ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พันธุกรรมเชิงโมเลกุล ความหลากหลายทางชีวภาพ นิเวศวิทยาและการใช้ประโยชน์ด้านไลเคนอย่างยั่งยืนในประเทศไทย

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยรามคำแหง สถาบันวิจัยและพัฒนา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : พันธุกรรมเชิงโมเลกุล ความหลากหลายทางชีวภาพ นิเวศวิทยาและการใช้ประโยชน์ด้านไลเคนอย่างยั่งยืนในประเทศไทย
นักวิจัย : กัณฑรีย์ บุญประกอบ
คำค้น : Crustose lichensไลเคนที่เป็นฝุ่นผงติดแน่นกับที่อยู่อาศัยEcology (นิเวศวิทยา)การศึกษาสิ่งมีชีวิตในสถานที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติ และปฏิสัมพันธ์ของสภาวะแวดล้อมที่มีต่อสิ่งมีชีวิตEcophysiology (นิเวศสรีระ)การศึกษากระบวนการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิต เช่น การสังเคราะห์ด้วยแสงสร้างคาร์โบไฮเดรตการเติบโตที่ได้รับอิทธิพลจากปัจจัยสภาวะแวดล้อมภายนอกEpiphytic lichensไลเคนที่เจริญเติบโตอยู่บนลำต้น หรือกิ่งก้านของพืชชนิดอื่นFoliicolous lichensไลเคนที่เจริญเติบโตอยู่บนใบไม้Foliose lichensไลเคนที่มีลักษณะคล้ายใบไม้ ยึดติดที่อาศัยอย่างหลวมๆFruticose lichensไลเคนที่มีลักษณะเป็นเส้นแตกแขนงคล้ายต้นพืชขนาดเล็กที่เกาะยึดกับที่อยู่อาศัยFungal metabolitesสารเมแทบอไลต์ที่ราสร้างขึ้นเป็นสารทุติยภูมิ บางชนิดมีฤทธิ์เป็นสารปฏิชีวนะหรือนำมาใช้ประโยชน์อย่างอื่นได้ Genetic databaseการรวบรวมฐานข้อมูลทางพันธุกรรมอย่างเป็นระบบ เพื่อใช้เป็นแหล่งข้อมูลในการศึกษา และวิเคราะห์ในระดับสูงต่อไป Genetic diversityความหลากหลายทางพันธุกรรม ซึ่งมีผลต่อความอยู่รอดของสิ่งมีชีวิต Herbarium(พิพิธภัณฑ์)เก็บรักษา และจัดแสดงตัวอย่างไลเคนแบบแห้ง Holotypeเป็นตัวแทนของสิ่งมีชีวิตเพียงหนึ่งเดียวโดยมีการคัดเลือกมาจากตัวที่มีลักษณะมาตรฐานของ ชนิดนั้นๆ อย่างชัดเจน ถือเป็น Type specimen ที่มีความสำคัญที่สุดHost (พืชให้อาศัย) พรรณไม้ที่ไลเคนใช้เกาะอาศัยInorganic ions (ไอออนอนินทรีย์)ไอออนที่เกิดจากสารมลพิษทางอากาศที่สะสมอยู่ในแทลลัสของไลเคนและเกิดการแตกตัวเป็นไอออนบวก เช่น K+ , Na+ , Mg+ และโลหะหนัก เช่น Fe2+ , Fe3+ , Pb2+ , Zn2+ เป็นต้นส่วนไอออนลบได้แก่ SO42- , NO2- , NO3- และ PO43- เป็นต้นLectotypeมีสถานะเหมือน Holotype แต่เป็นตัวอย่างที่ถูกเลือกขึ้นมาจาก Syntype ตัวใดตัวหนึ่ง Lichens เป็นสิ่งมีชีวิตที่เกิดจากการอยู่ร่วมกันของราและสาหร่ายMicroclimate (ภูมิอากาศเฉพาะแห่ง)บริเวณเล็กที่มีภูมิอากาศเช่น แสง อุณหภูมิ ความชื้น แตกต่างจากภูมิอากาศทั่วไปของสถานที่นั้น เช่น บริเวณด้านใดด้านหนึ่ง ของลำต้นไม้หรือเรือนยอด เป็นต้น ซึ่งมีผลต่อการอยู่อาศัยของชุมชีพของสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในบริเวณนี้Mycobiont หรือ lichenized fungiราที่ก่อให้เกิดไลเคน
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยรามคำแหง สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2560
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
กัณฑรีย์ บุญประกอบ . (2560). พันธุกรรมเชิงโมเลกุล ความหลากหลายทางชีวภาพ นิเวศวิทยาและการใช้ประโยชน์ด้านไลเคนอย่างยั่งยืนในประเทศไทย.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยรามคำแหง สถาบันวิจัยและพัฒนา .
กัณฑรีย์ บุญประกอบ . 2560. "พันธุกรรมเชิงโมเลกุล ความหลากหลายทางชีวภาพ นิเวศวิทยาและการใช้ประโยชน์ด้านไลเคนอย่างยั่งยืนในประเทศไทย".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยรามคำแหง สถาบันวิจัยและพัฒนา .
กัณฑรีย์ บุญประกอบ . "พันธุกรรมเชิงโมเลกุล ความหลากหลายทางชีวภาพ นิเวศวิทยาและการใช้ประโยชน์ด้านไลเคนอย่างยั่งยืนในประเทศไทย."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยรามคำแหง สถาบันวิจัยและพัฒนา , 2560. Print.
กัณฑรีย์ บุญประกอบ . พันธุกรรมเชิงโมเลกุล ความหลากหลายทางชีวภาพ นิเวศวิทยาและการใช้ประโยชน์ด้านไลเคนอย่างยั่งยืนในประเทศไทย. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยรามคำแหง สถาบันวิจัยและพัฒนา ; 2560.