ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

กระบวนการสร้างและสื่อสารอัตลักษณ์ของผู้หญิงที่เดินทางท่องเที่ยวตามลำพัง

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : กระบวนการสร้างและสื่อสารอัตลักษณ์ของผู้หญิงที่เดินทางท่องเที่ยวตามลำพัง
นักวิจัย : ตวงทอง สรประเสริฐ
คำค้น : -
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : สุกัญญา สมไพบูลย์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะนิเทศศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2559
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/52179
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (นศ.ด.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2559

การศึกษาเรื่อง การประกอบสร้างและการสื่อสารอัตลักษณ์ของผู้หญิงที่เดินทางท่องเที่ยวตามลำพัง มีวัตถุประสงค์การศึกษา ประการแรก เพื่อศึกษาว่าผู้หญิงที่เดินทางท่องเที่ยวตามลำพัง มีการต่อสู้ ต่อรองและประกอบสร้างอัตลักษณ์ผ่านการท่องเที่ยวด้วยตนเองอย่างไร ประการที่สอง เพื่อศึกษาว่าผู้หญิงที่เดินทางท่องเที่ยวตามลำพัง มีกระบวนการในการสื่อสารเพื่อนำเสนออัตลักษณ์ที่ประกอบสร้างขึ้นจากการท่องเที่ยวด้วยตนเองผ่านสื่อออนไลน์อย่างไร การศึกษาในครั้งนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ ใช้วิธีวิจัยแนวปรากฏการณ์วิทยาเชิงตีความ มีวิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง โดยใช้การสัมภาษณ์เชิงลึกและการวิเคราะห์ตัวบทในสื่อออนไลน์ของกลุ่มผู้หญิงที่เดินทางท่องเที่ยวตามลำพังจำนวน 26 คน ผลการศึกษาพบว่า ในช่วงก่อนการเดินทาง ผู้หญิงที่เดินทางท่องเที่ยวตามลำพังมีการสื่อสารอัตลักษณ์ถึงการเป็นผู้มีอิสระ สามารถทำในสิ่งที่ต้องการ ใช้การท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือในการหลบหนีออกจากชีวิตประจำวันอันน่าเหนื่อยหน่าย และสนใจการออกไปพบเจอสิ่งใหม่ๆ ที่ไม่เคยเห็นมาก่อน ระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว ผู้หญิงที่เดินทางท่องเที่ยวตามลำพังมีการสื่อสารอัตลักษณ์ถึงผู้รู้จักดูแลความปลอดภัยให้กับตัวเอง เป็นผู้มีไหวพริบและสติปัญญาในการเอาตัวรอดและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ เป็นผู้มีทุนเศรษฐกิจและทุนวัฒนธรรมสูง เป็นผู้มีใจเปิดกว้างพร้อมรับประสบการณ์ใหม่ๆ ที่ไม่เคยสัมผัสมาก่อนอย่างเต็มที่ ภายหลังจากการเดินทาง กลุ่มตัวอย่างมีการประกอบสร้างและสื่อสารอัตลักษณ์ที่แตกต่างกันไปตามตัวตนพื้นฐานเดิมที่แต่ละคนเคยเป็น ดังนั้น การประกอบสร้างและสื่อสารอัตลักษณ์ของผู้หญิงที่เดินทางท่องเที่ยวตามลำพัง จะมีความแตกต่างกันขึ้นอยู่กับต้นทุนเศรษฐกิจและทุนวัฒนธรรมที่แต่ละคนมีอยู่และใช้ในการจัดการการท่องเที่ยว และการสื่อสารอัตลักษณ์ที่ประกอบสร้างจากประสบการณ์การท่องเที่ยวลงในสื่อนั้น จะเป็นไปในในเชิงบวกเป็นส่วนใหญ่

บรรณานุกรม :
ตวงทอง สรประเสริฐ . (2559). กระบวนการสร้างและสื่อสารอัตลักษณ์ของผู้หญิงที่เดินทางท่องเที่ยวตามลำพัง.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ตวงทอง สรประเสริฐ . 2559. "กระบวนการสร้างและสื่อสารอัตลักษณ์ของผู้หญิงที่เดินทางท่องเที่ยวตามลำพัง".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ตวงทอง สรประเสริฐ . "กระบวนการสร้างและสื่อสารอัตลักษณ์ของผู้หญิงที่เดินทางท่องเที่ยวตามลำพัง."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2559. Print.
ตวงทอง สรประเสริฐ . กระบวนการสร้างและสื่อสารอัตลักษณ์ของผู้หญิงที่เดินทางท่องเที่ยวตามลำพัง. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2559.