ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ทดสอบเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตยางพาราพื้นที่ภาคเหนือตอนบน

หน่วยงาน การยางแห่งประเทศไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ทดสอบเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตยางพาราพื้นที่ภาคเหนือตอนบน
นักวิจัย : วิลาสลักษณ์ ว่องไว , สันติ โยธาราษฎร์ , ฉัตรสุดา เชิงอักษร , ศิริพร หัสสรังสี , พัชราภรณ์ ลีลาภิรมย์กุล , ทวีพงษ์ ณ น่าน , นัด ไชยมงคล , สมคิด รัตนบุรี
คำค้น : ยางพารา , ภาคเหนือตอนบน , ยางเปิดกรีด , ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน , ยางพันธุ์ , RRIT 251
หน่วยงาน : การยางแห่งประเทศไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2557
อ้างอิง : http://www.raot.co.th
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การทดสอบเทคโนโลยีการผลิตยางพาราที่เหมาะสมในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนดำเนินการที่ สวนยางของเกษตรกร จังหวัดพะเยา น่าน และเชียงใหม่ ระหว่างปี 2554-2556 เพื่อหาทางเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ปุ๋ยสำหรับยางพาราทั้งช่วงก่อนเปิดกรีด และหลังเปิดกรีด คัดเลือกพื้นที่เป้าหมายดำเนินงานวิจัย จังหวัดละ 8 ราย รวม 24 ราย เป็นยางก่อนเปิดกรีด จังหวัดละ 4 ราย หลังเปิดกรีด จังหวัดละ 4 ราย สำรวจสภาพพื้นที่ การปลูกยาง การจัดการปุ๋ยยางพาราของเกษตรกร เก็บตัวอย่างดิน วิเคราะห์สมบัติทางเคมี นำไปประเมินระดับธาตุอาหารและทดสอบการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน โดยการผสมปุ๋ยเคมีใช้เอง อัตราตามคำแนะนำของสถาบันวิจัยยาง (2554) เปรียบเทียบกับการใส่ปุ๋ยตามวิธีเกษตรกร จากผลการดำเนินงานในยางพาราก่อนการเปิดกรีดพื้นที่จังหวัดพะเยา น่าน และเชียงใหม่ พบว่า การใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน ทำให้ยางมีการเจริญเติบโต วัดจากเส้นรอบลำต้น เพิ่มขึ้นเมื่อสิ้นสุดการทดลอง 14.87 เซนติเมตรหรือเฉลี่ย 7.44 เซนติเมตรต่อปี มากกว่าการใส่ปุ๋ยตามกรรมวิธีเกษตรกรร้อยละ 1.8 แต่ลดต้นทุนค่าปุ๋ยได้ ร้อยละ 16.2 หรือไร่ละ 202 บาทต่อปีส่วนยางหลังการเปิดกรีด การใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินจะให้ผลผลิตยางสูงกว่าการใส่ปุ๋ยตามวิธีเกษตรกรทั้ง 2 ปีการทดลอง โดยได้ผลผลิตสูงกว่า ร้อยละ 10.1 4.11 และ 4.6 สำหรับจังหวัดพะเยา น่าน และเชียงใหม่ตามลำดับ ทำให้เกษตรกรได้ผลผลิตเพิ่มขึ้นเฉลี่ย ร้อยละ 6.27 รายได้เพิ่มขึ้น 2,060 บาทต่อไร่ ผลผลิตยาง ปี 2555 ส่วนใหญ่ให้ผลผลิตมากกว่าในปี 2554 โดยแปลงปลูกยางพันธุ์ RRIT 251 ให้ผลผลิตสูงสุด 627 กิโลกรัม/ไร่/ปี เมื่อใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน เปรียบเทียบกับ 563 กิโลกรัม/ไร่/ปีเมื่อใส่ปุ๋ยตามวิธีเกษตรกร สามารถพัฒนาเป็นแปลงตัวอย่างพะเยามีค่าเฉลี่ยมากกว่า ผลผลิตยางจาก จังหวัดน่าน และ จังหวัดเชียงใหม่ ตามลำดับ เกษตรกรควรใส่ปุ๋ยให้เพียงพอกับความต้องการของพืช โดยทำการวิเคราะห์ธาตุอาหารในดินก่อน พิจารณาใส่ปุ๋ยให้เหมาะสมกับค่าวิเคราะห์ดินเพื่อทำให้ยางมีการเจริญเติบโตดี ได้ผลผลิตเพิ่มขึ้นและมีรายได้เพิ่มขึ้นเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตยางพาราในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนด้วย

บรรณานุกรม :
วิลาสลักษณ์ ว่องไว , สันติ โยธาราษฎร์ , ฉัตรสุดา เชิงอักษร , ศิริพร หัสสรังสี , พัชราภรณ์ ลีลาภิรมย์กุล , ทวีพงษ์ ณ น่าน , นัด ไชยมงคล , สมคิด รัตนบุรี . (2557). ทดสอบเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตยางพาราพื้นที่ภาคเหนือตอนบน.
    กรุงเทพมหานคร : การยางแห่งประเทศไทย.
วิลาสลักษณ์ ว่องไว , สันติ โยธาราษฎร์ , ฉัตรสุดา เชิงอักษร , ศิริพร หัสสรังสี , พัชราภรณ์ ลีลาภิรมย์กุล , ทวีพงษ์ ณ น่าน , นัด ไชยมงคล , สมคิด รัตนบุรี . 2557. "ทดสอบเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตยางพาราพื้นที่ภาคเหนือตอนบน".
    กรุงเทพมหานคร : การยางแห่งประเทศไทย.
วิลาสลักษณ์ ว่องไว , สันติ โยธาราษฎร์ , ฉัตรสุดา เชิงอักษร , ศิริพร หัสสรังสี , พัชราภรณ์ ลีลาภิรมย์กุล , ทวีพงษ์ ณ น่าน , นัด ไชยมงคล , สมคิด รัตนบุรี . "ทดสอบเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตยางพาราพื้นที่ภาคเหนือตอนบน."
    กรุงเทพมหานคร : การยางแห่งประเทศไทย, 2557. Print.
วิลาสลักษณ์ ว่องไว , สันติ โยธาราษฎร์ , ฉัตรสุดา เชิงอักษร , ศิริพร หัสสรังสี , พัชราภรณ์ ลีลาภิรมย์กุล , ทวีพงษ์ ณ น่าน , นัด ไชยมงคล , สมคิด รัตนบุรี . ทดสอบเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตยางพาราพื้นที่ภาคเหนือตอนบน. กรุงเทพมหานคร : การยางแห่งประเทศไทย; 2557.