ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษากฎหมายส่งเสริมการลงทุนของประเทศไทยเปรียบเทียบประเทศสิงคโปร์
นักวิจัย : สุธาสินี มณีกุล , จิรชยา สุขสาร
คำค้น : สิงคโปค์ , การลงทุน , กฎหมาย
หน่วยงาน : นิติศาสตร์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2558
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

Abstract The issue of legal entities that have received BOI promotion certificates is to be revoked the rights and benefits which causes from those who have been promoted violated the law or are against the conditions according to the section 54. The result of a retroactive revocation make the persons who are revoked have to notify or pay the tax abatement or exemptions within one month from the date of the revoked order. The tax rate used is a period of account that received the abatement or exemption as a basis for the calculation of the retroactive period to those businesses which have been promoted the violation or were against the required committees criteria. This is different from Singapore that they give the equality between Singaporean investors and foreigners. The foreigners can have 100 per cent of shareholding in almost every business field. There are no terms or provisions of laws that regulate the import or export of which the Singapore dollar or foreign currency and exchange control in the country. Singapore has no foreign investment screening measures. There is the equality between domestic and foreign investors. As a result, Singapore's investment law is very beneficial to investors without a minimum of investments. Holding the ownership of land and buildings in Singapore, including the freedom to transfer foreign currency and profitable business out of the country is different from Thailand at most. Thai Government ensure that the enterprises which are promoted, they will not be transferred to the state. But in Singapore, the state will seek partnerships with companies that qualify for investment promotion. There is also the incentive measurement for compensation that is fair to ask the state to return the business supported from the private sector so that the state is operated on its own. These measures are considered to be supportive and helpful and build confidence with investors considerably. The trade and investment in macro level has been developed more increasingly. Therefore, many foreign investors are coming to invest in the country because of the measures of better investment promotion with incentive, cheap wages and good quality. In addition, when business investments are not successful, the investors don't owe tax, or restore any permission granted to the state fairly and they will not be aggravated until they have nothing left to the country. As the investment promotion policy of Thailand that recall the removal of benefits to those who had already revoked the license currently. Even there are many amendments but there are no persuasive measurements enough so that foreign investors must have moved to bases in other countries in the same regions and this problems lead to a lot of impacts. Key word : The Study of Investment Law Comparing Thailand and Singapore บทคัดย่อ ปัญหาของนิติบุคคลที่ได้รับบัตรส่งเสริมการลงทุนตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน คือ การถูกเพิกถอนสิทธิและประโยชน์ ซึ่งเกิดจากผู้ได้รับการส่งเสริมฝ่าฝืนหรือปฏิบัติผิดเงื่อนไข ตามมาตรา 54 ผลของการเพิกถอนย้อนหลังทำให้ผู้ถูกเพิกถอนจะต้องมาแจ้งและชำระภาษีอากรที่ได้รับลดหย่อนหรือยกเว้นให้เสร็จสิ้นภายใน 1 เดือนนับแต่วันทราบคำสั่งเพิกถอน โดยใช้อัตราภาษีที่เป็นอยู่ของรอบระยะเวลาบัญชีที่ได้รับลดหย่อนหรือยกเว้นเป็นเกณฑ์ในการคำนวณ โดยให้มีผลย้อนหลังไปถึงรอบระยะเวลาบัญชีที่ผู้ได้รับการส่งเสริมฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการกำหนด ซึ่งมีความแตกต่างกับประเทศสิงคโปร์ที่ให้ความเท่าเทียมกันระหว่างนักลงทุนชาวสิงคโปร์และชาวต่างชาติ โดยชาวต่างชาติสามารถถือหุ้นได้ร้อยละ 100 ในธุรกิจเกือบทุกสาขา ไม่มีข้อกำหนดหรือบทบัญญัติของกฎหมายใดที่ควบคุมการนำเข้าหรือส่งออกซึ่งเงินดอลลาร์สิงคโปร์หรือเงินตราต่างประเทศและควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินในประเทศ สิงคโปร์ไม่มีมาตรการคัดกรองการลงทุนจากต่างชาติ ให้ความเท่าเทียมกันระหว่างนักลงทุนในประเทศและต่างประเทศ จึงทำให้กฎหมายการลงทุนของสิงคโปร์เอื้อประโยชน์ต่อผู้ลงทุนเป็นอย่างมาก โดยไม่มีกำหนดขั้นต่ำของเงินลงทุน การถือครองกรรมสิทธ์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในสิงคโปร์ รวมถึงอิสระในการโอนเงินตราต่างประเทศ และผลกำไรในการประกอบธุรกิจออกนอกประเทศ ซึ่งแตกแต่งจากประเทศไทยเป็นอย่างมาก รัฐบาลไทยให้หลักประกันว่ากิจการที่ได้รับการส่งเสริมจะไม่ถูกโอนมาเป็นของรัฐ แต่ในประเทศสิงคโปร์ รัฐจะเข้าไปขอเป็นหุ้นส่วนร่วมกับบริษัทที่เข้าหลักเกณฑ์การส่งเสริมการลงทุน นอกจากนั้นยังมีมาตรการจูงใจชดใช้ค่าสินไหมทดแทนที่เป็นธรรมกรณีที่รัฐขอคืนกิจการที่สนับสนุนไปแล้วกับภาคเอกชนนั้น เพื่อให้รัฐเป็นผู้ดำเนินการแต่ผู้เดียวอีกด้วย ซึ่งมาตรการเหล่านี้ถือว่าเอื้อและอำนวยประโยชน์ สร้างความมั่นใจกับนักลงทุนเป็นอย่างมาก สาเหตุเนื่องจากปัจจุบันการค้าการลงทุนในระดับมหาภาค นับว่ามีการพัฒนาไปเป็นอย่างมาก นักลงทุนต่างชาติเข้ามาลงทุนในประเทศก็เนื่องจากมาตรการส่งเสริมการลงทุนที่ดี จูงใจ ค่าแรงถูก มีคุณภาพดี นอกจากนั้นเมื่อกิจการที่ลงทุนไม่ประสบผลสำเร็จ ผู้ลงทุนก็ไม่มีภาระทางภาษีหรือการคืนสิทธิต่างๆให้แก่รัฐอย่างเป็นธรรม ไม่เป็นการซ้ำเติมจนเรียกได้ว่าไม่เหลืออะไรกลับประเทศกันเลย ดังนโยบายการส่งเสริมการลงทุนของไทยที่เรียกคืนสิทธิประโยชน์เอากับผู้ที่เคยได้รับสิทธิแล้วถูกเพิกถอนที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ที่แม้มีการแก้ไขเพิ่มเติมมาแล้วหลายหน แต่ยังไม่มาตรการที่ชักจูงใจมากเพียงพอจนทำให้นักลงทุนต่างชาติต้องย้ายฐานการลงทุนไปในประเทศอื่นๆในภูมิภาคเดียวกัน สร้างผลกระทบตามมามากมายนั่นเอง คำสำคัญ : การศึกษากฎหมายส่งเสริมการลงทุนของประเทศไทยเปรียบเทียบประเทศสิงคโปร์

บรรณานุกรม :