ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การส่งเสริมและพัฒนากลุ่มแม่บ้านเกษตรกรอำเภอดอนตาลจังหวัดมุกดาหาร

หน่วยงาน กรมส่งเสริมการเกษตร

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การส่งเสริมและพัฒนากลุ่มแม่บ้านเกษตรกรอำเภอดอนตาลจังหวัดมุกดาหาร
นักวิจัย : สินสมุทร โนนมี
คำค้น : กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร
หน่วยงาน : กรมส่งเสริมการเกษตร
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยเรื่อง ส่งเสริมและพัฒนากลุ่มแม่บ้านเกษตรกร อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร มีวัตถุประสงค์ที่สำคัญ 3 ประการ คือ 1) เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร 2) เพื่อศึกษาการดำเนินงานของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร 3) เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนากลุ่มแม่บ้านเกษตรกร การเลือกกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ โดยเลือกตัวอย่างแบบเจาะจงจากกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ที่ขึ้นทะเบียนไว้แล้วกับสำนักงานเกษตรอำเภอดอนตาล จำนวน 11 กลุ่ม โดยใช้แบบสอบถามได้จำนวน 121 ราย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบสอบถามประกอบด้วยแบบสอบถามทั้งปลายปิดและปลายเปิด ในการเก็บข้อมูลได้ใช้วิธีสัมภาษณ์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่การหาค่าเฉลี่ย ร้อยละ การแจกแจงความถี่ของคะแนนผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีอายุต่ำกว่า 36 ปี ร้อยละ 36.37 มีอายุอยู่ในช่วง 36-39 ปีร้อยละ 55.37 มีอายุ 60 ปี ขึ้นไปร้อยละ 8.26 จบการศึกษาระดับประถมศึกษา ร้อยละ 38.84 จบมัธยมศึกษาตอนต้นคิดเป็นร้อยละ 11.57 จบระดับมัธยมศึกษาตอนปลายคิดเป็นร้อยละ 36.37 และจบระดับอายุปริญญาคิดเป็นร้อยละ 13.22 ส่วนใหญ่มีอาชีพทำนาร้อยละ 95.04 มีสถานภาพสมรส ร้อยละ 85.95 สถานภาพโสดคิดเป็นร้อยละ 11.57 หย่าร้าง/หม้าย ร้อยละ 2.48 มีรายได้ต่อปี 20,001 บาทขึ้นไป ร้อยละ 61.16 มีรายได้ช่วง 5,001-10,000 บาท/ต่อปี ร้อยละ 15.70 และต่ำกว่า 5,000 บาทต่อปี ร้อยละ 19.84 ระยะทางจากบ้านพักถึงที่ตั้งกลุ่มน้อยกว่า 500 เมตร ร้อยละ 51.24 สมาชิกกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดร้อยละ 100 เป็นชนเผ่าไทกะเลิง สมาชิกกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เคยเข้ารับการฝึกอบรมรับความรู้เกี่ยวกับการแปรรูปผลิตภัณฑ์ จำนวน 61 คน คิดเป็นร้อยละ 50.41 เข้าร่วมประชุมไม่ครบทุกครั้ง จำนวน 82 คน คิดเป็นร้อยละ 67.77 จัดทำบัญชีรับ-จ่าย จำนวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 35.54 ไม่จัดทำบัญชีรับ-จ่าย จำนวน 78 คน คิดเป็นร้อยละ 64.46 มีความพึงพอใจเกี่ยวกับผลประโยชน์ที่ได้รับเกี่ยวกับรายได้ของผลกำไรจากกลุ่ม จำนวน 61 คน คิดเป็นร้อยละ 50.41 