ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความหลากหลายทางชีวภาพของไลเคน พืช และสัตว์ในพื้นที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดกาญจนบุรี นครพนม สุโขทัย และสุรินทร์ สนองพระราชดำริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยรามคำแหง สถาบันวิจัยและพัฒนา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความหลากหลายทางชีวภาพของไลเคน พืช และสัตว์ในพื้นที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดกาญจนบุรี นครพนม สุโขทัย และสุรินทร์ สนองพระราชดำริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
นักวิจัย : กัณฑรีย์ บุญประกอบ
คำค้น : Angiosperm กลุ่มพืชมีดอก (ดิวิชัน Anthophyta) มีออวุล (ovule) พัฒนาไปเป็นเมล็ดโดยออวุลเจริญอยู่ภายในผล มีความหมายเหมือนกับ flowering plants Crustose lichens ไลเคนที่เป็นแผ่นติดแน่นกับที่อยู่อาศัย Cultivated plants พืชปลูก พืชที่มีการแพร่กระจายพันธุ์ ทั่วไปนำมาใช้ปลูก endangered plant พันธุ์พืชเสี่ยงใกล้สูญพันธุ์ Endangered plants พืชที่มีจำนวนน้อย และมีแนวโน้มใกล้จะสูญพันธุ์ Endemic plants พืชที่มีการแพร่กระจายพันธุ์เฉพาะถิ่น หรือ พืชถิ่นเดียวหรือพื้นที่เดียว Epiphytic lichens ไลเคนที่เจริญเติบโตอยู่บนลำต้น หรือกิ่งก้านของพืชชนิดอื่น Foliicolous lichens ไลเคนที่เจริญเติบโตอยู่บนใบไม้ Foliose lichens ไลเคนที่มีลักษณะคล้ายใบไม้ ยึดติดที่อาศัยอย่างหลวมๆ Fruticose lichens ไลเคนที่มีลักษณะเป็นเส้นแตกแขนงคล้ายต้นพืชขนาดเล็กที่เกาะยึดกับที่อยู่อาศัย Fungal metabolites สารเมแทบอไลต์ที่ราสร้างขึ้นเป็นสารทุติยภูมิ บางชนิดมีฤทธิ์เป็นสารปฏิชีวนะหรือนำมาใช้ประโยชน์อย่างอื่นได้ Global Positioning System: (G.P.S.) เป็นระบบระบุตำแหน่งบนพื้นโลก โดยอาศัยการคำนวนพิกัดจากดาวเทียมระบุตำแหน่งที่โคจรรอบโลก Geographic coordinates ระบบที่ใช้อ้างอิงตำแหน่งบนพื้นโลก Gymnosperm กลุ่มพืชไร้ดอก ที่มีออวุลพัฒนาไปเป็นเมล็ด โดยออวุลเจริญอยู่บนใบที่สร้างเมกะสปอร์ (megasporophyll) มีความหมายเหมือนกับพืชเมล็ด เปลือย (naked seed plants) ประกอบด้วยพืชสี่กลุ่มคือ กลุ่มปรง (ดิวิชัน Cycadophyta) กลุ่มสนภูเขา (ดิวิชัน Coniferophyta) กลุ่มแป๊ะก๋วย (ดิวิชัน Gingkophyta) และกลุ่มมะเมื่อย (ดิวิชัน Gingkophyta) herbarium (พิพิธภัณฑ์) เก็บรักษา และจัดแสดงตัวอย่างไลเคน และพรรณพืช Herbarium specimen เป็นตัวอย่างสิ่งมีชีวิตที่จัดเก็บในพิพิธภัณฑ์ อาจเก็บในรูปตัวอย่างอัดแห้ง ตัวอย่างแห้ง หรือตัวอย่างดอง Holotype เป็นตัวแทนของสิ่งมีชีวิตเพียงหนึ่งเดียวโดยมีการคัดเลือกมาจากตัวที่มีลักษณะมาตรฐานของชนิดนั้นๆ อย่างชัดเจน ถือเป็น Type specimen ที่มีความสำคัญที่สุด In Vitro ในสภาพแวดล้อมที่ทำเทียมขึ้น Lectotype มีสถานะเหมือน holotype แต่เป็นตัวอย่างที่ถูกเลือกขึ้นมาจาก syntype ตัวใดตัวหนึ่ง Lichens เป็นสิ่งมีชีวิตที่เกิดจากการอยู่ร่วมกันของราและสาหร่าย Medicinal plants พืชสมุนไพร พืชที่ใช้เป็นยา ในแพทย์แผนไทย หรือการแพทย์สมัยใหม่ Mycobiont ราที่เป็นตัวการก่อกำเนิดไลเคน เป็นราที่จัดไว้ในซับดิวิชั่นแอสโคมัยโคตินา (Ascomycotina) หรือ ซับดิวิชั่นเบสิดิโอมัยโคตินา (เบซิดิโอมัยโคตินา) Neotype ในกรณีที่แต่เดิมไม่มีตัวอย่างต้นแบบ หรือ มีแต่ถูกทำลายด้วยกรณีใดๆ หรือสูญหาย นักวิชาการรุ่นหลังสามารถที่จะเลือกตัวอย่างขึ้นมาใหม่จากตัวอย่างที่เก็บรวบรวมขึ้นใหม่หรือตัวอย่างที่เก็บรักษาไว้ในพิพิธภัณฑ์ก็ได้ เพื่อเป็นตัวอย่างต้นแบบ แต่ต้องมีคำอธิบายที่ชัดเจนว่าเป็นชนิดเดียวกันอย่างแน่นอน Paralectotype มีสถานะเหมือน paratype เป็นตัวอย่างที่เหลือจากการเลือก syntype ไปเป็น lectotype แล้ว Paratype เป็นตัวแทนของสิ่งมีชีวิตที่ถูกอ้างถึงในเอกสารวิชาการพร้อมกับ holotype ถือว่าเป็นตัวอย่างต้นแบบที่มีความสำคัญรองลงมา paratype มีได้หลายตัวไม่จำกัดจำนวน แต่ก็ไม่ควรมีมากเกินไป Photobiont สาหร่ายที่เป็นตัวการก่อกำเนิดไลเคน ได้แก่ สาหร่ายสีเขียวที่จัดอยู่ในดิวิชั่นคลอโรไฟต้า (Chlorophyt) หรือสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงิน ในดิวิชั่นไซยาโนไฟต้า (Cyanophyta) Plant propagation การขยายพันธุ์พืช Poisonous plants พืชพิษ พืชที่มีเป็นอันตราย หรือมีผล ต่อร่างกายของสิ่งมีชีวิต Rare plants พืชชนิดที่มีประชากรขนาดเล็กซึ่งยังไม่อยู่ในสถานภาพใกล้จะสูญพันธุ์ แต่มีความเสี่ยงที่จะเป็นพืชที่ใกล้จะสูญพันธุ์ได้ พืชหายาก หรือพืชที่มีจำนวนน้อย Saxicolous lichens ไลเคนที่เจริญเติบโตอยู่บนหิน Syntype หรือ Cotype เป็นตัวอย่างที่ใช้ในการอ้างอิงตั้งชื่อวิทยาศาสตร์เช่นเดียวกัน แต่ในยุคโบราณระบบทางอนุกรมวิธานยังไม่รัดกุมเพียงพอและแตกต่างกันไปตามประเทศต่างๆ ตัวอย่างทั้งหมดที่ใช้ในการอ้างอิงจึงไม่ถูกจัดจำแนกความสำคัญมีสถานะเท่าๆ กันหมด Terrestial lichens ไลเคนที่เจริญเติบโตอยู่บนดิน Thai Local Wisdom ภูมิปัญญาไทย เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ที่สืบทอด มาหลายชั่วอายุคน Tissue culture การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ Traditional medicine ยาแผนโบราณ ยากลางบ้าน หรือ ยาตำรับแพทย์แผนไทยดั่งเดิม Virtual herbarium เป็นฐานข้อมูลที่จัดเก็บและเผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ต (web-based collection) ตัวอย่างสิ่งมีชีวิตจะดูได้ในระบบดิจิตอล
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยรามคำแหง สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2559
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
กัณฑรีย์ บุญประกอบ . (2559). ความหลากหลายทางชีวภาพของไลเคน พืช และสัตว์ในพื้นที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดกาญจนบุรี นครพนม สุโขทัย และสุรินทร์ สนองพระราชดำริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยรามคำแหง สถาบันวิจัยและพัฒนา .
กัณฑรีย์ บุญประกอบ . 2559. "ความหลากหลายทางชีวภาพของไลเคน พืช และสัตว์ในพื้นที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดกาญจนบุรี นครพนม สุโขทัย และสุรินทร์ สนองพระราชดำริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยรามคำแหง สถาบันวิจัยและพัฒนา .
กัณฑรีย์ บุญประกอบ . "ความหลากหลายทางชีวภาพของไลเคน พืช และสัตว์ในพื้นที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดกาญจนบุรี นครพนม สุโขทัย และสุรินทร์ สนองพระราชดำริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยรามคำแหง สถาบันวิจัยและพัฒนา , 2559. Print.
กัณฑรีย์ บุญประกอบ . ความหลากหลายทางชีวภาพของไลเคน พืช และสัตว์ในพื้นที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดกาญจนบุรี นครพนม สุโขทัย และสุรินทร์ สนองพระราชดำริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยรามคำแหง สถาบันวิจัยและพัฒนา ; 2559.