจากดินปั้นอำเภอเมือง จังหวัดตาก

หน่วยงาน วิทยาลัยชุมชนตาก

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตเครื่องประดับ กรณีศึกษา: กลุ่มผู้ผลิตเครื่องประดับจากดินปั้นอำเภอเมือง จังหวัดตาก
นักวิจัย : เด่นศักดิ์ หอมหวล , ประยงค์ ศรีไพรสนท์ , กานต์ วิรุณพันธ์
คำค้น : กระบวนการผลิต,เครื่องประดับดินปั้น
หน่วยงาน : วิทยาลัยชุมชนตาก
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2557
อ้างอิง : https://drive.google.com/file/d/0By-kUkpoGSdzWC0wNUpnMDVQZHc/view
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพปัญหากระบวนการผลิตเครื่องประดับจากดินปั้น 2) พัฒนาและหาประสิทธิภาพกระบวนการผลิต 3) ประเมินและปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการผลิต เครื่องมือที่ใช้ คือ การสนทนากลุ่ม แบบประเมินคุณภาพเครื่องช่วยขึ้นรูปผิวมนเรียบ แบบประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตของเครื่องช่วยขึ้นรูปผิวมนเรียบ แบบประเมินความพึงพอใจ กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้สนใจในกลุ่มอาชีพเครื่องประดับจากดินปั้น สถิติที่ใช้ คือ ค่าเปอร์เซ็นต์ การทดสอบค่า t-test ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เนื้อหาผลการวิจัยพบว่า สภาพปัญหาของกระบวนการผลิต คือ เครื่องช่วยขึ้นรูปผิวมนเรียบ มีกำลังการผลิตน้อย จำนวนการผลิตไม่เพียงพอ ความเหมาะสมของเครื่องช่วยขึ้นรูปผิวมนเรียบ พบว่าอยู่ในระดับมาก ประสิทธิภาพในการผลิตของเครื่องช่วยขึ้นรูปผิวมนเรียบ เมื่อนำไปใช้กับชิ้นงาน พบว่าค่าความชื้นหายไปเฉลี่ย 8.60 เปอร์เซ็นต์ ประสิทธิภาพก่อนและหลังการผลิตแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ความพึงพอใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เครื่องประดับจากดินปั้น อยู่ในระดับมาก

บรรณานุกรม :
เด่นศักดิ์ หอมหวล , ประยงค์ ศรีไพรสนท์ , กานต์ วิรุณพันธ์ . (2557). การพัฒนาประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตเครื่องประดับ กรณีศึกษา: กลุ่มผู้ผลิตเครื่องประดับจากดินปั้นอำเภอเมือง จังหวัดตาก.
    กรุงเทพมหานคร : วิทยาลัยชุมชนตาก.
เด่นศักดิ์ หอมหวล , ประยงค์ ศรีไพรสนท์ , กานต์ วิรุณพันธ์ . 2557. "การพัฒนาประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตเครื่องประดับ กรณีศึกษา: กลุ่มผู้ผลิตเครื่องประดับจากดินปั้นอำเภอเมือง จังหวัดตาก".
    กรุงเทพมหานคร : วิทยาลัยชุมชนตาก.
เด่นศักดิ์ หอมหวล , ประยงค์ ศรีไพรสนท์ , กานต์ วิรุณพันธ์ . "การพัฒนาประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตเครื่องประดับ กรณีศึกษา: กลุ่มผู้ผลิตเครื่องประดับจากดินปั้นอำเภอเมือง จังหวัดตาก."
    กรุงเทพมหานคร : วิทยาลัยชุมชนตาก, 2557. Print.
เด่นศักดิ์ หอมหวล , ประยงค์ ศรีไพรสนท์ , กานต์ วิรุณพันธ์ . การพัฒนาประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตเครื่องประดับ กรณีศึกษา: กลุ่มผู้ผลิตเครื่องประดับจากดินปั้นอำเภอเมือง จังหวัดตาก. กรุงเทพมหานคร : วิทยาลัยชุมชนตาก; 2557.