ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาลักษณะทางกายภาพของสมบัติไม้ยางพารา

หน่วยงาน การยางแห่งประเทศไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาลักษณะทางกายภาพของสมบัติไม้ยางพารา
นักวิจัย : ฐิตาภรณ์ ภูมิไชย์ , กฤษดา สังข์สิงห์ , เฉลิมพล ภูมิไชย์
คำค้น : ยางพารา , คุณภาพเนื้อไม้ , ผลผลิตไม้ , คุณสมบัติทางเคมี , คุณสมบัติเชิงกล
หน่วยงาน : การยางแห่งประเทศไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2557
อ้างอิง : http://www.raot.co.th
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ยางพาราเป็นพืชที่ใช้ประโยชน์จากผลผลิตของน้ำยางเป็นหลักแต่เมื่อหมดหน้ากรีดและผลผลิตน้ำยางลดลง ไม้ยางพารายังเป็นผลพลอยได้ที่มีความสำคัญในทางเศรษฐกิจโดยการนำไปใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ ดังนั้นการปรับปรุงพันธุ์ยางพาราเพื่อให้มีผลผลิตน้ำยางสูง การเจริญเติบโตของต้นดี และเนื้อไม้มีความคงทนแข็งแรง จึงเป็นสิ่งที่จำเป็นเพราะคุณภาพของเนื้อไม้ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติทางเคมี คุณสมบัติเชิงกล และปัจจัยด้านอื่นๆ ของไม้ การศึกษาครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบอิทธิพลของสายพันธุ์ที่มีพันธุกรรมแตกต่างกัน เพื่อใช้เป็นดัชนีในการคัดเลือกพันธุ์ยางเพื่อเนื้อไม้ในโครงการปรับปรุงพันธุ์ยางพาราต่อไปโดยไม้ยางพาราที่คัดเลือกมาศึกษามาจากแปลงเปรียบเทียบพันธุ์ยางพาราขั้นต้นที่มีอายุ 13 ปี ปลูกในศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุราษฎร์ธานีวางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ (Completely Randomized Design: CRD)ผลการทดลองแสดงให้เห็นว่าองค์ประกอบทางเคมีของไม้ยางพาราได้แก่ปริมาณเถ้า สารแทรกที่ละลายในเอทานอล-เบนซีนลิกนินโฮโลเซลลูโลส แอลฟาเซลลูโลส เฮมิเซลลูโลส และปริมาณการละลายในด่าง (1%NaOH) มีความแตกต่างระหว่างสายพันธุ์ยางอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติโดยสายพันธุ์ที่มีคุณภาพเนื้อไม้ดีที่สุดและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในด้านอุตสาหกรรมไม้ยางพาราได้แก่ สายพันธุ์ RRI-CH-35-1757 เนื่องจากมีปริมาณแอลฟาเซลลูโลสสูงสุดและมีคุณสมบัติการละลายในด่างต่ำและจากการวิเคราะห์คุณสมบัติเชิงกลของไม้ได้แก่ ปริมาณความชื้น ความถ่วงจำเพาะ โมดูลัสการแตกหัก โมดูลัสความยืดหยุ่น แรงอัดตั้งฉากเสี้ยน แรงเฉือนขนานเสี้ยน แรงดึงตั้งฉากเสี้ยน ความแข็ง และการฉีกของไม้ พบว่ามีความแตกต่างระหว่างสายพันธุ์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติเช่นเดียวกันโดยสายพันธุ์ที่มีความแข็งแรงเชิงกลสูงสุดได้แก่ พันธุ์ RRIM 600 ซึ่งสายพันธุ์ดังกล่าวจึงน่าจะได้คัดเลือกเพื่อการนำไม้มาใช้เพื่อผลิตเฟอร์นิเจอร์ และผลการทดลองที่ทราบว่าคุณสมบัติของไม้ยางพารามีอิทธิพลจากพันธุกรรมจึงสามารถที่จะเลือกลักษณะที่ต้องการในแต่ละสายพันธุ์สำหรับไปนำไปใช้เป็นแม่-พ่อพันธุ์ในการปรับปรุงพันธุ์ยางให้มีคุณภาพเนื้อไม้เหมาะสมกับลักษณะการใช้ประโยชน์ของไม้ยางพาราต่อไป

บรรณานุกรม :
ฐิตาภรณ์ ภูมิไชย์ , กฤษดา สังข์สิงห์ , เฉลิมพล ภูมิไชย์ . (2557). การศึกษาลักษณะทางกายภาพของสมบัติไม้ยางพารา.
    กรุงเทพมหานคร : การยางแห่งประเทศไทย.
ฐิตาภรณ์ ภูมิไชย์ , กฤษดา สังข์สิงห์ , เฉลิมพล ภูมิไชย์ . 2557. "การศึกษาลักษณะทางกายภาพของสมบัติไม้ยางพารา".
    กรุงเทพมหานคร : การยางแห่งประเทศไทย.
ฐิตาภรณ์ ภูมิไชย์ , กฤษดา สังข์สิงห์ , เฉลิมพล ภูมิไชย์ . "การศึกษาลักษณะทางกายภาพของสมบัติไม้ยางพารา."
    กรุงเทพมหานคร : การยางแห่งประเทศไทย, 2557. Print.
ฐิตาภรณ์ ภูมิไชย์ , กฤษดา สังข์สิงห์ , เฉลิมพล ภูมิไชย์ . การศึกษาลักษณะทางกายภาพของสมบัติไม้ยางพารา. กรุงเทพมหานคร : การยางแห่งประเทศไทย; 2557.