ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาศักยภาพและการพัฒนางานส่งเสริมการเกษตรการเลี้ยงแมลงเศรษฐกิจของศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร(ผึ้ง)

หน่วยงาน กรมส่งเสริมการเกษตร

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาศักยภาพและการพัฒนางานส่งเสริมการเกษตรการเลี้ยงแมลงเศรษฐกิจของศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร(ผึ้ง)
นักวิจัย : ภัทรมาศ พานพุ่ม , อรสา เสนีวงศ์ ณ อยุธยา
คำค้น : การเลี้ยงผึ้ง
หน่วยงาน : กรมส่งเสริมการเกษตร
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : http://www.research.doae.go.th/webrsh/show-rsh.asp?res_no=4052&action=Q&keyword=%A1%D2%C3%C8%D6%A1%C9%D2%C8%D1%A1%C2%C0%D2%BE%E1%C5%D0%A1%D2%C3%BE%D1%B2%B9%D2%A7%D2%B9%CA%E8%A7%E0%CA%C3%D4%C1%A1%D2%C3%E0%A1%C9%B5%C3%A1%D2%C3%E0%C5%D5%E9%C2%A7%E1%C1%C5%A7%E0%C8%C3%C9%B0%A1%D4%A8%A2%CD%A7%C8%D9%B9%C2%EC%CA%E8%A7%E0%CA%C3%D4%C1%E1%C5%D0%BE%D1%B2%B9%D2%CD%D2%AA%D5%BE%A1%D2%C3%E0%A1%C9%B5%C3(%BC%D6%E9%A7)&res_author=&res_subject=&res_div_name=&res_abstract=
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การศึกษาศักยภาพและการพัฒนางานส่งเสริมการเลี้ยงแมลงเศรษฐกิจของศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร(ผึ้ง) มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาศักยภาพของศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร(ผึ้ง) ต่อการส่งเสริมและพัฒนาการเลี้ยงผึ้งและแมลงเศรษฐกิจ และเพื่อหาแนวทางในการพัฒนางานของศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร(ผึ้ง) กลุ่มประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัย คือข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างประจำที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านส่งเสริมการเลี้ยงผึ้งและแมลงเศรษฐกิจของศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร(ผึ้ง) จำนวน 5 ศูนย์ จำนวนทั้งสิ้น 37 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม สถิติ ที่ใช้ในการวิเคราะห์ คือ ค่าความถี่ ร้อยละ และค่าเฉลี่ย ผลการศึกษาพบว่า ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร(ผึ้ง) ได้รวบรวมและผลิตขยายพันธุ์ผึ้งและแมลงเศรษฐกิจสายพันธุ์ดี เพื่อใช้ประกอบการเรียนรู้ สาธิต และฝึกอบรมเกษตรกร โดยมีการปรับปรุงหลักสูตรการฝึกอบรมให้เป็นปัจจุบันและทันสมัยอยู่เสมอ และในระหว่างการฝึกอบรมแต่ละครั้งจะดำเนินการสาธิต และฝึกปฏิบัติจริงให้เกษตรกร พร้อมทั้งได้มีการจัดทำเอกสารเผยแพร่ให้แก่เกษตรกร ให้บริการข้อมูลด้านการเลี้ยงผึ้งและแมลงเศรษฐกิจโดยประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซด์ จัดทำวารสารเผยแพร่ทางวิชาการเป็นรายเดือน นอกจากนี้ ได้บริการให้ยืมปัจจัยการผลิตพันธุ์ผึ้งและแมลงเศรษฐกิจสายพันธุ์ดี และบริการให้ยืมวัสดุอุปกรณ์ทางการเกษตร เช่น ถังสลัดน้ำผึ้ง กล่องชันโรง เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรยังดำเนินการศึกษา วิจัย และทดสอบด้านการส่งเสริมการเลี้ยงผึ้งและแมลงเศรษฐกิจอยู่ในระดับน้อย เมื่อเปรียบเทียบกับภารกิจในด้านอื่นๆ และจากผลการศึกษาวิจัยข้างต้น ผู้วิจัยจึงขอเสนอแนวทางการพัฒนาศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร(ผึ้ง) ได้แก่ สนับสนุนและส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ของศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร(ผึ้ง) ดำเนินการศึกษาวิจัยโดยนำกระบวนการงานวิจัยเข้ามาใช้ในงานประจำ (Routine to Research : R2R) , ฝึกอบรมทางวิชาการเรื่องการเลี้ยงผึ้งและแมลงเศรษฐกิจ และฝึกอบรมด้านการเพิ่มทักษะการถ่ายทอดความรู้และการเป็นวิทยากรให้แก่เจ้าหน้าที่ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร(ผึ้ง), ควรพัฒนาศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร(ผึ้ง)ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร, ควรสนับสนุนเครื่องมือและอุปกรณ์ในการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำผึ้งให้กับทุกศูนย์ฯ และอบรมการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ให้แก่เจ้าหน้าที่ เพื่อจะสามารถให้บริการแก่เกษตรกรได้อย่างครบวงจร และควรสนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานส่วนกลางและศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร(ผึ้ง) โดยผ่านทางเว็บไซด์ เพื่อเป็นช่องทางในการรายงานผลการดำเนินงานประจำเดือนของศูนย์ฯ และเป็นช่องทางในการสื่อสาร ของเจ้าหน้าที่เพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆ ร่วมกัน และเพื่อรวบรวมองค์ความรู้ด้านผึ้งและแมลงเศรษฐกิจของกรมส่งเสริมการเกษตร

บรรณานุกรม :
ภัทรมาศ พานพุ่ม , อรสา เสนีวงศ์ ณ อยุธยา . (2554). การศึกษาศักยภาพและการพัฒนางานส่งเสริมการเกษตรการเลี้ยงแมลงเศรษฐกิจของศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร(ผึ้ง).
    กรุงเทพมหานคร : กรมส่งเสริมการเกษตร.
ภัทรมาศ พานพุ่ม , อรสา เสนีวงศ์ ณ อยุธยา . 2554. "การศึกษาศักยภาพและการพัฒนางานส่งเสริมการเกษตรการเลี้ยงแมลงเศรษฐกิจของศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร(ผึ้ง)".
    กรุงเทพมหานคร : กรมส่งเสริมการเกษตร.
ภัทรมาศ พานพุ่ม , อรสา เสนีวงศ์ ณ อยุธยา . "การศึกษาศักยภาพและการพัฒนางานส่งเสริมการเกษตรการเลี้ยงแมลงเศรษฐกิจของศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร(ผึ้ง)."
    กรุงเทพมหานคร : กรมส่งเสริมการเกษตร, 2554. Print.
ภัทรมาศ พานพุ่ม , อรสา เสนีวงศ์ ณ อยุธยา . การศึกษาศักยภาพและการพัฒนางานส่งเสริมการเกษตรการเลี้ยงแมลงเศรษฐกิจของศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร(ผึ้ง). กรุงเทพมหานคร : กรมส่งเสริมการเกษตร; 2554.