ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตกรณีศึกษา สาขาวิชาการคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง สถาบันวิจัยและพัฒนา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตกรณีศึกษา สาขาวิชาการคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ
นักวิจัย : พิรภพ จันทร์แสนตอ , เนตรดาว โทธรัตน์ , บัณฑิต บุษบา , พิมาย วงค์ทา , สุคนธ์ทิพย์ สุภาจันทร์
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2558
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
พิรภพ จันทร์แสนตอ , เนตรดาว โทธรัตน์ , บัณฑิต บุษบา , พิมาย วงค์ทา , สุคนธ์ทิพย์ สุภาจันทร์ . (2558). การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตกรณีศึกษา สาขาวิชาการคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ.
    ลำปาง : มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง สถาบันวิจัยและพัฒนา .
พิรภพ จันทร์แสนตอ , เนตรดาว โทธรัตน์ , บัณฑิต บุษบา , พิมาย วงค์ทา , สุคนธ์ทิพย์ สุภาจันทร์ . 2558. "การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตกรณีศึกษา สาขาวิชาการคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ".
    ลำปาง : มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง สถาบันวิจัยและพัฒนา .
พิรภพ จันทร์แสนตอ , เนตรดาว โทธรัตน์ , บัณฑิต บุษบา , พิมาย วงค์ทา , สุคนธ์ทิพย์ สุภาจันทร์ . "การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตกรณีศึกษา สาขาวิชาการคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ."
    ลำปาง : มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง สถาบันวิจัยและพัฒนา , 2558. Print.
พิรภพ จันทร์แสนตอ , เนตรดาว โทธรัตน์ , บัณฑิต บุษบา , พิมาย วงค์ทา , สุคนธ์ทิพย์ สุภาจันทร์ . การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตกรณีศึกษา สาขาวิชาการคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ. ลำปาง : มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง สถาบันวิจัยและพัฒนา ; 2558.