ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ผลการดำเนินงานแหล่งเรียนรู้ชุมชนด้านเคหกิจเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

หน่วยงาน กรมส่งเสริมการเกษตร

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ผลการดำเนินงานแหล่งเรียนรู้ชุมชนด้านเคหกิจเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
นักวิจัย : สังวาล รัตนตระกูล
คำค้น : เคหกิจเกษตร
หน่วยงาน : กรมส่งเสริมการเกษตร
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การศึกษา การดำเนินงานแหล่งเรียนรู้ชุมชนด้านเคหกิจเกษตร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ชุมชนด้านเคหกิจเกษตร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตลอดจนปัญหาและแนวทางแก้ไข นำสู่การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ชุมชนด้านเคหกิจเกษตร ศึกษาการก่อตั้งแหล่งเรียนรู้ การถ่ายทอดเทคโนโลยี การมีส่วนร่วมในการดำเนินงานกลุ่ม ความพึงพอใจของสมาชิก ตลอดจนปัญหา อุปสรรคข้อคิดเห็นของสมาชิกกลุ่ม คัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง โดยวิธีเจาะจงกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรที่ได้รับเลือกดำเนินโครงการแหล่งเรียนรู้ด้านเคหกิจ จังหวัดละ ๑ กลุ่ม จำนวน ๑๙ กลุ่ม โดยวิธีสุ่มตัวอย่างแบบธรรมดา สัมภาษณ์สมาชิก กลุ่มละ ๑๐ ราย รวมทั้งสิ้น ๑๘๖ ราย ใช้แบบสัมภาษณ์แบบคำถามปลายปิด-เปิด วิเคราะห์ข้อมูลในลักษณะค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ ค่า S.D. ค่าระดับความคิดเห็น มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด จากการศึกษาพบว่า แหล่งเรียนรู้ชุมชนด้านเคหกิจเกษตร เกือบครึ่ง ก่อตั้งโดยกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ได้รับเลือกให้เป็นแหล่งเรียนรู้ชุมชนด้านเคหกิจเกษตรเพราะกิจกรรมที่ดำเนินการในกลุ่มเป็นองค์ความรู้ที่สำคัญต้องถ่ายทอดต่อคนรุ่นใหม่ สถานที่ตั้งมีพื้นที่ ๒ ๓ งาน ส่วนมากถ่ายทอดความรู้ด้านการเกษตร และส่วนน้อยถ่ายทอดความรู้ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต อนามัยในครัวเรือน อาหารโภชนาการ ผู้มาศึกษาดูงานที่แหล่งเรียนรู้ให้ความสนใจสูงสุด คือ กิจกรรมด้านการเพิ่มรายได้ รองลงมาคือ กิจกรรมด้านการเกษตร กิจกรรมที่ได้รับความสนใจน้อย คือ กิจกรรมด้านการบริการจัดการกลุ่ม จำนวนวิทยากรประจำแหล่งเรียนรู้ เฉลี่ยแหล่งละ ๘ คน ในรอบปีที่ผ่านมามีผู้สนใจมาศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ เฉลี่ย ๑๑ คณะ วิทยากรประจำแหล่งเรียนรู้ได้ทำบทบาทหน้าที่ถ่ายทอดความรู้ เฉลี่ย ๑๗ ครั้ง/คน วิทยากรประจำแหล่งเรียนรู้ส่วนมากได้รับการพัฒนาขีดความสามารถโดยเข้ารับการอบรมและศึกษาดูงาน เฉลี่ย ๖ ครั้ง/คน การบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ ส่วนใหญ่กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเป็นผู้ดำเนินการ ส่วนมากแหล่งเรียนรู้จะมีอุปกรณ์ สิ่งอำนวยความสะดวก คือ โทรศัพท์ เสียงตามสาย กระดานพร้อมอุปกรณ์การเขียน สมาชิกแหล่งเรียนรู้จำนวนมากกว่าครึ่งมีส่วนร่วมทุกกิจกรรม มีส่วนร่วมมากที่สุด คือการร่วมแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในเรื่องการแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ส่วนน้อยที่สุด