ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างอาชีพสำหรับประชาชนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน: กรณีศึกษาตำบลโป่งแดง อำเภอเมือง จังหวัดตาก

หน่วยงาน วิทยาลัยชุมชนตาก

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างอาชีพสำหรับประชาชนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน: กรณีศึกษาตำบลโป่งแดง อำเภอเมือง จังหวัดตาก
นักวิจัย : เด่นศักดิ์ , ประยงค์
คำค้น : หลักสูตรฝึกอบรม , การเสริมสร้างอาชีพ , การมีส่วนร่วมชุมชน
หน่วยงาน : วิทยาลัยชุมชนตาก
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2557
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐาน และความต้องการจำเป็นของชุมชนในการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างอาชีพสำหรับประชาชนโดยใช้เทคนิคการประเมินสภาวะชุมชนแบบมีส่วนร่วม 2) เพื่อสร้างหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างอาชีพสำหรับประชาชน 3) เพื่อทดลองใช้หลักสูตรฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างอาชีพสำหรับประชาชน 4) เพื่อประเมินหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างอาชีพสำหรับประชาชน ดำเนินการตามกระบวนการวิจัยและพัฒนา 4 ขั้นตอน ประชากรคือประชาชนในตำบลโป่งแดง อำเภอเมือง จังหวัดตาก กลุ่มตัวอย่างคืออาสาสมัคร จำนวน 30 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ขั้นที่ 1 คือ ตารางวิเคราะห์ข้อมูล แบบสังเกตไม่มีส่วนร่วม ประเด็นสนทนา ขั้นที่ 2 คือ ประเด็นสนทนา แบบประเมินความเหมาะสมและความสอดคล้องของหลักสูตรฝึกอบรม ขั้นที่ 3 คือ หลักสูตรฝึกอบรม แบบทดสอบความรู้ แบบประเมินผลงานของผู้เข้าอบรม แบบประเมินทักษะการปฏิบัติ แบบประเมินเจตคติเกี่ยวกับการเสริมสร้างอาชีพ ขั้นที่ 4 คือ แบบประเมินความคิดเห็นต่อหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างอาชีพสำหรับประชาชน โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ผลการวิจัยพบว่า ประชาชนส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม ปศุสัตว์ และรับจ้าง มีความต้องการเสริมสร้างอาชีพจากใบลานและใบตาล หลักสูตรฝึกอบรมมีความเหมาะสมโดยรวมอยู่ในระดับมาก ความรู้ ความเข้าใจของผู้เข้าอบรมหลังการอบรมสูงกว่าก่อนการอบรม อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 การประเมินผลงานของผู้เข้าอบรมอยู่ในระดับดี ทักษะการปฏิบัติหลังการอบรมสูงกว่าก่อนการอบรม อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เจตคติของผู้เข้าอบรมอยู่ในระดับมาก และความคิดเห็นของผู้เข้าอบรมที่มีต่อหลักสูตรฝึกอบรมพบว่าอยู่ในระดับมากที่สุด

บรรณานุกรม :
เด่นศักดิ์ , ประยงค์ . (2557). การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างอาชีพสำหรับประชาชนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน: กรณีศึกษาตำบลโป่งแดง อำเภอเมือง จังหวัดตาก.
    กรุงเทพมหานคร : วิทยาลัยชุมชนตาก.
เด่นศักดิ์ , ประยงค์ . 2557. "การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างอาชีพสำหรับประชาชนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน: กรณีศึกษาตำบลโป่งแดง อำเภอเมือง จังหวัดตาก".
    กรุงเทพมหานคร : วิทยาลัยชุมชนตาก.
เด่นศักดิ์ , ประยงค์ . "การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างอาชีพสำหรับประชาชนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน: กรณีศึกษาตำบลโป่งแดง อำเภอเมือง จังหวัดตาก."
    กรุงเทพมหานคร : วิทยาลัยชุมชนตาก, 2557. Print.
เด่นศักดิ์ , ประยงค์ . การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างอาชีพสำหรับประชาชนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน: กรณีศึกษาตำบลโป่งแดง อำเภอเมือง จังหวัดตาก. กรุงเทพมหานคร : วิทยาลัยชุมชนตาก; 2557.