ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อัตลักษณ์วัฒนธรรมของยูเครน การปะทะกันระหว่างกระบวนการสร้างความเป็นยูเครนกับการหวนคืนสู่วัฒนธรรมรัสเซีย

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : อัตลักษณ์วัฒนธรรมของยูเครน การปะทะกันระหว่างกระบวนการสร้างความเป็นยูเครนกับการหวนคืนสู่วัฒนธรรมรัสเซีย
นักวิจัย : ณัฐนันท์ คุณมาศ
คำค้น : วัฒนธรรมรัสเซีย , อัตลักษณ์ชาติพันธ์ , ยูเครน , วัฒนธรรมยูเครน , ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะรัฐศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2555
อ้างอิง : วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 20, 33 (ม.ค.-มิ.ย 2555) : 1-17 , 0858-4540 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/52046
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

บทความวิจัยนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายงานวิจัยเรื่อง “ยูเครนกับตัวแบบ CAGE: การวิเคราะห์เศรษฐกิจการเมืองระหว่างประเทศเพื่อการเปิดตลาดใหม่ของไทย” งานวิจัยฉบับเต็มได้ใช้ตัวแบบวัดระยะห่าง CAGE ที่พัฒนาโดยปันกาจ เขมวัด (Pankaj Ghemawat) เพื่อประเมินโอกาสและสร้างข้อเสนอแนะในการพัฒนาความสัมพันธ์กับยูเครน การพัฒนาความสัมพันธ์ดังกล่าวเป็นทั้งโอกาสและความท้าทายในการเข้าสู่ประเทศตลาดใหม่นี้ภายหลังการล่มสลายของอดีตสหภาพโซเวียต ในส่วนบทความวิจัยนี้จะเสนอเฉพาะปัจจัยแรกของตัวแบบ CAGE คือปัจจัยทางวัฒนธรรม (C-Culture) ในยูเครน ซึ่งอัตลักษณ์วัฒนธรรมของยูเครนเป็นการต่อสู้กันระหว่างการดิ้นรนเพื่อการนิยามตัวตนหรืออัตลักษณ์แห่งชาติของยูเครน (Ukrainization) ในบริเวรณตะวันตกและตอนกลาง กับความพยายามที่จะหวนกลับคืนสู่วัฒนธรรมรัสเซียและโซเวียต (Russia Nostalgic/Sovietphile) ในบริเวณตะวันออกและตอนใต้ โดยบทความนี้จะนำเสนอการต่อสู้ดังกล่าวผ่านการก่อตัวทางวัฒนธรรมของยูเครน ความสัมพันธ์ระหว่างอัตลักษณ์แห่งชาติกับการเมืองในยูเครน และผ่านทางภาษากับการเป็นอุปสรรคในกระบวนการสร้างอัตลักษณ์แห่งชาติในยูเครน ผลการศึกษาชี้ให้เห็นว่าถึงแม้ว่ากลุ่มยูเครนและรัสเซียมีทัศนคติต่อกันในเชิงค่อนข้างลบ อย่างไรก็ตามทัศนคติดังกล่าวในระดับพลเมืองไม่ได้สร้างความขัดแย้อันก่อให้เกิดความรุนแรงแต่ชนชั้นนำมักใช้ประเด็นความแตกต่างดังกล่าว เพื่อตอบสนองผลประโยชน์ทางการมืองของตน

บรรณานุกรม :
ณัฐนันท์ คุณมาศ . (2555). อัตลักษณ์วัฒนธรรมของยูเครน การปะทะกันระหว่างกระบวนการสร้างความเป็นยูเครนกับการหวนคืนสู่วัฒนธรรมรัสเซีย.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ณัฐนันท์ คุณมาศ . 2555. "อัตลักษณ์วัฒนธรรมของยูเครน การปะทะกันระหว่างกระบวนการสร้างความเป็นยูเครนกับการหวนคืนสู่วัฒนธรรมรัสเซีย".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ณัฐนันท์ คุณมาศ . "อัตลักษณ์วัฒนธรรมของยูเครน การปะทะกันระหว่างกระบวนการสร้างความเป็นยูเครนกับการหวนคืนสู่วัฒนธรรมรัสเซีย."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555. Print.
ณัฐนันท์ คุณมาศ . อัตลักษณ์วัฒนธรรมของยูเครน การปะทะกันระหว่างกระบวนการสร้างความเป็นยูเครนกับการหวนคืนสู่วัฒนธรรมรัสเซีย. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2555.