ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรระดับตำบลของคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

หน่วยงาน กรมส่งเสริมการเกษตร

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรระดับตำบลของคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
นักวิจัย : นิกร สมมุ่ง
คำค้น : ศบกต.บุรีรัมย์
หน่วยงาน : กรมส่งเสริมการเกษตร
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : http://www.research.doae.go.th/webrsh/show-rsh.asp?res_no=4057&action=Q&keyword=%A1%D2%C3%C1%D5%CA%E8%C7%B9%C3%E8%C7%C1%E3%B9%A1%D2%C3%A8%D1%B4%B7%D3%E1%BC%B9%BE%D1%B2%B9%D2%A1%D2%C3%E0%A1%C9%B5%C3%C3%D0%B4%D1%BA%B5%D3%BA%C5%A2%CD%A7%A4%B3%D0%A1%C3%C3%C1%A1%D2%C3%BA%C3%D4%CB%D2%C3%C8%D9%B9%C2%EC%BA%C3%D4%A1%D2%C3%E1%C5%D0%B6%E8%D2%C2%B7%CD%B4%E0%B7%A4%E2%B9%E2%C5%C2%D5%A1%D2%C3%E0%A1%C9%B5%C3%BB%C3%D0%A8%D3%B5%D3%BA%C5%20%CD%D3%E0%C0%CD%E0%C1%D7%CD%A7%BA%D8%C3%D5%C3%D1%C1%C2%EC%20%A8%D1%A7%CB%C7%D1%B4%BA%D8%C3%D5%C3%D1%C1%C2%EC&res_author=&res_subject=&res_div_name=&res_abstract=
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การศึกษาครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรระดับตำบลของคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ และเพื่อศึกษาปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรระดับตำบลของคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ กลุ่มตัวอย่าง คือ ประชากร ได้แก่ คณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล ของอำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 270 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสอบถามมี 3 ลักษณะ คือ แบบตรวจสอบรายการ (Checklist) แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) แบบปลายเปิด (Open form) แบบสอบถามมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.8580 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า 1. การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า การมีส่วนร่วมด้านการตัดสินใจ และด้านการปฏิบัติการ มีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก ส่วนด้านการรับผลประโยชน์ และด้านการประเมินผล มีส่วนร่วมอยู่ในระดับปานกลาง 2. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ได้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลควรเห็นความสำคัญและให้การสนับสนุนงาน/โครงการตามแผนพัฒนาการเกษตรระดับตำบล รองลงมาคือ ควรนำแผนพัฒนาการเกษตรประจำตำบลไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาด้านการเกษตรหรือมีการขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจัง ควรกระตุ้นให้ประชาชนในพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วมในเวทีเรียนรู้การจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้านเพื่อเสนอแผนความต้องการด้านการเกษตรของชุมชนมากกว่านี้ และการจัดทำเวทีเรียนรู้ในการจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรระดับตำบลควรประชาสัมพันธ์และทำความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ให้เห็นความสำคัญของการจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรระดับตำบลการศึกษาครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรระดับตำบลของคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ และเพื่อศึกษาปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรระดับตำบลของคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ กลุ่มตัวอย่าง คือ ประชากร ได้แก่ คณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล ของอำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 270 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสอบถามมี 3 ลักษณะ คือ แบบตรวจสอบรายการ (Checklist) แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) แบบปลายเปิด (Open form) แบบสอบถามมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.8580 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า 1. การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า การมีส่วนร่วมด้านการตัดสินใจ และด้านการปฏิบัติการ มีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก ส่วนด้านการรับผลประโยชน์ และด้านการประเมินผล มีส่วนร่วมอยู่ในระดับปานกลาง 2. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ได้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลควรเห็นความสำคัญและให้การสนับสนุนงาน/โครงการตามแผนพัฒนาการเกษตรระดับตำบล รองลงมาคือ ควรนำแผนพัฒนาการเกษตรประจำตำบลไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาด้านการเกษตรหรือมีการขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจัง ควรกระตุ้นให้ประชาชนในพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วมในเวทีเรียนรู้การจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้านเพื่อเสนอแผนความต้องการด้านการเกษตรของชุมชนมากกว่านี้ และการจัดทำเวทีเรียนรู้ในการจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรระดับตำบลควรประชาสัมพันธ์และทำความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ให้เห็นความสำคัญของการจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรระดับตำบล

บรรณานุกรม :
นิกร สมมุ่ง . (2554). การมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรระดับตำบลของคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์.
    กรุงเทพมหานคร : กรมส่งเสริมการเกษตร.
นิกร สมมุ่ง . 2554. "การมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรระดับตำบลของคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์".
    กรุงเทพมหานคร : กรมส่งเสริมการเกษตร.
นิกร สมมุ่ง . "การมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรระดับตำบลของคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์."
    กรุงเทพมหานคร : กรมส่งเสริมการเกษตร, 2554. Print.
นิกร สมมุ่ง . การมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรระดับตำบลของคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์. กรุงเทพมหานคร : กรมส่งเสริมการเกษตร; 2554.