ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพ ของไลเคนในหมู่เกาะและพื้นที่ของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยรามคำแหง สถาบันวิจัยและพัฒนา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพ ของไลเคนในหมู่เกาะและพื้นที่ของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
นักวิจัย : กัณฑรีย์ บุญประกอบ , เอก แสงวิเชียร , ขจรศักดิ์ วงศ์ชีวรัตน์ , กวินนาถ บัวเรือง
คำค้น : Ecology (นิเวศวิทยา) การศึกษาสิ่งมีชีวิตในสถานที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติและปฏิสัมพันธ์ของสภาวะแวดล้อมที่มีต่อสิ่งมีชีวิต Host (พืชให้อาศัย) พรรณไม้ที่ไลเคนใช้เกาะอาศัย Mycobiont ราที่อาศัยอยู่กับสาหร่ายในไลเคน Photobiont สาหร่ายที่เป็นคู่เหมาะสมของราที่เจริญเป็นแทลลัสของไลเคน Substrate (วัสดุเกาะอาศัย) วัสดุต่าง ๆ ทั้งที่เป็นธรรมชาติและที่มนุษย์สร้างขึ้น เช่น เปลือกไม้ หิน ดิน แผ่นโลหะ คอนกรีต แก้ว เป็นต้น ซึ่งเป็นที่ที่ไลเคนเกาะอาศัยได้ Lichen product สารธรรมชาติหรือสารเคมีในไลเคนถูกสร้างขึ้นมาด้วยกระบวนการทางเมเทบอลิซึมของไลเคนและแตกต่างจากสารที่พบในสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยรามคำแหง สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
กัณฑรีย์ บุญประกอบ , เอก แสงวิเชียร , ขจรศักดิ์ วงศ์ชีวรัตน์ , กวินนาถ บัวเรือง . (2554). ศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพ ของไลเคนในหมู่เกาะและพื้นที่ของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยรามคำแหง สถาบันวิจัยและพัฒนา .
กัณฑรีย์ บุญประกอบ , เอก แสงวิเชียร , ขจรศักดิ์ วงศ์ชีวรัตน์ , กวินนาถ บัวเรือง . 2554. "ศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพ ของไลเคนในหมู่เกาะและพื้นที่ของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยรามคำแหง สถาบันวิจัยและพัฒนา .
กัณฑรีย์ บุญประกอบ , เอก แสงวิเชียร , ขจรศักดิ์ วงศ์ชีวรัตน์ , กวินนาถ บัวเรือง . "ศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพ ของไลเคนในหมู่เกาะและพื้นที่ของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยรามคำแหง สถาบันวิจัยและพัฒนา , 2554. Print.
กัณฑรีย์ บุญประกอบ , เอก แสงวิเชียร , ขจรศักดิ์ วงศ์ชีวรัตน์ , กวินนาถ บัวเรือง . ศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพ ของไลเคนในหมู่เกาะและพื้นที่ของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยรามคำแหง สถาบันวิจัยและพัฒนา ; 2554.