ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความหลากหลายทางชีวภาพของไลเคน ในพื้นที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดกาญจนบุรี นครพนม สุโขทัย และสุรินทร์ สนองพระราชดำริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยรามคำแหง สถาบันวิจัยและพัฒนา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความหลากหลายทางชีวภาพของไลเคน ในพื้นที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดกาญจนบุรี นครพนม สุโขทัย และสุรินทร์ สนองพระราชดำริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
นักวิจัย : กัณฑรีย์ บุญประกอบ , พชร มงคลสุข , เอก แสงวิเชียร , กวินนาถ บัวเรือง , เวชศาสตร์ พลเยี่ยม
คำค้น : Crustose lichens ไลเคนที่เป็นแผ่นติดแน่นกับที่อยู่อาศัย Epiphytic lichens ไลเคนที่เจริญเติบโตอยู่บนลำต้น หรือกิ่งก้านของพืชชนิดอื่น Foliicolous lichens ไลเคนที่เจริญเติบโตอยู่บนใบไม้ Foliose lichens ไลเคนที่มีลักษณะคล้ายใบไม้ ยึดติดที่อาศัยอย่างหลวมๆ Fruticose lichens ไลเคนที่มีลักษณะเป็นเส้นแตกแขนงคล้ายต้นพืชขนาดเล็กที่เกาะยึดกับที่อยู่อาศัย Geographic coordinates ระบบที่ใช้อ้างอิงตำแหน่งบนพื้นโลก Global Positioning System เครื่องมือที่ใช้หาตำแหน่งพิกัดภูมิศาสตร์ herbarium (พิพิธภัณฑ์) เก็บรักษา และจัดแสดงตัวอย่างไลเคนแบบแห้ง Holotype เป็นตัวแทนของสิ่งมีชีวิตเพียงหนึ่งเดียวโดยมีการคัดเลือกมาจากตัวที่มีลักษณะมาตรฐานของชนิดนั้นๆ อย่างชัดเจน ถือเป็น Type specimen ที่มีความสำคัญที่สุด Lectotype มีสถานะเหมือน Holotype แต่เป็นตัวอย่างที่ถูกเลือกขึ้นมาจาก Syntype ตัวใดตัวหนึ่ง Lichens เป็นสิ่งมีชีวิตที่เกิดจากการอยู่ร่วมกันของราและสาหร่าย Mycobiont ราที่เป็นตัวการก่อกำเนิดไลเคน เป็นราที่จัดไว้ในซับดิวิชั่นแอสโคมัยโคตินา (Ascomycotina) หรือ ซับดิวิชั่นเบสิดิโอมัยโคตินา (เบซิดิโอมัยโคตินา) Neotype ในกรณีที่แต่เดิมไม่มีตัวอย่างต้นแบบ หรือ มีแต่ถูกทำลายด้วยกรณีใดๆ หรือสูญหาย นักวิชาการรุ่นหลังสามารถที่จะเลือกตัวอย่างขึ้นมาใหม่จากตัวอย่างที่เก็บรวบรวมขึ้นใหม่หรือตัวอย่างที่เก็บรักษาไว้ในพิพิธภัณฑ์ก็ได้ เพื่อเป็นตัวอย่างต้นแบบ แต่ต้องมีคำอธิบายที่ชัดเจนว่าเป็นชนิดเดียวกันอย่างแน่นอน Paralectotype มีสถานะเหมือน Paratype เป็นตัวอย่างที่เหลือจากการเลือก Syntype ไปเป็น Lectotype แล้ว Paratype เป็นตัวแทนของสิ่งมีชีวิตที่ถูกอ้างถึงในเอกสารวิชาการพร้อมกับ Holotype ถือว่าเป็น Type specimen ที่มีความสำคัญรองลงมา Paratype มีได้หลายตัวไม่จำกัดจำนวน แต่ก็ไม่ควรมีมากเกินไป Photobiont สาหร่ายที่เป็นตัวการก่อกำเนิดไลเคน ได้แก่ สาหร่ายสีเขียวที่จัดอยู่ในดิวิชั่นคลอโรไฟต้า (Chlorophyt) หรือสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงิน ในดิวิชั่นไซยาโนไฟต้า (Cyanophyta) Saxicolous lichens ไลเคนที่เจริญเติบโตอยู่บนหิน Syntype หรือ Cotype เป็นตัวอย่างที่ใช้ในการอ้างอิงตั้งชื่อวิทยาศาสตร์เช่นเดียวกัน แต่ในยุคโบราณระบบทางอนุกรมวิธานยังไม่รัดกุมเพียงพอและแตกต่างกันไปตามประเทศต่างๆ ตัวอย่างทั้งหมดที่ใช้ในการอ้างอิงจึงไม่ถูกจัดจำแนกความสำคัญมีสถานะเท่าๆ กันหมด Terrestial lichens ไลเคนที่เจริญเติบโตอยู่บนดิน Fungal metabolites สารเมแทบอไลต์ที่ราสร้างขึ้นเป็นสารทุติยภูมิ บางชนิดมีฤทธิ์เป็นสารปฏิชีวนะหรือนำมาใช้ประโยชน์อย่างอื่นได้ Lichen transplant การย้ายปลูกไลเคน: การนำส่วนขยายพันธุ์ของไลเคนจากที่หนึ่งไปเพาะปลูกในอีกที่หนึ่ง เช่น การย้ายปลูกระหว่างระบบนิเวศที่ต่างกัน หรือพืชให้อาศัย (host) ที่ต่างสายพันธุ์กัน เป็นต้น ซึ่งวิธีดังกล่าวจะช่วยให้มีไลเคนเพียงพอในการนำมาใช้ประโยชน์ โดยรบกวนไลเคนในธรรมชาติน้อยที่สุด Lichen conservation การอนุรักษ์ไลเคน: การรวบรวมสายพันธุ์ไลเคนที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ ไปไว้ยังที่ ๆ เหมาะสม ไลเคนสามารถเติบโต และขยายเผ่าพันธุ์ต่อไปได้ โดยการอนุรักษ์ในพื้นที่ (In situ conservation) โดยนำส่วนขยายพันธุ์ของไลเคนไปเพาะปลูกบพื้นผิวที่ไลเคนเดิมเติบโตอยู่ เป็นต้น Substate พื้นผิวที่ไลเคนเกาะอาศัยและเติบโต อาจเป็นผิวเปลือกไม้ ดิน หิน หรือวัสดุอื่นๆ ที่นำมาใช้ในการย้ายปลูกไลเคนก็ได้ Lichen growth การเติบโตของไลเคน สามารถวัดได้โดยวัดการเพิ่มขนาดของพื้นที่แทลลัส หรือการชั่งน้ำหนัก
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยรามคำแหง สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2559
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
กัณฑรีย์ บุญประกอบ , พชร มงคลสุข , เอก แสงวิเชียร , กวินนาถ บัวเรือง , เวชศาสตร์ พลเยี่ยม . (2559). ความหลากหลายทางชีวภาพของไลเคน ในพื้นที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดกาญจนบุรี นครพนม สุโขทัย และสุรินทร์ สนองพระราชดำริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยรามคำแหง สถาบันวิจัยและพัฒนา .
กัณฑรีย์ บุญประกอบ , พชร มงคลสุข , เอก แสงวิเชียร , กวินนาถ บัวเรือง , เวชศาสตร์ พลเยี่ยม . 2559. "ความหลากหลายทางชีวภาพของไลเคน ในพื้นที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดกาญจนบุรี นครพนม สุโขทัย และสุรินทร์ สนองพระราชดำริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยรามคำแหง สถาบันวิจัยและพัฒนา .
กัณฑรีย์ บุญประกอบ , พชร มงคลสุข , เอก แสงวิเชียร , กวินนาถ บัวเรือง , เวชศาสตร์ พลเยี่ยม . "ความหลากหลายทางชีวภาพของไลเคน ในพื้นที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดกาญจนบุรี นครพนม สุโขทัย และสุรินทร์ สนองพระราชดำริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยรามคำแหง สถาบันวิจัยและพัฒนา , 2559. Print.
กัณฑรีย์ บุญประกอบ , พชร มงคลสุข , เอก แสงวิเชียร , กวินนาถ บัวเรือง , เวชศาสตร์ พลเยี่ยม . ความหลากหลายทางชีวภาพของไลเคน ในพื้นที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดกาญจนบุรี นครพนม สุโขทัย และสุรินทร์ สนองพระราชดำริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยรามคำแหง สถาบันวิจัยและพัฒนา ; 2559.