ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ผลกระทบจากการประกอบธุรกิจนำเที่ยวของคนต่างด้าวผ่านตัวแทนคนไทย
นักวิจัย : พลตำรวจตรีวิสุทธ์ เปล่งขำ , ดร.พันธุ์ทิพย์ นวานุช
คำค้น : ธุรกิจนำเที่ยว , ทัวร์ศูนย์เหรียญ , ทัวร์คิกออฟ , การผู้ขาด , ผลกระทบ
หน่วยงาน : นิติศาสตร์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2558
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

Abstract This research on the effects of business travel of foreigners through the nominee. To understand the behavior of foreign tourists in Thailand. This research found the Chinese tourist are rapidly expanding in the country during the years 2557 - 2558 with an average growth rate increased to six times, which has never been seen before. Most Chinese people are shopping to the local store is still very low. The socail media sharing information, knowledge and behavior to tell the world through social networks. Has become a trend sparked to travel in Thailand like a movies Lost in Thailand. Also the entry of foreign tourist business which is reserved occupation of Thailand. Found the Chinese tourists have an important role to increase tourism in Thailand. Growing so quickly that stuck in the top chart 10 Thailand since the year 2536 onwards. The Chinese businessmen who come to open a travel agency in Thailand as well as other related businesses. Talks and press to buy shares. If not success for the purpose they will be canceled or rerouted to other services instead. Attempt to monopolize the capital of China, is a condition that operators must agree to the terms. The part of impact of tourism operators in Thailand found foreign capitalists have relied on the nominee. Employ foreigners to work as guides aimed to low price increase the number of tourists. Deprive the livelihood of local people with open the front desk for a tour. Do not let their visitors to use public transport for local people. Right now there are a lot of foreigners coming into the business travel reserved by unauthorized law enforcement, so that it meets the intent of the Foreign Business Act BE 2542. Impose higher fines and imprisonment. For the support or co-operation of aliens or expressed by their business or holding shares on behalf of foreigners. Increased regulatory controls. And definition of an alien to the voting rights or the power to dispose of the company. Are aliens and an examination of the shareholding in the hierarchy. Keywords : Tourism Business, Tour Kicks Off, Tour zero dollars, Monopolize, Impact บทคัดย่อ การวิจัยเรื่องผลกระทบจากการประกอบธุรกิจนำเที่ยวของคนต่างด้าวผ่านตัวแทนคนไทย ในครังนี้ ศึกษาเพื่อทราบถึงพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในประเทศไทย ซึ่งพบว่า ตลาดนักท่องเที่ยวชาวจีนเป็นตลาดที่มีการขยายตัวอย่างรวดเร็วในประเทศไทย โดยในช่วงปี 2557 2558 มีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยเพิ่มขึ้นถึง 6 เท่า ซึ่งไม่เคยปรากฎมาก่อน คนจีนส่วนใหญ่มีการจับจ่ายลงไปที่ร้านค้าตามท้องถิ่นยังน้อยมาก นอกจากนั้นพฤติกรรมสมัยใหม่อย่างการแชร์ข้อมูลและพฤติกรรมรู้แล้วต้องบอกต่อผ่านโลกโซเชียลเน็ตเวิร์ก ได้กลายเป็นจุดที่ทำให้เกิดกระแสทำตามกันเป็นอย่างมาก ดังที่กระแสของหนังจีนเรื่อง Lost in Thailand ได้กลายเป็นกระแสและสิ่งดึงดูดให้คนจีนมาเที่ยวไทยมาแล้วด้วยยอดนักท่องเที่ยวจีนในปีนั้นกว่า 3 ล้านคน จากกระแสของหนังทำให้การหาข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวผ่านออนไลน์การจองตั๋วออนไลน์และที่พักออนไลน์เพิ่มมากขึ้น ด้านการเข้ามาประกอบธุรกิจท่องเที่ยวของคนต่างด้าวซึ่งเป็นอาชีพสงวนของคนไทย พบว่า ปัจจุบันตลาดนักท่องเที่ยวจีนมีบทบาทสำคัญต่อการท่องเที่ยวของไทยเพิ่มมากขึ้นตามลำดับ จากเดิมที่เป็นเพียงตลาดท่องเที่ยวขนาดเล็ก สามารถเติบโตอย่างรวดเร็วจนติดอยู่ในกลุ่มตลาดท่องเที่ยวที่มีขนาดใหญ่ 10 อันดับแรกของไทยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2536 เป็นต้นมา นอกเหนือจากบริษัทนำเที่ยวในประเทศไทยที่ต้องรับนักท่องเที่ยวจีนแล้ว ยังมีการรุกคืบเข้ามาของกลุ่มนักธุรกิจจีนที่เข้ามาเปิดบริษัทนำเที่ยวในไทยรวมทั้งธุรกิจอื่นๆที่เกี่ยวเนื่อง พฤติกรรมของกลุ่มทุนเหล่านี้เริ่มแรกที่เข้ามาจะเน้นเรื่องการนำนักท่องเที่ยวเข้ามาใช้บริการอย่างต่อเนื่องและเป็นจำนวนมากและอ้างต้องการความคงเส้นคงวาของธุรกิจ เข้ามาเจรจาถือหุ้นหรือบีบซื้อโดยตรง ถ้าไม่สมดังประสงค์ก็จะยกเลิกหรือโยกไปใช้บริการรายอื่นแทน กลายเป็นความพยายามผูกขาดการนำเที่ยวของกลุ่มทุนจีนและเป็นภาวะที่ผู้ประกอบการคนไทยต้องยินยอมทำตามเงื่อนไข ด้านผลกระทบของผู้ประกอบธุรกิจท่องเที่ยวคนไทยจากการผูกขาดการของคนต่างด้าว พบว่า มีนายทุนจากต่างประเทศอาศัยชื่อคนไทยเปิดบริษัทนำเที่ยว จ้างพนักงานต่างชาติทำหน้าที่เป็นไกด์ มุ่งเน้นการนำเที่ยวราคาถูกเพื่อเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยว กีดกันการทำมาหากินของคนในท้องถิ่น ด้วยการเปิดเคาน์เตอร์นำเที่ยวขายตัดหน้า กีดกันไม่ให้นักท่องเที่ยวของตนเองไปใช้บริการรถสาธารณะของคนในท้องถิ่น บีบให้เกิดการร่วมหุ้นกับบริษัทนำเที่ยวของไทย หรือบางรายเข้าซื้อกิจการแล้วจ้างคนไทยหรือเจ้าของเดิมทำงานให้ภายใต้การบังคับครอบงำของตนเอง ปัจจุบันมีคนต่างด้าวเป็นจำนวนมากเข้ามาประกอบธุรกิจท่องเที่ยวที่สงวนไว้โดยไม่ได้รับอนุญาต ดังนั้น เพื่อการบังคับใช้กฎหมายให้เป็นไปตามเจตนารมณ์แห่งพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 จึงเห็นควร กำหนดโทษให้สูงขึ้นทั้งโทษจำคุกและโทษปรับ สำหรับผู้ให้ความช่วยเหลือสนับสนุน หรือร่วมประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ในธุรกิจที่คนต่างด้าวนั้นมิได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจดังกล่าว หรือร่วมประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวโดยแสดงออกว่าเป็นธุรกิจของตนหรือถือหุ้นแทนคนต่างด้าว การเพิ่มมาตรการควบคุมกำกับดูแล กำหนดคำนิยามของคนต่างด้าวให้รวมถึงสิทธิออกเสียงหรือบริษัทที่อำนาจจัดการข้างมาก อยู่ที่คนต่างด้าว และให้มีการตรวจสอบการถือหุ้นในหลายลำดับชั้น คำสำคัญ : ธุรกิจนำเที่ยว ทัวร์ศูนย์เหรียญ ทัวร์คิกออฟ การผู้ขาด ผลกระทบ

บรรณานุกรม :