คือด้านการอนุรักษ์และพัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น สมาชิกแหล่งเรียนรู้กว่าครึ่ง มีส่วนร่วมเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องจำนวนสมาชิกและรายชื่อคณะกรรมการ การมีส่วนร่วมเข้าถึงข้อมูลน้อยที่สุด คือเกี่ยวกับเรื่องทรัพย์สินกลุ่ม สมาชิกแหล่งเรียนรู้กว่าครึ่งมีส่วนร่วมในการเสนอปัญหาและแนวทางแก้ไขในด้านการทำกิจกรรมกลุ่มและการจัดสรรผลประโยชน์ที่เกิดขึ้น ความพึงพอใจ ด้านเศรษฐกิจ สมาชิกแหล่งเรียนรู้ มีความพึงพอใจระดับมากที่สุดในเรื่องมีรายได้ประจำ และเพียงพอกับรายจ่ายในครัวเรือนในระยะเวลามากกว่า ๑๐ เดือน ความพึงพอใจกิจกรรมเพิ่มรายได้ สินค้าได้รับการรับรองคุณภาพ และเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านอาชีพเสริม มีรายได้/มีงานทำในชุมชน ด้านสังคม สมาชิกแหล่งเรียนรู้ทั้งหมดมีความพึงพอใจในการมีส่วนร่วมลงหุ้น/เพิ่มทุนกลุ่ม ความสามัคคีกลมเกลียวระหว่างแหล่งเรียนรู้กับชุมชน สมาชิกมากกว่าครึ่ง มีความพึงพอใจในเรื่องสมาชิกมีความสามัคคีปรองดองฉันญาติ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสนับสนุนงบประมาณ และมีทักษะในกระบวนการภูมิปัญญาท้องถิ่นแต่ถ่ายทอดไม่ได้ สมาชิกแหล่งเรียนรู้จำนวนไม่ถึงครึ่งพึงพอใจในการมีส่วนร่วมในการกำหนดกิจกรรมกลุ่ม ในส่วนปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานแหล่งเรียนรู้ชุมชนด้านเคหกิจเกษตร สมาชิกส่วนมากระบุว่า การคัดเลือกกลุ่มเป็นแหล่งเรียนรู้ และสถานที่ตั้ง เหมาะสม สมาชิกไม่มีความขัดแย้ง เจ้าหน้าที่ให้ความสนใจมาเยี่ยมเยียนเป็นประจำ สมาชิกบางส่วนมีปัญหาเรื่องการบริการและถ่ายทอด เนื่องจากติดงานประจำในไร่นา การให้บริการคณะศึกษาดูงานโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย และไม่ได้รับการจัดสรรผลประโยชน์ จากผลการศึกษา เห็นควรให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องชี้แนะให้แหล่งเรียนรู้ กำหนดกฎ ระเบียบการให้บริการแก่คณะศึกษาดูงานที่ได้ประโยชน์ทั้ง ๒ ฝ่าย ตามความเหมาะสม จัดปรับสถานที่ให้มีสภาพเอื้อให้เกิดการเรียนรู้ พัฒนาเนื้อหาหลักสูตรให้อยู่บนพื้นฐานความพอเพียง มีความทันสมัยน่าสนใจ สามารถประเมินผลสมฤทธิ์ได้ มีกรณีตัวอย่างของจริงประกอบการเรียนรู้ที่เป็นผลเชิงประจักษ์ พัฒนาขีดความสามารถวิทยากรประจำแหล่งเรียนรู้ให้เป็นวิทยากรมืออาชีพ และใช้ประโยชน์จากการดำเนินงานสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ระหว่างแหล่งเรียนรู้ กับคณะศึกษาดูงาน สร้างความเข้มแข็งแก่สถาบันเกษตรกร

บรรณานุกรม :
สังวาล รัตนตระกูล . (2554). ผลการดำเนินงานแหล่งเรียนรู้ชุมชนด้านเคหกิจเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ.
    กรุงเทพมหานคร : กรมส่งเสริมการเกษตร.
สังวาล รัตนตระกูล . 2554. "ผลการดำเนินงานแหล่งเรียนรู้ชุมชนด้านเคหกิจเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ".
    กรุงเทพมหานคร : กรมส่งเสริมการเกษตร.
สังวาล รัตนตระกูล . "ผลการดำเนินงานแหล่งเรียนรู้ชุมชนด้านเคหกิจเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ."
    กรุงเทพมหานคร : กรมส่งเสริมการเกษตร, 2554. Print.
สังวาล รัตนตระกูล . ผลการดำเนินงานแหล่งเรียนรู้ชุมชนด้านเคหกิจเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. กรุงเทพมหานคร : กรมส่งเสริมการเกษตร; 2554.