ไม่มีการแบ่งงานตามหน้าที่ จำนวน 98 คน ร้อยละ 80.99 การได้รับงบประมาณสนับสนุนจากส่วนราชการ เอกชน จำนวน 67 คน คิดเป็นร้อยละ 55.37 ไม่ประชาสัมพันธ์ผลผลิต/ผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม จำนวน 102 คน คิดเป็นร้อยละ 84.30 ทำกิจกรรมแปรรูป/ผลิตภัณฑ์อย่างไม่ต่อเนื่องในรอบ 1 ปี จำนวน 78 คน คิดเป็นร้อยละ 64.46 กลุ่มตัวอย่างมีส่วนร่วมของการพัฒนากลุ่มแม่บ้านเกษตรกร อยู่ในระดับดีมากโดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.872 สำหรับผลการพิจารณาเป็นรายข้อ ปรากฏว่า มีค่าคะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 3.694-3.917 การได้รับงบประมาณสนับสนุนจากส่วนราชการเอกชนและการทำกิจกรรมแปรรูป/ผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องในรอบ 1 ปี ( =3.917) มีการแบ่งงานและปฏิบัติงานตามหน้าที่และการประชาสัมพันธ์ผลผลิตของกลุ่ม ( =3.909) ความพึงพอใจเกี่ยวกับผลประโยชน์ที่ได้รับเกี่ยวกับรายได้ของผลกำไรจากกลุ่ม ( =3.901) การจัดทำบัญชีรับ-จ่าย ( =3.884) การเข้ารับการฝึกอบรมรับความรู้เกี่ยวกับการแปรรูปผลิตภัณฑ์ ( =3.843) และการเข้าร่วมประชุมประจำเดือน ( =3.694) จากคะแนนเต็ม 4 คะแนน ในส่วนของปัญหาและอุปสรรค พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ไม่ทำบัญชีรับ-จ่าย และทำไม่เป็นระบบเนื่องจากสมาชิกขาดความรู้ และเจ้าหน้าที่ติดตามงานด้านนี้ไม่ต่อเนื่อง รวมทั้งสถานที่จำหน่ายสินค้าในระดับท้องถิ่นและอำเภอมีจำกัด และในกลุ่มยังขาดการประชาสัมพันธ์ผลผลิตของกลุ่มด้วย ข้อเสนอแนะจากการวิจัยมีดังนี้ ด้านการประชาสัมพันธ์ผลของกลุ่ม ควรให้กลุ่มทำต่อเนื่อง และให้มีประสิทธิภาพ เจ้าหน้าที่ควรจัดอบรมโดยเน้นเนื้อหาเรื่องการนำหลักการโฆษณาการตลาด เจ้าหน้าที่เคหกิจเกษตรควรร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมกับสมาชิกกลุ่ม ร่วมกันฝึกปฏิบัติในการจัดทำแผน/โครงการเพื่อเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในส่วนการทำกิจกรรมต่อเนื่องและการทำบัญชีรับ-จ่าย ควรแนะนำให้กลุ่มจัดการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ในการวิจัยครั้งต่อไป ควรหาปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนากลุ่มแม่บ้านเกษตรกรต่อไป

บรรณานุกรม :
สินสมุทร โนนมี . (2554). การส่งเสริมและพัฒนากลุ่มแม่บ้านเกษตรกรอำเภอดอนตาลจังหวัดมุกดาหาร.
    กรุงเทพมหานคร : กรมส่งเสริมการเกษตร.
สินสมุทร โนนมี . 2554. "การส่งเสริมและพัฒนากลุ่มแม่บ้านเกษตรกรอำเภอดอนตาลจังหวัดมุกดาหาร".
    กรุงเทพมหานคร : กรมส่งเสริมการเกษตร.
สินสมุทร โนนมี . "การส่งเสริมและพัฒนากลุ่มแม่บ้านเกษตรกรอำเภอดอนตาลจังหวัดมุกดาหาร."
    กรุงเทพมหานคร : กรมส่งเสริมการเกษตร, 2554. Print.
สินสมุทร โนนมี . การส่งเสริมและพัฒนากลุ่มแม่บ้านเกษตรกรอำเภอดอนตาลจังหวัดมุกดาหาร. กรุงเทพมหานคร : กรมส่งเสริมการเกษตร; 2554.