ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ผลผลิต การบ่งชี้คุณภาพสิ่งแวดล้อม และนิเวศสรีระของไลเคน

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยรามคำแหง สถาบันวิจัยและพัฒนา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ผลผลิต การบ่งชี้คุณภาพสิ่งแวดล้อม และนิเวศสรีระของไลเคน
นักวิจัย : กัณฑรีย์ บุญประกอบ
คำค้น : Ecology (นิเวศวิทยา) การศึกษาสิ่งมีชีวิตในสถานที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติ และ ปฏิสัมพันธ์ของสภาวะแวดล้อมที่มีต่อสิ่งมีชีวิต Ecophysiology (นิเวศสรีระ) การศึกษากระบวนการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิต เช่น การสังเคราะห์ด้วยแสงสร้างคาร์โบไฮเดรต การเติบโตที่ได้รับ อิทธิพลจากปัจจัยสภาวะแวดล้อมภายนอก Host (พืชให้อาศัย) พรรณไม้ที่ไลเคนใช้เกาะอาศัย Mycobiont ราที่อาศัยอยู่กับสาหร่ายในไลเคน Microclimate (ภูมิอากาศเฉพาะแห่ง) บริเวณเล็กที่มีภูมิอากาศเช่น แสง อุณหภูมิ ความชื้น แตกต่างจากภูมิอากาศทั่วไปของสถานที่นั้น เช่น บริเวณด้านใดด้านหนึ่ง ของลำต้นไม้หรือเรือนยอด เป็นต้น ซึ่งมีผลต่อการอยู่อาศัยของชุมชีพของสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในบริเวณนี้ Microhabitat (พื้นที่อยู่อาศัยเฉพาะแห่ง)บริเวณที่มีสภาพแวดล้อมแตกต่างจากบริเวณอื่น และสามารถพบสายพันธุ์สิ่งมีชีวิตที่แตกต่างจากบริเวณอื่น Photobiont สาหร่ายที่เป็นคู่เหมาะสมของราที่เจริญเป็นทัลลัสของไลเคน Substrate (วัสดุเกาะอาศัย) วัสดุต่าง ๆ ทั้งที่เป็นธรรมชาติและที่มนุษย์สร้างขึ้น เช่น เปลือก ไม้ หิน ดิน แผ่นโลหะ คอนกรีต แก้ว เป็นต้น ซึ่งเป็นที่ ๆ ไลเคนเกาะอาศัยได้ Transplant (การย้ายปลูก) การนำส่วนขยายพันธุ์ของไลเคนจากที่หนึ่งไปเพาะปลูกในอีกที่หนึ่ง เช่น การย้ายปลูกระหว่างระบบนิเวศที่ต่างกัน หรือพืชให้อาศัย (host) ที่ต่างสายพันธุ์กัน เป็นต้น Lichen product สารธรรมชาติหรือสารเคมีในไลเคน ถูกสร้างขึ้มมาด้วยกระบวนการทางเมเทบอลิซึมของไลเคนและแตกต่างจากสารที่พบในสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ Inorganic ions (ไอออนอนินทรีย์) ไอออนที่เกิดจากสารมลพิษทางอากาศที่สะสมอยู่ในแทลลัสของไลเคนและเกิดการแตกตัวเป็นไอออนบวก เช่น K+ , Na+ , Mg+ และโลหะหนัก เช่น Fe2+ , Fe3+ , Pb2+ , Zn2+ เป็นต้น ส่วนไอออนลบได้แก่ SO42- , NO2- , NO3- และ PO43- เป็นต้น
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยรามคำแหง สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2555
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
กัณฑรีย์ บุญประกอบ . (2555). ผลผลิต การบ่งชี้คุณภาพสิ่งแวดล้อม และนิเวศสรีระของไลเคน.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยรามคำแหง สถาบันวิจัยและพัฒนา .
กัณฑรีย์ บุญประกอบ . 2555. "ผลผลิต การบ่งชี้คุณภาพสิ่งแวดล้อม และนิเวศสรีระของไลเคน".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยรามคำแหง สถาบันวิจัยและพัฒนา .
กัณฑรีย์ บุญประกอบ . "ผลผลิต การบ่งชี้คุณภาพสิ่งแวดล้อม และนิเวศสรีระของไลเคน."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยรามคำแหง สถาบันวิจัยและพัฒนา , 2555. Print.
กัณฑรีย์ บุญประกอบ . ผลผลิต การบ่งชี้คุณภาพสิ่งแวดล้อม และนิเวศสรีระของไลเคน. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยรามคำแหง สถาบันวิจัยและพัฒนา ; 2555.