ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สภาพการใช้สารเคมีของเกษตรกรบนพื้นที่สูงในจังหวัดลำพูน

หน่วยงาน กรมส่งเสริมการเกษตร

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : สภาพการใช้สารเคมีของเกษตรกรบนพื้นที่สูงในจังหวัดลำพูน
นักวิจัย : มนัส เสียงก้อง
คำค้น : ลำพูน
หน่วยงาน : กรมส่งเสริมการเกษตร
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : http://www.research.doae.go.th/webrsh/show-rsh.asp?res_no=4053&action=Q&keyword=%CA%C0%D2%BE%A1%D2%C3%E3%AA%E9%CA%D2%C3%E0%A4%C1%D5%A2%CD%A7%E0%A1%C9%B5%C3%A1%C3%BA%B9%BE%D7%E9%B9%B7%D5%E8%CA%D9%A7%E3%B9%A8%D1%A7%CB%C7%D1%B4%C5%D3%BE%D9%B9&res_author=&res_subject=&res_div_name=&res_abstract=
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การศึกษาเรื่องสภาพการใช้สารเคมีของเกษตรกรบนพื้นที่สูงในจังหวัดลำพูน วัตถุประสงค์ของการศึกษาเพื่อศึกษาสภาพปัจจัยต่างๆของเกษตรกร ได้แก่ สภาพเศรษฐกิจและสังคมบางประการ สภาพการใช้สารเคมี รวมทั้งปัญหาและข้อเสนอแนะ ผลการศึกษามีดังนี้ สภาพพื้นฐานทางเศรษฐกิจ และสังคม บางประการของเกษตรกร พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่ร้อยละ 87.3 เป็นเพศชาย และร้อยละ 62.7 เป็นชาวไทยภูเขาชนเผ่ากะเหรี่ยงและที่เหลือเป็นคนไทยพื้นเมือง มีอายุเฉลี่ย 42.7 ปี และร้อยละ 32.7 ไม่ได้เรียนหนังสือ การประกอบอาชีพ เกษตรกรส่วนใหญ่ร้อยละ 55.2 ปลูกพืชไร่ มีสมาชิกในครอบครัวเฉลี่ย 4 คน มีแรงงานในภาคการเกษตรเฉลี่ย 2 คน รายได้ของเกษตรกรมีรายได้รวมทั้งหมดเฉลี่ย 66,814.9 บาท แบ่งเป็นรายได้จากภาคการเกษตร คือ รายได้จากการปลูกผักเฉลี่ย 5,750 บาท รายได้จากการปลูกไม้ผลเฉลี่ย 3,9645.8 บาท รายได้จากการปลูกพืชไร่เฉลี่ย 27,177.1 บาท รายได้จากการปลูกไม้ดอกเฉลี่ย 12,144.4 บาท และรายได้จากการประกอบอาชีพการเกษตรอื่นๆเฉลี่ย 6,363.7 บาท รายได้จากการประกอบอาชีพนอกภาคการเกษตร เกษตรกรมีรายได้จากการรับจ้างเฉลี่ย 18,517.5 บาท รายได้จากการค้าขายเฉลี่ย 24,285.7 บาท และรายได้นอกภาคการเกษตรอื่นๆเฉลี่ย 32,285.7 บาท ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้สารเคมี เกษตรกรมีประสบการณ์ในการใช้สารเคมีเฉลี่ย 11.2 ปี เกษตรกรมากกว่าร้อยละ 20 ได้รับคำแนะนำเกี่ยวกับการใช้สารเคมีจากวิทยุและโทรทัศน์ ร้อยละ 19.0 ได้รับคำแนะนำจากเพื่อนบ้าน เกษตรกรร้อยละ 60.9 เคยเข้ารับการฝึกอบรม และเกษตรกรที่เคยเข้ารับการฝึกอบรม เคยรับการอบรมเฉลี่ย 1.8 ครั้ง แหล่งที่เข้ารับการฝึกอบรมส่วนใหญ่ร้อยละ 73.5 ได้รับการฝึกอบรมจากเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร วิธีปฏิบัติในการใช้สารเคมีของเกษตรกรพบว่า เกษตรกรปฏิบัติถูกต้อง ต่ำกว่าร้อยละ 50 จำนวน 8 เรื่อง คือ 1. ถ้าอ่านฉลากคำแนะนำไม่เข้าใจ ไปถามผู้รู้ 2. สวมถุงมือขณะเปิดภาชนะบรรจุสารเคมี 3. สวมหน้ากากขณะฉีดพ่นสารเคมี 4. ไม่ผสมสารเคมีหลายๆชนิด ในการป้องกันกำจัดศัตรูพืช 5. ไม่ใช้ถังพ่นสารเคมีหลายๆชนิด ในการป้องกันกำจัดศัตรูพืช 6. ติดป้ายหรือคำเตือนในบริเวณที่พ่นสารเคมีไปแล้ว 7. นำภาชนะที่บรรจุสารเคมีที่ใช้หมดแล้วไปฝังหรือเผา 8. ไม่ใช้สารเคมีที่เข้มข้นหรือมีอัตราสูงกว่าที่ได้ระบุไว้ในฉลาก ส่วนวิธีปฏิบัติอื่นๆที่เหลือเกษตรกรมีการปฏิบัติที่ถูกต้องมากกว่าร้อยละ 50 ขึ้นไป ปัญหาและข้อเสนอแนะของเกษตรกรพบว่า เกษตรกรมีปัญหาเรื่องสารเคมีมีราคาแพง รองลงมาคือ ไม่มีพ่อค้ามารับชื้อสินค้าถึงแม้จะปลอดสารพิษ พ่อค้าให้ราคาผลผลิตเท่ากันระหว่างผลผลิตปลอดสารพิษกับผลผลิตทั่วไป และมีปัญหาศัตรูพืชทนทานต่อยาฆ่าแมลงมากขึ้น ตามลำดับ

บรรณานุกรม :
มนัส เสียงก้อง . (2554). สภาพการใช้สารเคมีของเกษตรกรบนพื้นที่สูงในจังหวัดลำพูน.
    กรุงเทพมหานคร : กรมส่งเสริมการเกษตร.
มนัส เสียงก้อง . 2554. "สภาพการใช้สารเคมีของเกษตรกรบนพื้นที่สูงในจังหวัดลำพูน".
    กรุงเทพมหานคร : กรมส่งเสริมการเกษตร.
มนัส เสียงก้อง . "สภาพการใช้สารเคมีของเกษตรกรบนพื้นที่สูงในจังหวัดลำพูน."
    กรุงเทพมหานคร : กรมส่งเสริมการเกษตร, 2554. Print.
มนัส เสียงก้อง . สภาพการใช้สารเคมีของเกษตรกรบนพื้นที่สูงในจังหวัดลำพูน. กรุงเทพมหานคร : กรมส่งเสริมการเกษตร; 2554.