ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความต้องการการสนับสนุนการดำเนินงานตามระบบการปฏิบัติงานในพื้นที่ปี 2553 ของกรมส่งเสริมการเกษตร

หน่วยงาน กรมส่งเสริมการเกษตร

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความต้องการการสนับสนุนการดำเนินงานตามระบบการปฏิบัติงานในพื้นที่ปี 2553 ของกรมส่งเสริมการเกษตร
นักวิจัย : อรวรรณ คงอภิรักษ์ , บุญรัตน์ สุขมาก
คำค้น : งานตามระบบการปฏิบัติงานในพื้นที่
หน่วยงาน : กรมส่งเสริมการเกษตร
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัย เรื่อง การศึกษาความต้องการการสนับสนุนการดำเนินงานตามระบบการปฏิบัติงานใน พื้นที่ปี 2553 ของกรมส่งเสริมการเกษตร มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความต้องการการสนับสนุนในการดำเนินงานตามระบบการปฏิบัติงานในพื้นที่ ปี 2553 ของกรมส่งเสริมการเกษตร และข้อเสนอแนะในการพัฒนาระบบส่งเสริมการเกษตร กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาจำนวน 9 จังหวัด ได้แก่ สระบุรี ราชบุรี จันทบุรี ขอนแก่น ชัยภูมิ ชุมพร นราธิวาส กำแพงเพชร และเชียงราย เก็บข้อมูลจากเกษตรอำเภอทุกคนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างในจังหวัดที่สุ่มได้ 9 จังหวัด รวม 124 คน โดยใช้แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การหาค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) และการวิเคราะห์เชิงพรรณนาเพื่อสรุปเป็นข้อมูลสำหรับใช้พัฒนาระบบส่งเสริมการเกษตร ผลการวิจัยมีดังนี้ เกษตรอำเภอมีความต้องการการสนับสนุนตามระบบการปฏิบัติงานในพื้นที่ปี 2553 ของกรมส่งเสริมการเกษตรจากหน่วยงานระดับกรม จังหวัด สำนักส่งเสริมและพัฒนา การเกษตรเขต และศูนย์ปฏิบัติการ ตามลำดับ จากการประมวลผลความต้องการการสนับสนุนในการดำเนินงานตามระบบการปฏิบัติงานในพื้นที่ในด้านต่าง ๆ ประกอบด้วยด้านกระบวนการทำงานของเจ้าหน้าที่ ด้านการจัดทำข้อมูลการเกษตร ด้านการจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรระดับตำบล ด้านการจัดการเรียนรู้การถ่ายทอดเทคโนโลยี ด้านการให้บริการทางการเกษตร ด้านการส่งเสริมกลุ่มและเครือข่าย และการดำเนินงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร ควรจะต้องมีระบบสนับสนุนการทำงานในพื้นที่ เพื่อเป็นเครื่องมือในการทำงานของเกษตรอำเภอตามระบบส่งเสริมการเกษตรให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น ดังนี้ 1) ข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้อง ทันสมัย และสามารถเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ 2) การพัฒนาบุคลากร ควรมีแผนและเป้าหมายที่ชัดเจน ฝึกการเป็นวิทยากรกระบวนการ การจัดเวทีชุมชน การเป็นข้าราชการที่ดี กระบวนการทำงานกับชุมชน เจ้าหน้าที่เก่าควรเสริมเพิ่มเติม เช่น กฎระเบียบใหม่ๆ ความรู้ทางวิชาการ การใช้คอมพิวเตอร์ ให้แก่เจ้าหน้าที่เก่าเป็นประจำทุกปี 3) การติดตามนิเทศงาน ทุกระดับตั้งแต่ กรม เขต จังหวัด และอำเภอ และมีการนิเทศงานอย่างสม่ำเสมอ จะทำให้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในพื้นที่ 4) การประเมินผลงาน ควรมีการกำหนดนโยบายและแนวทางการดำเนินงานประเมินผล หรือการวัดผลสัมฤทธิ์ของงานให้ชัดเจน 5) การประชาสัมพันธ์ ควรมีการวางแผนการประชาสัมพันธ์ประจำปีแบบมีส่วนร่วมในทุกระดับ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความร่วมมือในการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ โดยผ่านทางช่องทางต่าง ๆ เช่น จดหมาย ข่าว วิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ หอกระจายข่าว เอกสารคำแนะนำ หนังสือพิมพ์ ป้ายประชาสัมพันธ์งานส่งเสริมการเกษตร การจัดงานมวลชน ที่ประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ที่ประชุมคณะกรรมการ ศูนย์บริการฯในระดับจังหวัด อินเทอร์เน็ต เพื่อให้เกษตรกรรับรู้ข้อมูลข่าวสารด้านการเกษตรได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึง 6) การสนับสนุนแผนชุมชน ในการทำแผนชุมชนควรส่งเสริมการทำงานโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง และทำงานในลักษณะบูรณาการแผนของทุกหน่วยงาน 7) การบริหารจัดการ งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ และอัตรากำลัง ข้อเสนอแนะหน่วยงานกรมส่งเสริมการเกษตรทุกระดับควรสนับสนุนเรื่องวิชาการ เทคโนโลยี วัสดุ อุปกรณ์ และงบประมาณ ให้กับสำนักงานเกษตรอำเภอในการต่อยอดหรือเติมเต็ม เพื่อให้สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนาตามแนวทางที่กำหนด และเป็นการสร้างการเรียนรู้แก่เจ้าหน้าที่และเกษตรกร

บรรณานุกรม :
อรวรรณ คงอภิรักษ์ , บุญรัตน์ สุขมาก . (2554). ความต้องการการสนับสนุนการดำเนินงานตามระบบการปฏิบัติงานในพื้นที่ปี 2553 ของกรมส่งเสริมการเกษตร.
    กรุงเทพมหานคร : กรมส่งเสริมการเกษตร.
อรวรรณ คงอภิรักษ์ , บุญรัตน์ สุขมาก . 2554. "ความต้องการการสนับสนุนการดำเนินงานตามระบบการปฏิบัติงานในพื้นที่ปี 2553 ของกรมส่งเสริมการเกษตร".
    กรุงเทพมหานคร : กรมส่งเสริมการเกษตร.
อรวรรณ คงอภิรักษ์ , บุญรัตน์ สุขมาก . "ความต้องการการสนับสนุนการดำเนินงานตามระบบการปฏิบัติงานในพื้นที่ปี 2553 ของกรมส่งเสริมการเกษตร."
    กรุงเทพมหานคร : กรมส่งเสริมการเกษตร, 2554. Print.
อรวรรณ คงอภิรักษ์ , บุญรัตน์ สุขมาก . ความต้องการการสนับสนุนการดำเนินงานตามระบบการปฏิบัติงานในพื้นที่ปี 2553 ของกรมส่งเสริมการเกษตร. กรุงเทพมหานคร : กรมส่งเสริมการเกษตร; 2554.