ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ผลผลิตการบ่งชี้คุณภาพสิ่งแวดล้อมและนิเวศสรีระของไลเคน

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยรามคำแหง สถาบันวิจัยและพัฒนา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ผลผลิตการบ่งชี้คุณภาพสิ่งแวดล้อมและนิเวศสรีระของไลเคน
นักวิจัย : กัณฑรีย์ บุญประกอบ
คำค้น : Ecology (นิเวศวิทยา) การศึกษาสิ่งมีชีวิตในสถานที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติ และ ปฏิสัมพันธ์ของสภาวะแวดล้อมที่มีต่อสิ่งมีชีวิต Ecophysiology (นิเวศสรีระ) การศึกษากระบวนการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิต เช่น การสังเคราะห์ด้วยแสงสร้างคาร์โบไฮเดรต การเติบโตที่ได้รับ อิทธิพลจากปัจจัยสภาวะแวดล้อมภายนอก Host (พืชให้อาศัย) พรรณไม้ที่ไลเคนใช้เกาะอาศัย Mycobiont ราที่อาศัยอยู่กับสาหร่ายในไลเคน Microclimate (ภูมิอากาศเฉพาะแห่ง) บริเวณเล็กที่มีภูมิอากาศเช่น แสง อุณหภูมิ ความชื้น แตกต่างจากภูมิอากาศทั่วไปของสถานที่นั้น เช่น บริเวณด้านใดด้านหนึ่ง ของลำต้นไม้หรือเรือนยอด เป็นต้น ซึ่งมีผลต่อการอยู่อาศัยของชุมชีพของสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในบริเวณนี้ Microhabitat (พื้นที่อยู่อาศัยเฉพาะแห่ง) บริเวณที่มีสภาพแวดล้อมแตกต่างจากบริเวณอื่น และสามารถ พบสายพันธุ์สิ่งมีชีวิตที่แตกต่างจากบริเวณอื่น Photobiont สาหร่ายที่เป็นคู่เหมาะสมของราที่เจริญเป็นทัลลัสของไลเคน Substrate (วัสดุเกาะอาศัย) วัสดุต่าง ๆ ทั้งที่เป็นธรรมชาติและที่มนุษย์สร้างขึ้น เช่น เปลือก ไม้ หิน ดิน แผ่นโลหะ คอนกรีต แก้ว เป็นต้น ซึ่งเป็นที่ ๆ ไลเคนเกาะอาศัยได้ Transplant (การย้ายปลูก) การนำส่วนขยายพันธุ์ของไลเคนจากที่หนึ่งไปเพาะปลูกในอีกที่หนึ่ง เช่น การย้ายปลูกระหว่างระบบนิเวศที่ต่างกัน หรือพืชให้อาศัย (host) ที่ต่างสายพันธุ์กัน เป็นต้น Lichen product สารธรรมชาติหรือสารเคมีในไลเคน ถูกสร้างขึ้มมาด้วยกระบวนการทางเมเทบอลิซึมของไลเคนและแตกต่างจากสารที่พบในสิ่งมีชีวิตอื่น ๆInorganic ions (ไอออนอนินทรีย์) ไอออนที่เกิดจากสารมลพิษทางอากาศที่สะสมอยู่ในแทลลัสของไลเคนและเกิดการแตกตัวเป็นไอออนบวก เช่น K+ , Na+ , Mg+ และโลหะหนัก เช่น Fe2+ , Fe3+ , Pb2+ , Zn2+ เป็นต้น ส่วนไอออนลบได้แก่ SO42- , NO2- , NO3- และ PO43- เป็นต้น
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยรามคำแหง สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2555
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
กัณฑรีย์ บุญประกอบ . (2555). ผลผลิตการบ่งชี้คุณภาพสิ่งแวดล้อมและนิเวศสรีระของไลเคน.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยรามคำแหง สถาบันวิจัยและพัฒนา .
กัณฑรีย์ บุญประกอบ . 2555. "ผลผลิตการบ่งชี้คุณภาพสิ่งแวดล้อมและนิเวศสรีระของไลเคน".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยรามคำแหง สถาบันวิจัยและพัฒนา .
กัณฑรีย์ บุญประกอบ . "ผลผลิตการบ่งชี้คุณภาพสิ่งแวดล้อมและนิเวศสรีระของไลเคน."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยรามคำแหง สถาบันวิจัยและพัฒนา , 2555. Print.
กัณฑรีย์ บุญประกอบ . ผลผลิตการบ่งชี้คุณภาพสิ่งแวดล้อมและนิเวศสรีระของไลเคน. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยรามคำแหง สถาบันวิจัยและพัฒนา ; 2555.