ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ผลของภาวะซึมเศร้าต่อความร่วมมือในการใช้ยา และการควบคุมระดับน้ำตาลในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ผลของภาวะซึมเศร้าต่อความร่วมมือในการใช้ยา และการควบคุมระดับน้ำตาลในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2
นักวิจัย : รสมาลิน ชาบรรทม
คำค้น : เบาหวาน -- ผู้ป่วย , ความซึมเศร้า , น้ำตาลในเลือด , Diabetes , Depression , Blood sugar
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : พรรณทิพา ศักดิ์ทอง , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะเภสัชศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/52112
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ภ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550

การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความร่วมมือในการใช้ยาในการเป็นตัวแปรแทรกความสัมพันธ์ระหว่างภาวะซึมเศร้ากับการควบคุมระดับน้ำตาล ใช้รูปแบบการศึกษาภาคตัดขวางในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 จำนวน 303 ราย ณ แผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลตำรวจ กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงมิถุนายน 2550 ภาวะซึมเศร้า และความร่วมมือในการใช้ยาประเมินโดยใช้แบบคัดกรองภาวะซึมเศร้า Center for Epidemiologic Studies-Depression scale (CES-D) และแบบวัดความร่วมมือในการใช้ยา Morisky Medication Adherence Scale (MMAS) บ่งชี้การควบคุมระดับน้ำตาลโดยใช้ระดับ Glycosylated hemoglobin (HbA[subscript 1C]) ใช้การวิเคราะห์ตัวแปรแทรกในการทดสอบว่า ภาวะซึมเศร้ามีผลต่อการควบคุมระดับน้ำตาล โดยลดความสามารถของผู้ป่วยที่จะร่วมมือต่อแบบแผนการใช้ยา ผลการวิจัยพบว่าคะแนน CES-D มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสำคัญกับคะแนน MMAS (สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน; beta = 0.155, p < 0.05) และคะแนน MMAS มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสำคัญกับระดับ HbA[subscript 1C] (beta = 0.191, p < 0.05) การทดสอบของโซเบล บ่งชี้ว่าผลของตัวแปรแทรกมีนัยสำคัญทางสถิติ (Z = 2.11, p < 0.05) อย่างไรก็ตาม เมื่อควบคุมปัจจัยกวน ได้แก่ อายุ ดัชนีมวลกาย จำนวนรายการยาเม็ดลดน้ำตาลในเลือด และจำนวนรายการอินซูลิน ในแบบจำลองถดถอย พบว่าคะแนน MMAS ไม่ได้เป็นตัวแปรแทรกความสัมพันธ์ระหว่างภาวะซึมเศร้ากับการควบคุมระดับน้ำตาล (Z = 1.82, p > 0.05) การวิจัยนี้ ไม่สนับสนุนว่ามีตัวแปรแทรกความสัมพันธ์ระหว่างภาวะซึมเศร้า กับภาวะน้ำตาลสูงในเลือดโดยลดความร่วมมือในการใช้ยา อย่างไรก็ตาม ควรมีการคัดกรอง และรักษาภาวะซึมเศร้าในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 เพื่อเพิ่มความร่วมมือในการใช้ยา

บรรณานุกรม :
รสมาลิน ชาบรรทม . (2550). ผลของภาวะซึมเศร้าต่อความร่วมมือในการใช้ยา และการควบคุมระดับน้ำตาลในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
รสมาลิน ชาบรรทม . 2550. "ผลของภาวะซึมเศร้าต่อความร่วมมือในการใช้ยา และการควบคุมระดับน้ำตาลในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
รสมาลิน ชาบรรทม . "ผลของภาวะซึมเศร้าต่อความร่วมมือในการใช้ยา และการควบคุมระดับน้ำตาลในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550. Print.
รสมาลิน ชาบรรทม . ผลของภาวะซึมเศร้าต่อความร่วมมือในการใช้ยา และการควบคุมระดับน้ำตาลในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2550.