ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความหลากหลายทางชีวภาพของไลเคนในป่าชายเลนพื้นที่อ่าวไทยฝั่งตะวันออก และการจัดการฐานข้อมูล และพัฒนาพิพิธภัณฑ์ไลเคน มหาวิทยาลัยรามคำแหง

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยรามคำแหง สถาบันวิจัยและพัฒนา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความหลากหลายทางชีวภาพของไลเคนในป่าชายเลนพื้นที่อ่าวไทยฝั่งตะวันออก และการจัดการฐานข้อมูล และพัฒนาพิพิธภัณฑ์ไลเคน มหาวิทยาลัยรามคำแหง
นักวิจัย : พชร มงคลสุข
คำค้น : Lichens เป็นสิ่งมีชีวิตที่เกิดจากการอยู่ร่วมกันของราและสาหร่าย Mycobiont ราที่เป็นตัวการก่อกำเนิดไลเคน เป็นราที่จัดไว้ในซับดิวิชั่นแอสโคมัยโคตินา (Ascomycotina) หรือ ซับดิวิชั่นเบสิดิโอมัยโคตินา (เบซิดิโอมัยโคตินา) Phycobiontสาหร่ายที่เป็นตัวการก่อกำเนิดไลเคน ได้แก่ สาหร่ายสีเขียวที่จัดอยู่ในดิวิชั่นคลอโรไฟต้า (Chlorophyt) หรือสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงิน ในดิวิชั่นไซยาโนไฟต้า (Cyanophyta) Crustose lichens ไลเคนที่เป็นแผ่นติดแน่นกับที่อยู่อาศัย Foliose lichens ไลเคนที่มีลักษณะคล้ายใบไม้ ยึดติดที่อาศัยอย่างหลวมๆ Fruticose lichens ไลเคนที่มีลักษณะเป็นเส้นแตกแขนงคล้ายต้นพืชขนาดเล็กที่เกาะยึดกับที่อยู่อาศัย Saxicolous lichens ไลเคนที่เจริญเติบโตอยู่บนหิน Terrestial lichens ไลเคนที่เจริญเติบโตอยู่บนดิน Epiphytic lichens ไลเคนที่เจริญเติบโตอยู่บนลำต้น หรือกิ่งก้านของพืชชนิดอื่น Foliicolous lichens ไลเคนที่เจริญเติบโตอยู่บนใบไม้ herbarium (พิพิธภัณฑ์) เก็บรักษา และจัดแสดงตัวอย่างไลเคนแบบแห้ง Holotype เป็นตัวแทนของสิ่งมีชีวิตเพียงหนึ่งเดียวโดยมีการคัดเลือกมาจากตัวที่มีลักษณะมาตรฐานของชนิดนั้นๆ อย่างชัดเจน ถือเป็น Type specimen ที่มีความสำคัญที่สุด Paratype เป็นตัวแทนของสิ่งมีชีวิตที่ถูกอ้างถึงในเอกสารวิชาการพร้อมกับ Holotype ถือว่าเป็น Type specimen ที่มีความสำคัญรองลงมา Paratype มีได้หลายตัวไม่จำกัดจำนวน แต่ก็ไม่ควรมีมากเกินไป Syntype หรือ Cotype เป็นตัวอย่างที่ใช้ในการอ้างอิงตั้งชื่อวิทยาศาสตร์เช่นเดียวกัน แต่ในยุคโบราณระบบทางอนุกรมวิธานยังไม่รัดกุมเพียงพอและแตกต่างกันไปตามประเทศต่างๆ ตัวอย่างทั้งหมดที่ใช้ในการอ้างอิงจึงไม่ถูกจัดจำแนกความสำคัญมีสถานะเท่าๆ กันหมด Lectotype มีสถานะเหมือน Holotype แต่เป็นตัวอย่างที่ถูกเลือกขึ้นมาจาก Syntype ตัวใดตัวหนึ่ง Paralectotype มีสถานะเหมือน Paratype เป็นตัวอย่างที่เหลือจากการเลือก Syntype ไปเป็น Lectotype แล้ว Neotype ในกรณีที่แต่เดิมไม่มีตัวอย่างต้นแบบ หรือ มีแต่ถูกทำลายด้วยกรณีใดๆ หรือสูญหาย นักวิชาการรุ่นหลังสามารถที่จะเลือกตัวอย่างขึ้นมาใหม่จากตัวอย่างที่เก็บรวบรวมขึ้นใหม่หรือตัวอย่างที่เก็บรักษาไว้ในพิพิธภัณฑ์ก็ได้ เพื่อเป็นตัวอย่างต้นแบบ แต่ต้องมีคำอธิบายที่ชัดเจนว่าเป็นชนิดเดียวกันอย่างแน่นอน
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยรามคำแหง สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2560
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
พชร มงคลสุข . (2560). ความหลากหลายทางชีวภาพของไลเคนในป่าชายเลนพื้นที่อ่าวไทยฝั่งตะวันออก และการจัดการฐานข้อมูล และพัฒนาพิพิธภัณฑ์ไลเคน มหาวิทยาลัยรามคำแหง.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยรามคำแหง สถาบันวิจัยและพัฒนา .
พชร มงคลสุข . 2560. "ความหลากหลายทางชีวภาพของไลเคนในป่าชายเลนพื้นที่อ่าวไทยฝั่งตะวันออก และการจัดการฐานข้อมูล และพัฒนาพิพิธภัณฑ์ไลเคน มหาวิทยาลัยรามคำแหง".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยรามคำแหง สถาบันวิจัยและพัฒนา .
พชร มงคลสุข . "ความหลากหลายทางชีวภาพของไลเคนในป่าชายเลนพื้นที่อ่าวไทยฝั่งตะวันออก และการจัดการฐานข้อมูล และพัฒนาพิพิธภัณฑ์ไลเคน มหาวิทยาลัยรามคำแหง."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยรามคำแหง สถาบันวิจัยและพัฒนา , 2560. Print.
พชร มงคลสุข . ความหลากหลายทางชีวภาพของไลเคนในป่าชายเลนพื้นที่อ่าวไทยฝั่งตะวันออก และการจัดการฐานข้อมูล และพัฒนาพิพิธภัณฑ์ไลเคน มหาวิทยาลัยรามคำแหง. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยรามคำแหง สถาบันวิจัยและพัฒนา ; 2560.