ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : รูปแบบการดําเนินงานด?านบริการที่เหมาะสมของ ศูนย ? พัฒนาเด็กก?อนวัยเรียน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครลําปาง
นักวิจัย : ศิริวรรณ ใบตระกูล , วิลาวัลย์ ตอปญญา , นฤพร พงษ์คณากร
คำค้น : รูปแบบการดําเนินงานด?านบริการ , ศูนยพ? ัฒนาเดกก็ ?อนวัยเรียน
หน่วยงาน : วิทยาพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2549
อ้างอิง : http://www.bcnlp.ac.th/modules/My_Uploads/user_folders/bcnlp/27.pdf
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การเป?นศูนย?พัฒนาเด็กที่มีคุณภาพดีได?มาตรฐานต?องอาศัยป?จจัยที่จําเป?นหลายอย?างใน การดําเนินงานด?านบริการ ดังนั้น ศูนย?พัฒนาเด็กก?อนวัยเรียน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลําปาง ซึ่งเป?นสถานรับเลี้ยงเด็กในสังกัดของสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ผลิตบุคลากร ด?านสุขภาพ จึงควรมีการประเมินผลงานอย?างเป?นระบบและสามารถนําผลการประเมินมากําหนด รูปแบบในการดําเนินงานด?านบริการให?มีคุณภาพมากขึ้น การวิจัยนี้ใช?รูปแบบการประเมินแบบซิป โมเดล (CIPP Model ) และนําผลการประเมินมาวิเคราะห?เพื่อวางรูปแบบที่เหมาะสมใน การดําเนินงานด?านบริการ ประชากรที่ศึกษาประกอบด?วยเด็กที่มารับบริการ จํานวน 84 ราย ผู?ปกครองจํานวน 64 ราย และบุคลากรที่ปฏิบัติหน?าที่จํานวน 13 ราย เก็บรวบรวมข?อมูลโดยใช? การสังเกต แบบบันทึกข?อมูลทั่วไปของศูนย?ฯ แบบบันทึกภาวะสุขภาพของเด็ก แบบบันทึก อุบัติเหตุ แบบบันทึกข?อมูลของบุคลากร เครื่องมือวัดการเจริญเติบโต กราฟแสดงเกณฑ?อ?างอิง การเจริญเติบโต เครื่องมือและแบบประเมินพัฒนาการเด็กของเดนเวอร? ( Denver II ) ซึ่งผ?านการหา ค?าความเชื่อมั่นของการทดสอบ เท?ากับ 1.00 และแบบประเมินความพึงพอใจและความต?องการของ ผู?ปกครอง ซึ่งผ?านการหาค?าความตรงทางเนื้อหาและมีค?าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบเท?ากับ .95 วิเคราะห?ข?อมูลโดยใช?สถิติเชิงพรรณนา

บรรณานุกรม :