ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรในการจัดทำข้อมูลกรมส่งเสริมการเกษตร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือปี พ.ศ. 2554

หน่วยงาน กรมส่งเสริมการเกษตร

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรในการจัดทำข้อมูลกรมส่งเสริมการเกษตร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือปี พ.ศ. 2554
นักวิจัย : นิกูล ทองดี
คำค้น : ข้อมูลกรมส่งเสริมการเกษตร
หน่วยงาน : กรมส่งเสริมการเกษตร
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยในครั้งนี้มีจุดมุ่งหมาย เพื่อศึกษาถึงปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จในการจัดทำข้อมูลกรมส่งเสริมการเกษตร ของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี พ.ศ. 2554 ซึ่งมีกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 345 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ความแตกต่าง โดยใช้สถิติทดสอบค่า t-test (ทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่มที่เป็นอิสระต่อกัน) สถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way Analysis of Variance) แบบการทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างตั้งแต่ 2 กลุ่มขึ้นไป การวิเคราะห์ความแตกต่างเป็นรายคู่ใช้ วิธีทดสอบแบบ Least Significant Difference (LEAST SIGNIFICANT DIFFERENCE (LSD) หรือ Dunnetts T3 และ การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ใช้สถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน เพื่อใช้หาค่าความสัมพันธ์ของตัวแปร 2 ตัวที่เป็นอิสระกัน โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป SPSS ผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า 1. เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรส่วนใหญ่เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 56.80 อายุระหว่าง 41-50 ปี คิดเป็นร้อยละ 29.60 สถานภาพสมรส มีสถานภาพสมรส/อยู่ด้วยกัน คิดเป็นร้อยละ 74.50 ระดับการศึกษา ปริญญาตรี/หรือเทียบเท่า คิดเป็นร้อยละ 82.00 ตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ คิดเป็นร้อยละ 50.70 หน้าที่ในการจัดเก็บข้อมูลและบันทึกข้อมูล คิดเป็นร้อยละ 52.80 อายุราชการต่ำกว่า 10 ปี คิดเป็นร้อยละ 36.80 รายได้ต่อเดือน 30,000 39,999 บาท คิดเป็นร้อยละ 34.50 2. ทักษะด้านความคิดในการจัดทำข้อมูลกรมส่งเสริมการเกษตรของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร อยู่ในระดับดี 3. ทักษะด้านมนุษย์สัมพันธ์ในการจัดทำข้อมูลกรมส่งเสริมการเกษตรของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร อยู่ในระดับดี 4. ทักษะด้านเทคนิคในการจัดทำข้อมูลกรมส่งเสริมการเกษตรของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร อยู่ในระดับดี 5. บุคลิกภาพของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรในการจัดทำข้อมูลกรมส่งเสริมการเกษตร อยู่ในระดับดี 6. ความสำเร็จของการจัดทำข้อมูลกรมส่งเสริมการเกษตรของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร อยู่ในระดับดี 7. เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรที่ เพศแตกต่างกัน มีความสำเร็จในการจัดทำข้อมูลกรมส่งเสริมการเกษตรของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรไม่แตกต่างกัน ทั้งสามด้าน 8. เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรที่ อายุแตกต่างกัน มีความสำเร็จในการจัดทำข้อมูลกรมส่งเสริมการเกษตรของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรไม่แตกต่างกัน ทั้งสามด้าน 9. เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรที่มีสถานภาพการสมรสแตกต่างกัน มีความสำเร็จในการจัดทำข้อมูลกรมส่งเสริมการเกษตรของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรไม่แตกต่างกัน ในด้านด้านความถูกต้อง ครบถ้วนของข้อมูลกรมส่งเสริมการเกษตร ด้านการจัดส่งรายงานข้อมูลกรมส่งเสริมการเกษตรทันเวลา ทั้งสามด้าน 10. เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรที่มีระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน มีความสำเร็จในการจัดทำข้อมูลกรมส่งเสริมการเกษตรของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรไม่แตกต่างกัน 11. เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรที่มีตำแหน่งที่แตกต่างกัน มีความสำเร็จในการจัดทำข้อมูลกรมส่งเสริมการเกษตรของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรไม่แตกต่างกัน ทั้งสามด้าน 12. เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรที่มีหน้าที่ในการจัดทำข้อมูลกรมส่งเสริมกาเกษตรที่แตกต่างกัน มีความสำเร็จในการจัดทำข้อมูลกรมส่งเสริมการเกษตรของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรไม่แตกต่างกัน ในด้านด้านการจัดส่งรายงานข้อมูลกรมส่งเสริมการเกษตรทันเวลา และด้านการนำข้อมูลกรมส่งเสริมการเกษตรไปใช้ประโยชน์ 13. เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรที่มีอายุราชการแตกต่างกัน มีความสำเร็จในการจัดทำข้อมูลกรมส่งเสริมการเกษตรของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรไม่แตกต่างกัน ทั้งสามด้าน 14. เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรที่มีรายได้ต่อเดือนแตกต่างกัน มีความสำเร็จในการจัดทำข้อมูลกรมส่งเสริมการเกษตรของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรไม่แตกต่างกัน ทั้งสามด้าน 15. ความสามารถทางทักษะด้านความคิด มีความสัมพันธ์กับความสำเร็จในการจัดทำข้อมูลกรมส่งเสริมการเกษตรของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และมีความสัมพันธ์เป็นไปในทิศทางเดียวกันในระดับปานกลาง 16. ความสามารถทางทักษะด้านมนุษย์สัมพันธ์ มีความ สัมพันธ์ กับความสำเร็จในการจัดทำข้อมูลกรมส่งเสริมการเกษตรของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และมีความสัมพันธ์เป็นไปในทิศทางเดียวกันในระดับปานกลาง 17. ความสามารถทางทักษะด้านเทคนิค มีความสัมพันธ์กับความสำเร็จในการจัดทำข้อมูลกรมส่งเสริมการเกษตรของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และมีความสัมพันธ์เป็นไปในทิศทางเดียวกันในระดับต่ำ 18. บุคลิกภาพของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร มีความสัมพันธ์กับความสำเร็จในการจัดทำข้อมูลกรมส่งเสริมการเกษตรของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และมีความสัมพันธ์เป็นไปในทิศทางเดียวกันในระดับปานกลาง

บรรณานุกรม :
นิกูล ทองดี . (2554). ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรในการจัดทำข้อมูลกรมส่งเสริมการเกษตร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือปี พ.ศ. 2554.
    กรุงเทพมหานคร : กรมส่งเสริมการเกษตร.
นิกูล ทองดี . 2554. "ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรในการจัดทำข้อมูลกรมส่งเสริมการเกษตร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือปี พ.ศ. 2554".
    กรุงเทพมหานคร : กรมส่งเสริมการเกษตร.
นิกูล ทองดี . "ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรในการจัดทำข้อมูลกรมส่งเสริมการเกษตร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือปี พ.ศ. 2554."
    กรุงเทพมหานคร : กรมส่งเสริมการเกษตร, 2554. Print.
นิกูล ทองดี . ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรในการจัดทำข้อมูลกรมส่งเสริมการเกษตร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือปี พ.ศ. 2554. กรุงเทพมหานคร : กรมส่งเสริมการเกษตร; 2554.